ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията - Изисквания с указания за прилагане

ISO 50001

 

 

Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергията. Прилагането на този стандарт цели намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда и на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. ISO 50001 e приложим за всички организации, независимо от техния вид, размер и дейност.

ISO 50001 посочва специфичните изисквания, приложими към използването и потреблението на енергия, включително измерване, документиране и докладване, планиране и закупуване на оборудване, човешки ресурси и др., които допринасят за енергийните характеристики.

Той се прилага към всички променливи, които оказват влияние върху енергийните характеристики, и могат бъдат наблюдавани и повлияни от организацията.

ISO 50001 осигурява системата, по която една организация може да идентифицира миналото, сегашното и бъдещото потребление на енергия и да разработи енергиен мониторингов план. Впоследствие анализът на актуалните и планираните данни ще подпомогне да се предприемат действия за подобряване на енергийното управление и ефективност. Стандартът има специфични изисквания за измерването на консумираната енергия и внедряването на измервателни системи, които да документират, отчитат и валидират непрекъснатото подобряване в областта на енергийното управление.

Структурата на ISO 50001 е базирана на общите елементи на стандартите за управление на ISO и лесно може да бъде интегриран с други системи за управление, такива като ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 и т.н.

ISO 50001 се основава на рамката за непрекъснато подобряване Планиране-Изпълнение-Проверка-Действие (Plan-Do-Check-Act - PDCA) и включва управлението на енергията в ежедневната дейност на организацията.

ISO 50001 е приложим към всяка организация, която желае да гарантира, че отговаря на заявената енергийна политика и желае да демонстрира това на другите. Това съответствие може да се потвърди или чрез самооценка и собствена декларация за съответствие, или чрез сертифициране на Система за управление на енергията от външна организация.

Вашите предимства:

  • подобрявате енергийния баланс, увеличавате ефективността и получавате конкурентно предимство чрез по-ниския разход на енергия;
  • повишавате ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията;
  • демонстрирате вашата корпоративна социална отговорност като поемате отговорност за ограничаване изчерпването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове;
  • популяризирате вашата система за управление на енергията за създаване на положителен образ на фирмата и насърчавате енергийната ефективност в цялата верига за доставки;
  • възможност да се възползвате от програмите за финансиране и данъчни облекчения.

Как да внедрим ISO 50001:2011? (Реализация на системи за управление)

 

ISO 50001:2011 Системи за управление на енергията - Изисквания с указания за прилаганеЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...