ISO/IEC 17025:2017 (БДС EN ISO/IEC 17025:2018) Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране

ISO 17025


Обект и област на приложение на БДС EN ISO/IEC 17025:2018:
Международният хармонизиран стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 e третото издание на ISO/IEC 17025, което отменя и заменя ISO/IEC 17025:2005. Този стандарт се прилага в цял свят като критерий за оценяване на компетентността на лабораториите, които извършват изпитване и/или калибриране, както и вземане на проби (извадки) за последващо изпитване/калибриране.
Стандартът определя общите изисквания за компетентността, безпристрастността и последователността на работата на лабораториите, като се прилага от:
  • организации, които имат в своята структура лаборатории, извършващи изпитване/калибриране/вземане на проби, независимо от големината им и числеността на техния персонал;
  • компетентни и регулаторни органи (ИА БСА, ДАМТН) и други организации;
  • клиенти.
Третото издание на стандарта отразява настъпилите промени в пазарните условия и технологиите (в т.ч. информационните), новостите в работа на лабораториите.
Изданието на стандарта от 2018 година има нова структура, въвежда използването на процесния подход и мисленето, основавано на риска, които позволяват изискванията да бъдат насочени към изпълнението.
 
Новото издание на стандарта предоставя две възможности на лабораториите при разработването на документацията на системата за управление:
• Възможност А - системата за управление трябва да обхваща най-малко изискванията на точки от 8.2 до 8.9 на БДС EN ISO/IEC 17025;
• Възможност В – интегриране на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 в документацията на системи за управление на качеството, функциониращи в съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството . Изисквания".
 
Какви са ползите от
внедряването и поддържането на система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025?
  • дава възможност на лабораториите да демонстрират своята компетентност и способност да предоставят на своите клиенти валидни резултати;
  • улеснява сътрудничеството между лабораториите и другите органи (например органи за контрол, сертификационни органи и др.);
  • улеснява достъпа до пазари чрез приемане на лабораторните резултати при предоставяне на продукти и услуги във веригата на доставки;
  • осигурява конкурентоспособността на лабораториите и може да се ползва, като доказателство за компетентността на персонала;
  • осигурява въвеждане на механизми за откриване на пропуските и отклонения в дейностите и процесите;
  • осигурява внедряването на мерки за подобряване на ефективността и ефикасността и постигане на желаните цели и резултати;
  • осигурява надежден механизъм за вземане на решения и управление на риска.
 
Издаваните документи от акредитирани лаборатории (протоколи, сертификати, доклади) могат да се приемат без да са необходими допълнителни лабораторни дейности, което е предпоставка за подобряване на международната търговия.
Лабораторните резултати се ползват, като гарант за надеждността на дейностите, които могат да окажат въздействие върху общественото доверие, здравето и безопасността, околната среда;
 
Лабораториите, които имат предоставена акредитация по второто издание на стандарта от 2005 година ще трябва да направят преход на своите системи за управление към изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.


Как да получим акредитация по ISO 17025?
 

ISO/IEC 17025:2017 (БДС EN ISO/IEC 17025:2018) Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриранеЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...