ISO 37001 Системи за управление за борба с подкупването

ISO 37001

Какво е ISO 37001?
ISO 37001 "Системи за управление за борба с подкупването. Изисквания с указания за прилагане" e стандарт, който определя изискванията и дава насоки за създаване, внедряване, поддържане, преглед и подобряване на системата за управление на противодействието на подкупите. Системата може да бъде самостоятелна или да бъде интегрирана с други стандарти като ISO 9001, ISO 27001, ISO 28000 и др. ISO 37001 обхваща следните области във връзка с дейностите на организацията:
 • подкуп в публичния, частния и нестопанския сектор;
 • подкуп от организацията;
 • подкуп от персонала на организацията, действащ от името на организацията или в негова полза;
 • подкуп от бизнес партньорите на организацията, действащи от името на организацията или в тяхна полза;
 • подкуп към организацията;
 • подкуп към персонала на организацията във връзка с дейността на организацията;
 • подкуп към бизнес партньорите на организацията във връзка с дейността на организацията;
 • пряк и непряк подкуп (напр. подкуп, предлаган или приет чрез или от трета страна).
 
Ползи от внедряване на ISO 37001
 • създаване на политика, която да помогне на организацията при спазването на нейните правни задължения и ангажимент за почтеност;
 • намаляване на разходите, рисковете и вредите от участие в корупционни практики;
 • насърчаване на доверието и увереността в отношенията с бизнес партньори;
 • подобряване на репутацията.
За кого е подходящ ISO 37001:
Документът отразява международните добри практики и може да се използва във всички юрисдикции. Той е приложим за малки, средни и големи организации във всички сектори, включително публични, частни и нестопански. Стандартът е особено подходящ за общини и държавни ведомства.
Рисковете, свързани с подкупите, пред които е изправена дадена организация, варират в зависимост от фактори като нейния размер, местата и секторите, в които организацията работи, и естеството, мащаба и сложността на дейностите на организацията.
Съответствието с ISO 37001 не може да осигури увереност, че не е настъпил или ще възникне подкуп по отношение на организацията, тъй като не е възможно напълно да се елиминира рискът от подкуп. Стандартът обаче може да помогне на организацията да приложи разумни и подходящи мерки, предназначени за предотвратяване, разкриване и реагиране на корупция.

 

ISO 37001 Системи за управление за борба с подкупванетоЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...