OHSAS 18001

 

Какво представлява BS OHSAS 18001?

 • BS OHSAS 18001 е стандарт, който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да се даде възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравето и безопасността при работа и да подобрява постиженията си в тази област;
 • Основен акцент на стандарта е непрекъснатото идентифициране на опасностите, оценка и управление на рисковете, с цел намаляване на възможността за инциденти, свързани със здравето и безопасността при работа.
 • BS OHSAS 18001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина или предмет на дейност, която желае да намали или отстрани напълно рисковете, свързани със здравето и безопасността при работа за своя персонал и други външни заинтересовани страни.

История на BS OHSAS 18001:

 • 1996 - UK BSI разработва първия OH&S standard - BS 8800. BS 8800 не е стандарт за сертифициране
 • 1996 - BS 8800 е предложен за ISO стандарт на ISO конференция. Мнозинството са против
 • 1999 – Приемане на спецификацията OHSAS 18001:1999
 • 2000 - ISO конференция. BS 8800 е победен с един глас
 • 2007 – приемане на BS OHSAS 18001:2007 за британски стандарт, базиран на BS 8800 и OHSAS 18001:1999
 • 2013 –решение за ISO стандарт
 • 2018 – публикуване на ISO 45001 Cистеми за управление на здравето и безопасността при работa

Специфични моменти при въвеждането на Система за управление на здравето и безопасността при работа:

 • Доброволно поемане на ангажименти по отношение на здравето и безопасността при работа и обявяването им пред заинтересованите страни;
 • Разширява се кръга от заинтересованите страни - освен клиента (съгласно ISO 9001 ) и служителите, се разглеждат интересите и на външни за организацията страни – партньори, доставчици, посетители, преминаващи, съседи, местни жители, контролни органи.
 • Стандартът не определя конкретни показатели за резултатност спрямо здравето и безопасността при работа;
 • Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
 • Отделя се голямо внимание на пратическото прилагане на изискванията, например по отношение на физическо състояние на помещенията, опасно поведение на персонала, носене на ЛПС и др.
 • Създава механизми за самоконтрол в организацията – мониторинг, оценка на съответствието и вътрешни одити;
 • Налага тясно сътрудничество със службите по трудова медицина, във връзка с оценката на риска;

Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно BS OHSAS 18001:

 • Повишава доверието на партньори и външни заинтересовани страни и придава имидж:
 • При договаряне с клиенти;
 • При наемане на нови служители;
 • При участие в обществени поръчки;
 • Подпомага и подобрява управлението и контрола на здравето и безопасността по време на работа;
 • Идентифицират се всички приложими за организацията изисквания;
 • Осигурява ефикасни методи за комуникация с контролните органи;
 • При ефикасно прилагане се елиминира напълно риска от санкции от страна на контролни органи;
 • Подобрява културата за полагане на безопасен труд в организацията.
   

BS OHSAS 18001 Системи за управление на здравето и безопасността при работаЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...