ISO 17025:2005 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране

ISO 17025


Обект и област на приложение на БДС EN ISO/IEC 17025:
 
Този международен хармонизиран стандарт съдържа общите изисквания за компетентност на лабораториите, извършващи изпитвания и/или калибрирания, включително вземането на извадки (проби). Съгласно клаузите на стандарта изпитванията, калибриранията и вземането на извадки (проби) могат да се извършват, както по стандартизирани, модифицирани стандартизирани методи, така и по методи, разработени (валидирани) от лабораториите.
БДС EN ISO/IEC 17025 е приложим за всички организации, чиято дейност е свързана с изпитване и/или калибриране. Това включва лабораториите от първа, втора и трета страна, както и лабораториите, в които изпитванията и/или калибриранията са част от контрола или сертификацията на продуктите.
Стандартът е предназначен да бъде използван от лаборатории, които създават своя система за управление на качеството, както на административните, така и на техническите дейности. БДС EN ISO/IEC 17025 се използва за оценяване на компетентността на лабораториите да извършват конкретна дейност от страна на: клиентите на лабораториите; регулаторни органи; националния орган за акредитация (ИА БСА) и държавният орган, извършващ оправомощаване и надзор (ДАМТН) ;
Когато лабораториите за изпитване и калибриране са в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025, внедрената система за управление на качеството за техните дейности по изпитване и калибриране ще удовлетворява също и принципите на БДС EN ISO 9001 .
Резултатите (протоколи, сертификати), издадени от акредитирани лаборатории/органи за контрол се използват от регулаторните органи, органи за оценяване на съответствието, извършващи сертификация на продукти, производителите на продукти и други.


Как да получим акредитация по ISO 17025?

ISO 17025:2005 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриранеЕТИКЕТИ

Новини

25 Септември 2018
ISO 50001:2018 "Системи за управление на енергията - изисквания с насоки ...
19 Септември 2018
Публикувана е новата версия на ISO / IEC 20000-1:2018 "Информацио...

Акценти

20 Август 2018
Защитата на сигурността на фирмената информация, независимо дали е чувствителна ...
02 Август 2018
Редица големи международни корпорации като Майкрософт са сертифицирали своите об...