HACCP - Анализ на опасностите и контрол на критичните контролни точки

HACCP

Безопасността на храните е от изключителна важност за общественото здраве, която се осигурява с въвеждането на ефективни НАССР системи. 

Какво е HACCP? 
HACCP е съкращение на Hazard Analysis ans Critical Control Point, което в превод означава "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки". Критичните точки са точки от технологичния цикъл на храните, в които има вероятност да се появят биологични, химически и физически опасности, които да окажат негативно въздействие на храните и човешкия организъм. Критичните точки за контрол трябва да се управляват, с цел задържане нивото на опасността, нейното намаляване или елиминиране. 
HACCP е научно обоснован и систематичен подход. НАССР системата има изключително превантивен характер, свързан с предотвратяване на рисковете от замърсяване на храните и намаляване вероятността от тяхната поява.
• В основата на изискванията на HACCP са залегнали принципите на Codex Alimentarius. Публикациите на Codex Alimentarius, съдържащи препоръки, касаещи безопасността на храните, които са включени в законодателствата на страните членки на ЕС. Като общ документ е разработена директива 93/43/EEG на Съвета на Европа, която е базирана на  указанията на Codex Alimentarius. 
• Успешното приложение и внедряване на НАССР система е в тясна зависимост от добре специфицирани, документирани и напълно функциониращи програми за хигиена на храната, основани на изискванията на Codex Alimentarius. 
• Обхватът на приложение на HACCP системите, покрива цялата хранителна верига – от първичното производство (на плодове, зеленчуци, животни и други за човешка консумация), през производство, транспортиране, съхранение, дистрибутиране, търговия, опаковане и преопаковане, сервиране, до крайната консумацията на храната от човека.
Следователно HACCP системите са приложим за всички звена от хранителната верига, както и такива които произвеждат опаковки за хранителни продукти, препарати за почистване и дезинфекция за хранителни обекти, храни за животни и препарати за растителна защита.
 
Принципи на системата НАССР
HACCP се базира на седем основни принципа:
1. Анализ на опасностите
Определяне на всички потенциалните опасности, свързани с отделните етапи на технологичната преработка на храните, анализ на опасностите и оценка на риска от тях, обсъждане на контролни мерки.
2. Определяне на Критичните Контролни Точки или CCP (Critical Control Point)
Определяне на точките, в които вероятността от поява на опасност, оказваща влияние на човешкия организъм, изисква допълнителна намеса за предотвратяване на риска, свеждане до минимум или елиминиране на вероятността от появата на опасност.
3. Определяне на критична граница и въвеждането й
Критичната граница е прагова стойност на критерий, която разделя приемливата от неприемливата стойност на дадена опасност. Определената критична граница за даден периметър трябва да бъде спазвана, за да е сигурно, че CCP е под контрол.
4. Установяване на система на мониторинг /контрол/ на CCP чрез наблюдение
Система на контрол с оглед осигуряването, че всяка CCP е под контрол, т.е. че критичните граници се спазват.
5. Установяване на корективни действия /мерки/
Корективни действия се предприемат, когато мониторингът показва, че определена CCP е извън контрол. Тогава настъпилата ситуация трябва веднага да бъде коригирана чрез предприемане на подходящи действия.
6. Установяване на процедури за верификация /проверка/ на системата
Те са с цел потвърждаване, че системата НАССР работи ефективно, както и откриване на евентуални недостатъци, на база данните от контрола на идентифицираните контролни и критични точки.
7. Въвеждане на документация
Документация включва всички процедури и записи, подходящи за прилагането 
 
Принципите и предварителните стъпки за изграждане на НАССР система, описани в Кодекс Алиментариус (Codex Alimentarius) са в основата на всички останали стандарти свързани с безопасността на храните: ISO 22000 , IFS Food , IFS Logistics, IFS Broker, BRC (Global standard for food safety).

 

HACCP - Анализ на опасностите и контрол на критичните контролни точкиЕТИКЕТИ

HACCP, НАССР, хасеп, хасап, хасп, Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му, Анализ на опасностите, Hazard Analysis ans Critical Control Point, Системи за управление на безопасността на храните, безопасност храни, IFS, ISO 22000:2005, цена, haccp система, хасеп система, хасеп план, пререквизитни програми, пререквизитна програма, цена, добри, практики, храни, изисквания, наредба, haccp, haccp за обект, haccp услуги, Агенция по храните, анализ на опасностите, безопасност, Внедряване на haccp, Внедряване на хасап, въвеждане, добри складови практики,, добри търговски практики, добри хигиенни и производствени практики, добри хигиенни практики, Документи по haccp, Документи по хасап, ДПП, ДХП, закон за храните, Изготвяне, Изготвяне на haccp план, Изисквания за haccp, Изисквания за хасап,, ккт, консултации, контролна критична точка, контролни точки, микробиологични опасности, насср, насср и дпп, НАССР план, обекти за хранене, принципи на НАССР, продуктов НАССР, процедури по НАССР, процесен НАССР, регистрация на хранителни обекти, РИОКОЗ, система, система за безопасност на храните, система за самоконтрол, технологична документация, търговия с храни, физични опасности, Хасап, Хасап за обект, Хасеп система, хаспа, хассп, ХЕИ, химични опасности, храни, БАБХ, консултант, сертификат, цена, КОНСЕХО, консултантски услуги ISO, консултанти ISO,

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...