ISO 18788:2015 (БДС ISO 18788:2016) Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане"

ISO 18788


Първото издание на международния стандарт ISO 18788 "Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане" е в сила от 15.09.2015 г. Стандартът определя изисквания и дава насоки за организациите, които извършват или възлагат дейности, свързани със сигурността. Той съдържа принципи и изисквания за система за управление на дейностите по сигурността (SOMS) и осигурява рамка за създаване, внедряване, прилагане, поддържане и подобряване на тези дейности.

ISO 18788 осигурява възможност на организациите, които извършват дейности за сигурност, и техните клиенти да демонстрират своя ангажимент по спазване на задължения съгласно международното право, добрите практики, определени в Документа от Монтрьо, съответствието си с принципите на Международния кодекс за поведение на частните доставчици на услуги за сигурност (ICoC), рамковите изисквания "Protect, Respect и Remedy" от 2011 г. на Организацията на обединените нации и Доброволните принципи на сигурност и права на човека от 2000 г. Той е приложим за всяка организация, която желае:
• да създаде, внедри, поддържа и усъвършенства SOMS;
• да бъде оценено съответствието й с политика за управление на дейностите за сигурност;
• да демонстрира своята способност постоянно да предоставя услуги, които отговарят на нуждите на клиента и са в съответствие с приложими международни, национални закони и изисквания за правата на човека.
Принципите и изискванията на този международен стандарт са предназначени да бъдат включени в интегрирана система за управление на организация въз основа на цикъла "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), а именно системи за управление: на качество, по здраве и безопасност при работа, по околната среда, информационната сигурност, организационна устойчивост и други. Подходящо разработена система за управление може да изпълни изискванията на всички цитирани по-горе стандарти. 

Структурата на ISO 18788 е съгласно Анекс SL на международната организация по стандартизация (ISO), а именно:
 1: Обхват;
 2: Нормативни препратки;
 3: Термини и определения;
 4: Контекст на организацията;
 5: Лидерство;
 6: Планиране;
 7: Поддържане;
 8: Дейности;
 9: Оценка на резултатността;
 10: Подобряване.

Предназначение - Този международен стандарт е приложим за всеки тип организация, която извършва дейности по сигурност, особено в среда, където управлението или върховенството на закона може да се окаже уязвимо поради човешки или други естествено предизвикани събития. Такива организации, в координация с клиентите и държавни субекти, приемат и прилагат стандарти, необходими за да се гарантира, че правата на човека и основните свободи се спазват с цел защита на живота и собствеността. Те управляват използването на тактики, техники, процедури и оборудване, включително оръжия в условията на управляем риск.

Целта на този международен стандарт е да се подобри и да се демонстрира последователност и предсказуемост на дейностите за поддържане безопасността и сигурността на клиента, за да се гарантира спазването на човешките права, националните и международните закони, както и основните свободи.

Ползи - Частните дейности за сигурност (Private Security Operations) изпълняват важна роля в защитата и поддържане на мира, стабилността, развитието и търговски усилия в региони, където капацитетът на социалните институции е претоварен от човешки и природни разрушителни събития. ISO 18788 осигурява възможност да се диференцират организациите, които могат да предоставят услуги съгласно най-високите професионални стандарти в съответствие с нуждите и правата на заинтересованите страни. 
Защитата на материални и нематериални активи (физически, човешки и информационни активи, имидж и репутацията) на компаниите и техните клиенти е важна задача за жизнеспособността, рентабилността и устойчивостта на всякакъв вид организации (публични, частни, с нестопанска цел). 

Разработването и внедряването на SOMS осигурява:
• създаване и поддържане на рамка за прозрачно управление, за да се откриe, мониторира, адресира, предотврати появата или повторната поява на инциденти, които имат неблагоприятно въздействие върху правата на човека и основните свободи;
• идентифициране на рисковете за сигурността и тяхното управление в съответствие с приложимата международна и национална нормативна база, стратегическите и оперативните цели на организацията;
• рамка, която защитава безопасността, сигурността и човешките права на вътрешни и външни заинтересовани страни, включително клиенти и засегнатите общности;
• извършване на цялостни вътрешни и външни оценки на риска, свързани с безопасността, сигурността и рискове за правата на човека;
• прилагане на мерки за контрол на риска, които поддържат върховенството на закона, спазване на човешките права на заинтересованите лица, защита на интересите на организацията и нейните клиенти, и предоставянето на професионални услуги;
• подходящ и достатъчен оперативен контрол, основан на идентифициран риск, който да подобри здравето и безопасността и благосъстоянието на лицата, които работят от името на организацията;
• ефективни комуникации и консултации с публични и частни заинтересовани страни;
• провеждане на ефективен скрининг и обучение на лицата, работещи от името на организациите;
• че употребата на сила се прилага разумно при необходимост, пропорционално и законосъобразно;
• извършване оценка на характеристиките на предоставяните услуги и постигането на целите;
• разработване и прилагане на системи за докладване и разследване на твърденията за нарушения на международното право, местното законодателство или на правата на човека, както и смекчаване и отстраняване на последиците от нежелани или разрушителни събития.

ISO 18788:2015 (БДС ISO 18788:2016) Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане"ЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...