ISO 18788:2015 (БДС ISO 18788:2016) Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане"

ISO 18788


Първото издание на международния стандарт ISO 18788 "Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане" е в сила от 15.09.2015 г. Стандартът определя изисквания и дава насоки за организациите, които извършват или възлагат дейности, свързани със сигурността. Той съдържа принципи и изисквания за система за управление на дейностите по сигурността (SOMS) и осигурява рамка за създаване, внедряване, прилагане, поддържане и подобряване на тези дейности.

ISO 18788 осигурява възможност на организациите, които извършват дейности за сигурност, и техните клиенти да демонстрират своя ангажимент по спазване на задължения съгласно международното право, добрите практики, определени в Документа от Монтрьо, съответствието си с принципите на Международния кодекс за поведение на частните доставчици на услуги за сигурност (ICoC), рамковите изисквания "Protect, Respect и Remedy" от 2011 г. на Организацията на обединените нации и Доброволните принципи на сигурност и права на човека от 2000 г. Той е приложим за всяка организация, която желае:
• да създаде, внедри, поддържа и усъвършенства SOMS;
• да бъде оценено съответствието й с политика за управление на дейностите за сигурност;
• да демонстрира своята способност постоянно да предоставя услуги, които отговарят на нуждите на клиента и са в съответствие с приложими международни, национални закони и изисквания за правата на човека.
Принципите и изискванията на този международен стандарт са предназначени да бъдат включени в интегрирана система за управление на организация въз основа на цикъла "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), а именно системи за управление: на качество, по здраве и безопасност при работа, по околната среда, информационната сигурност, организационна устойчивост и други. Подходящо разработена система за управление може да изпълни изискванията на всички цитирани по-горе стандарти. 

Структурата на ISO 18788 е съгласно Анекс SL на международната организация по стандартизация (ISO), а именно:
 1: Обхват;
 2: Нормативни препратки;
 3: Термини и определения;
 4: Контекст на организацията;
 5: Лидерство;
 6: Планиране;
 7: Поддържане;
 8: Дейности;
 9: Оценка на резултатността;
 10: Подобряване.

Предназначение - Този международен стандарт е приложим за всеки тип организация, която извършва дейности по сигурност, особено в среда, където управлението или върховенството на закона може да се окаже уязвимо поради човешки или други естествено предизвикани събития. Такива организации, в координация с клиентите и държавни субекти, приемат и прилагат стандарти, необходими за да се гарантира, че правата на човека и основните свободи се спазват с цел защита на живота и собствеността. Те управляват използването на тактики, техники, процедури и оборудване, включително оръжия в условията на управляем риск.

Целта на този международен стандарт е да се подобри и да се демонстрира последователност и предсказуемост на дейностите за поддържане безопасността и сигурността на клиента, за да се гарантира спазването на човешките права, националните и международните закони, както и основните свободи.

Ползи - Частните дейности за сигурност (Private Security Operations) изпълняват важна роля в защитата и поддържане на мира, стабилността, развитието и търговски усилия в региони, където капацитетът на социалните институции е претоварен от човешки и природни разрушителни събития. ISO 18788 осигурява възможност да се диференцират организациите, които могат да предоставят услуги съгласно най-високите професионални стандарти в съответствие с нуждите и правата на заинтересованите страни. 
Защитата на материални и нематериални активи (физически, човешки и информационни активи, имидж и репутацията) на компаниите и техните клиенти е важна задача за жизнеспособността, рентабилността и устойчивостта на всякакъв вид организации (публични, частни, с нестопанска цел). 

Разработването и внедряването на SOMS осигурява:
• създаване и поддържане на рамка за прозрачно управление, за да се откриe, мониторира, адресира, предотврати появата или повторната поява на инциденти, които имат неблагоприятно въздействие върху правата на човека и основните свободи;
• идентифициране на рисковете за сигурността и тяхното управление в съответствие с приложимата международна и национална нормативна база, стратегическите и оперативните цели на организацията;
• рамка, която защитава безопасността, сигурността и човешките права на вътрешни и външни заинтересовани страни, включително клиенти и засегнатите общности;
• извършване на цялостни вътрешни и външни оценки на риска, свързани с безопасността, сигурността и рискове за правата на човека;
• прилагане на мерки за контрол на риска, които поддържат върховенството на закона, спазване на човешките права на заинтересованите лица, защита на интересите на организацията и нейните клиенти, и предоставянето на професионални услуги;
• подходящ и достатъчен оперативен контрол, основан на идентифициран риск, който да подобри здравето и безопасността и благосъстоянието на лицата, които работят от името на организацията;
• ефективни комуникации и консултации с публични и частни заинтересовани страни;
• провеждане на ефективен скрининг и обучение на лицата, работещи от името на организациите;
• че употребата на сила се прилага разумно при необходимост, пропорционално и законосъобразно;
• извършване оценка на характеристиките на предоставяните услуги и постигането на целите;
• разработване и прилагане на системи за докладване и разследване на твърденията за нарушения на международното право, местното законодателство или на правата на човека, както и смекчаване и отстраняване на последиците от нежелани или разрушителни събития.

ISO 18788:2015 (БДС ISO 18788:2016) Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане"ЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...