ISO/IEC 17021-1:2015 (БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015) Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление

ISO 17021

 
Област на приложение
Международният стандарт ISO/IEC 17021 съдържа принципите и изискванията за компетентност, последователност и безпристрастност на одита и сертификацията на системи за управление от всички видове (напр. системи за управление на качеството или системи за управление на околната среда) и за органи, предоставящи тези дейности. Органите за сертификация, които работят в съответствие с този международен стандарт не е необходимо да предлагат сертификация на всички видове системи за управление. Сертификацията на системи за управление е дейност за оценяване на съответствието от трета страна. Органите, които извършват тази дейност са органи за оценяване на съответствието от трета страна (наречени в този международен стандарт "органи за сертификация").
Част 1 от ISO/IEC 17021 е приложима за одит и сертифициране на всякакъв вид системи за управление. Допуска се, че някои от изискванията, по-специално тези, свързани с компетентността на одиторите, могат да бъдат допълнени с още критерии, за да се постигнат очакванията на заинтересованите страни.
 
Структура:
ISO/IEC 17021 съдържа няколко части в зависимост от икономическата област на одитиране, като Част 1 представлява общи изисквания.
  • Част 1: Изисквания;
  • Част 2: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на околната среда;
  • Част 3: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на качеството;
  • Част 4: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на устойчиви събития;
  • Част 5: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на активите;
  • Част 6: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на непрекъснатост на дейността;
  • Част 7: Изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на безопасността на движението по пътищата.
 
Част 1 от ISO/IEC 17021 дава общи изисквания за такива органи, които извършват одит и сертифициране в областта на качеството, околната среда и други видове системи за управление. Такива органи се наричат сертифициращи органи. Спазването на изискванията на стандарта има за цел да гарантира, че сертифициращите органи извършват сертифициране на системите за управление по компетентен, последователен и безпристрастен начин, като така улесняват своето признаване и приемането на техните сертификати на национална и международна основа. Тази част от ISO/IEC 17021 служи като основа за улесняване на признаването на сертификатите на системите за управление в интерес на международната търговия.
Сертифицирането на система за управление осигурява независимо доказателство, че системата за управление на организацията:
а) отговаря на определени изисквания;
б) е в състояние да постигне последователно своята заявена политика и цели;
в) се изпълнява ефективно.
Оценката на съответствието със сертифицирана на система за управление, осигурява стойност за организацията, нейните клиенти и заинтересовани страни.
Част 1 описва принципите, на които се основава надеждната сертификация. Тези принципи помагат на потребителя да разбере естеството на сертифицирането и са необходим предговор към клаузи от 5 до 10. Тези принципи са в основата на изискванията в тази част на ISO/IEC 17021, но сами по себе си те не са изисквания, които трябва да бъдат проверявани. Клауза 10 описва два алтернативни начина за поддържане и демонстриране на последователното постигане на изискванията на ISO/IEC 17021-1 чрез създаването на система за управление от сертифициращия орган.
Дейностите по сертифициране са отделните дейности, които съставляват целия процес на сертифициране, от прегледа на заявлението до прекратяване на сертифицирането. Приложение Е дава илюстрация на начина, по който много от тези дейности могат да си взаимодействат.
 
Част 2 от ISO/IEC 17021 определя допълнителни изисквания за компетентност на персонала, участващ в процеса на одит и сертификация на системи за управление на околната среда (СУОС), и допълва съществуващите изисквания на ISO/IEC 17021-1.
Целият персонал, включен в извършването на одит на СУОС, трябва да притежава ниво на компетентност, което включва общата компетентност, описана в ISO/IEC 17021, както и знания по отношение на СУОС, като например специфична терминология, екологични показатели, методи за измерване и мониторинг на околната среда, законови изисквания и др. В Приложение А към част 2 са представени таблици с обобщение на знанията, необходими за извършване на одит и сертификация на СУОС.
 
Част 3 от ISO/IEC 17021 допълва съществуващите изисквания със специфични изисквания за компетентност на персонала, участващ в процеса на сертификация на системи за управление на качеството (СУК), основно на базата на ISO 9001 . Персоналът, участващ в одити на СУК, трябва да има знания относно специфичните термини и определения, принципите за управление на качеството и тяхното прилагане, процесния подход, структурата на документацията при управление на качеството и др. В таблици от Приложението към част 2 са представени обобщени знанията, необходими за извършване на одит и сертификация на СУК.
 
Част 4 от ISO/IEC 17021 дава общи изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на устойчиви събития (СУУС). Персоналът, участващ в процеса по сертификация на СУУС трябва да познава терминологията, свързана с организация на събития и устойчивост, контекстът на устойчивото развитие, принципите за организиране на събития, техния дизайн и планиране, оперативен контрол, законови изисквания и др. Като приложение е представена таблица с основните дейности при организация на устойчиви събития.
 
В част 5 от ISO/IEC 17021 са представени изискванията за компетентност на персонала, участващ в сертификация и одити на системи за управление на активите. Това включва специфична терминология и принципи, добри практики в управлението на активи, нормативните документи и стандарти, които регламентират работата с активи и др.
 
Част 6 от ISO/IEC 17021 определя изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Персоналът, участващ в процеса по сертификация на такъв тип системи за управление трябва да притежава изключително специфични познания в областта на бизнес процесите, оценката на риска, управление на инциденти, планове за непрекъснатост, оценка на изпълнението и законовите изисквания.
 
Част 7 от ISO/IEC 17021 е предназначена за персонала, извършващ одит и сертификация на системи за управление на безопасността на движението по пътищата. Знанията, с които трябва да разполага такъв персонал са свързани с терминологията, контекста на организацията, приложимото законодателство, готовността за реакция при спешни ситуации, пътен трафик, специфика на организация на движението, опасности на пътя и др. Обобщение на необходимата компетентност е представено в Приложение А.
 
Ползи от внедряване на ISO 17021:
Сертифицирането на система за управление, като например система за управление на околната среда, система за управление на качеството или система за управление на информационната сигурност, е един от начините да се гарантира, че организацията е въвела система за управление на съответните аспекти от своята дейност, продукти и услуги, в съответствие със своята политика и изискванията на съответния международен стандарт на системата за управление.
Дейностите по сертифициране включват одит на системата за управление на организацията. Формата за удостоверяване на съответствието на системата за управление на дадена организация със специфичен стандарт на система за управление или други нормативни изисквания обикновено е сертификационен документ или сертификат.

ISO/IEC 17021-1:2015 (БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015) Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управлениеЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...