ISO 50001:2011 (БДС EN ISO 50001:2011) Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилагане

ISO 50001

 

Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност.

ISO 50001 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики.

Той се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, и могат бъдат наблюдавани и повлияни от организацията.

ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление.

Структурата на ISO 50001 е базирана на общите елементи на стандартите за управление на ISO и лесно може да бъде интегриран с други системи за управление, такива като ISO 9001, ISO 14001ISO 45001 , ISO 22000 и т.н.

ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие (Plan-Do-Check-Act - PDCA) и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на организацията.

ISO 50001 е приложим към всяка организация, която желае да гарантира, че отговаря на заявената енергийна политика и желае да демонстрира това на другите. Това съответствие може да се потвърди или чрез самооценка и собствена декларация за съответствие, или чрез сертифициране на Система за управление на енергията от външна организация.

Вашите предимства:

  • подобрявате енергийния баланс, увеличавате ефективността и получавате конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия;
  • повишавате ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията;
  • демонстрирате вашата корпоративна социална отговорност като поемате отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове;
  • популяризирате вашата система за управление на енергията за създаване на положителен образ на фирмата и насърчавате енергийната ефективност в цялата верига за доставки;
  • възможност да се възползвате от програмите за финансиране и данъчни облекчения.


Как да внедрим ISO 50001? (Реализация на системи за управление)

 

ISO 50001:2011 (БДС EN ISO 50001:2011) Системи за управление на енергията. Изисквания с указания за прилаганеЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...