БДС EN ISO 13485:2012 Медицински изделия. Cистеми за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове. Техническа поправка 1 (ISO 13485:2003 + Cor.1:2009)

ISO 13485


Обект и област на приложение на БДС EN ISO 13485:2012
 
ISO 13485 e международен стандарт, който съдържа специфични изисквания към системите за управление на качеството на организациите, които произвеждат медицински изделия и свързаните с тях услуги. Стандартът допълват техническите изисквания към продуктите.Тaкава система за управление на качеството е приложима за организации, които:
- проектират, разработват, произвеждат, съхраняват, разпространяват, инсталират медицински изделия (устройства);
- предоставят услуги, свързани с медицински изделия (устройства).
 
ISO 13485 е предназначен за ползване от 
- организации производители на медицински изделия (устройства);
- организации доставчици на продукти или услуги,свързани с медицинските изделия (като вносители, дистрибутори, представители, дизайнери на медицински изделия и др.);
- органи за сертификация, които оценяват съответствието на въведена системата за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 13485. 
 
Ползи от внедряване на система за управление на качеството съгласно ISO 13485:
• Повишаване на удовлетвореността на клиентите - чрез спосообност непрекъснато да се предоставят продукти/услуги, които отговарят на изискванията на клиентите и приложимите нормативни изисквания;
• Намаляване на текущите разходи - чрез непрекъснато подобряване на процесите и повишаване на ефективността им;
• Законосъобразност - осигуряване на съответствие с нормативните изисквания и намаляване / довеждане до минимум на риска от регулаторни нарушения;
• Повишаване на имиджа и конкурентноспособността – чрез доказан ангажимент за качество, а именно въвеждане на система за управление на качеството по международно признат стандарт и нейното сертифициране; 
• Достъп до пазари, които изискват сертифициране – чрез получаване на официален документ – сертификат се осигурява улеснен достъп до Единния европейски пазар и Канада; 
• Повишаване на доверието във предоставените стоки/услуги от страна на заинтересованите страни (клиенти, доставчици, регулаторни/контролни органи и служители) – чрез прозрачен и обективен процес по разглеждане на жалби, изтегляния на продукти от пазара и т.н.;
• Интегриране на ISO 13485 – чрез надграждане с изискванията на ISO 13485 на въведена собствена система за управление на качеството и /или други международни стандарти - ISO 9001 ; ISO 14001 , BS OHSAS 18001 и др.;

Организация с въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 13485 e важно звено от националната инфраструктура по качеството. 

БДС EN ISO 13485:2012 Медицински изделия. Cистеми за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове. Техническа поправка 1 (ISO 13485:2003 + Cor.1:2009)ЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...