ISO 50001:2011 (БДС EN ISO 50001:2011) Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

ISO 50001

 

Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност.

ISO 50001 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики.

Той се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, и могат бъдат наблюдавани и повлияни от организацията.

ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление.

Структурата на ISO 50001 е базирана на общите елементи на стандартите за управление на ISO и лесно може да бъде интегриран с други системи за управление, такива като ISO 9001, ISO 14001ISO 45001 , ISO 22000 и т.н.

ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие (Plan-Do-Check-Act - PDCA) и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на организацията.

ISO 50001 е приложим към всяка организация, която желае да гарантира, че отговаря на заявената енергийна политика и желае да демонстрира това на другите. Това съответствие може да се потвърди или чрез самооценка и собствена декларация за съответствие, или чрез сертифициране на Система за управление на енергията от външна организация.

Вашите предимства:

  • подобрявате енергийния баланс, увеличавате ефективността и получавате конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия;
  • повишавате ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията;
  • демонстрирате вашата корпоративна социална отговорност като поемате отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове;
  • популяризирате вашата система за управление на енергията за създаване на положителен образ на фирмата и насърчавате енергийната ефективност в цялата верига за доставки;
  • възможност да се възползвате от програмите за финансиране и данъчни облекчения.


Как да внедрим ISO 50001? (Реализация на системи за управление)

 

ISO 50001:2011 (БДС EN ISO 50001:2011) Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилаганеЕТИКЕТИ

Новини

26 Септември 2019
На 16 и 17 октомври 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организир...
13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...