ISO 17025:2005 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

ISO 17025


Обект и област на приложение на БДС EN ISO/IEC 17025:
 
Този международен хармонизиран стандарт съдържа общите изисквания за компетентност на лабораториите, извършващи изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки (проби). Съгласно клаузите на стандарта изпитванията, калибриранията и вземането на извадки (проби) могат да се извършват, както по стандартизирани, модифицирани стандартизирани методи, така и по методи, разработени (валидирани) от лабораториите.
БДС EN ISO/IEC 17025 е приложим за всички организации, чиято дейност е свързана с изпитване и/или калибриране. Това включва лабораториите от първа, втора и трета страна, както и лабораториите, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола или сертификацията на продуктите.
Стандартът е предназначен да бъде използван от лаборатории, които създават своя система за управление на качеството, както на административните, така и на техническите дейности. БДС EN ISO/IEC 17025 се използва за оценяване на компетентността на лабораториите да извършват конкретна дейност от страна на: клиентите на лабораториите; регулаторни органи; националния орган за акредитация (ИА БСА) и държавният орган, извършващ оправомощаване и надзор (ДАМТН) ;
Когато лабораториите за изпитване и калибриране са в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, внедрената система за управление на качеството за техните дейности по изпитване и калибриране ще удовлетворява също и принципите на БДС EN ISO 9001 .
Резултатите (протоколи, сертификати), издадени от акредитирани лаборатории/органи за контрол се използват от регулаторните органи, органи за оценяване на съответствието, извършващи сертификация на продукти, производителите на продукти и други.


Как да получим акредитация по ISO 17025?

ISO 17025:2005 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриранеЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...