ISO/IEC 17025:2017 (БДС EN ISO/IEC 17025:2018) Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране

ISO 17025


Обект и област на приложение на БДС EN ISO/IEC 17025:2018:
Международният хармонизиран стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 e третото издание на ISO/IEC 17025, което отменя и заменя ISO/IEC 17025:2005. Този стандарт се прилага в цял свят като критерий за оценяване на компетентността на лабораториите, които извършват изпитване и/или калибриране, както и вземане на проби (извадки) за последващо изпитване/калибриране.
Стандартът определя общите изисквания за компетентността, безпристрастността и последователността на работата на лабораториите, като се прилага от:
  • организации, които имат в своята структура лаборатории, извършващи изпитване/калибриране/вземане на проби, независимо от големината им и числеността на техния персонал;
  • компетентни и регулаторни органи (ИА БСА, ДАМТН) и други организации;
  • клиенти.
Третото издание на стандарта отразява настъпилите промени в пазарните условия и технологиите (в т.ч. информационните), новостите в работа на лабораториите.
Изданието на стандарта от 2018 година има нова структура, въвежда използването на процесния подход и мисленето, основавано на риска, които позволяват изискванията да бъдат насочени към изпълнението.
 
Новото издание на стандарта предоставя две възможности на лабораториите при разработването на документацията на системата за управление:
• Възможност А - системата за управление трябва да обхваща най-малко изискванията на точки от 8.2 до 8.9 на БДС EN ISO/IEC 17025;
• Възможност В – интегриране на изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 в документацията на системи за управление на качеството, функциониращи в съответствие с БДС ЕN ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството . Изисквания".
 
Какви са ползите от
внедряването и поддържането на система за управление в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025?
  • дава възможност на лабораториите да демонстрират своята компетентност и способност да предоставят на своите клиенти валидни резултати;
  • улеснява сътрудничеството между лабораториите и другите органи (например органи за контрол, сертификационни органи и др.);
  • улеснява достъпа до пазари чрез приемане на лабораторните резултати при предоставяне на продукти и услуги във веригата на доставки;
  • осигурява конкурентоспособността на лабораториите и може да се ползва, като доказателство за компетентността на персонала;
  • осигурява въвеждане на механизми за откриване на пропуските и отклонения в дейностите и процесите;
  • осигурява внедряването на мерки за подобряване на ефективността и ефикасността и постигане на желаните цели и резултати;
  • осигурява надежден механизъм за вземане на решения и управление на риска.
 
Издаваните документи от акредитирани лаборатории (протоколи, сертификати, доклади) могат да се приемат без да са необходими допълнителни лабораторни дейности, което е предпоставка за подобряване на международната търговия.
Лабораторните резултати се ползват, като гарант за надеждността на дейностите, които могат да окажат въздействие върху общественото доверие, здравето и безопасността, околната среда;
 
Лабораториите, които имат предоставена акредитация по второто издание на стандарта от 2005 година ще трябва да направят преход на своите системи за управление към изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2018.


Как да получим акредитация по ISO 17025?
 

ISO/IEC 17025:2017 (БДС EN ISO/IEC 17025:2018) Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриранеЕТИКЕТИ

Новини

18 Февруари 2019
Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOB...
23 Януари 2019
Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопрое...

Полезно

12 Февруари 2019
За да бъдат предоставени гаранции за ефективността на механизмите за контрол на ...
05 Февруари 2019
Експертите от индустрията смятат, че годишните загуби от киберпрестъпления могат...