ISO 37001 Системи за управление за борба с подкупването

ISO 37001

Какво е ISO 37001?
ISO 37001 "Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане" e стандарт, който определя изискванията и дава насоки за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата за управление на противодействието на подкупите. Системата може да бъде самостоятелна или да бъде интегрирана с други стандарти като ISO 9001, ISO 27001, ISO 28000 и др. ISO 37001 обхваща следните области във връзка с дейностите на организацията:
 • подкуп в публичния, частния и нестопанския сектор;
 • подкуп от организацията;
 • подкуп от персонала на организацията, действащ от името на организацията или в негова полза;
 • подкуп от бизнес партньорите на организацията, действащи от името на организацията или в тяхна полза;
 • подкуп към организацията;
 • подкуп към персонала на организацията във връзка с дейността на организацията;
 • подкуп към бизнес партньорите на организацията във връзка с дейността на организацията;
 • пряк и непряк подкуп (напр. подкуп, предлаган или приет чрез или от трета страна).
 
Ползи от внедряване на ISO 37001
 • създаване на политика, която да помогне на организацията при спазването на нейните правни задължения и ангажимент за почтеност;
 • намаляване на разходите, рисковете и вредите от участие в корупционни практики;
 • насърчаване на доверието и увереността в отношенията с бизнес партньори;
 • подобряване на репутацията.
За кого е подходящ ISO 37001:
Документът отразява международните добри практики и може да се използва във всички юрисдикции. Той е приложим за малки, средни и големи организации във всички сектори, включително публични, частни и нестопански. Стандартът е особено подходящ за общини и държавни ведомства.
Рисковете, свързани с подкупите, пред които е изправена дадена организация, варират в зависимост от фактори като нейния размер, местата и секторите, в които организацията работи, и естеството, мащаба и сложността на дейностите на организацията.
Съответствието с ISO 37001 не може да осигури увереност, че не е настъпил или ще възникне подкуп по отношение на организацията, тъй като не е възможно напълно да се елиминира рискът от подкуп. Стандартът обаче може да помогне на организацията да приложи разумни и подходящи мерки, предназначени за предотвратяване, разкриване и реагиране на корупция.

 

ISO 37001 Системи за управление за борба с подкупванетоЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...