ISO 13009:2015 (БДС ISO 13009:2015) Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове

ISO 13009

Международният стандарт ISO 13009 определя общите изисквания и препоръки за дружествата, поддържащи плажове, които предлагат туристически и потребителски услуги. Стандартът дава насоки както за концесионерите на плажни ивици, така и за потребителите по отношение на обслужването, устойчивото управление и планиране, собствеността на плажа, надеждната инфраструктура и потребностите от предоставяне на услуги, включително безопасност на плажа, информация и комуникация, почистване и извозване на отпадъци. 
ISO 13009 е първият специфичен стандарт, разработен специално за плажове. Преди публикуването му почти не са съществували насоки, които да помогнат на операторите на плажове да определят и планират тяхното управление. В резултат на това, много плажове не са разработвани и управлявани по устойчив начин, често оставяйки неприятни впечатления у туристите и ползвателите. ISO 13009 дава насоки за подпомагане създаването на международни критерии за управление на плажове и тяхната безопасност. С използването му операторите на плажове ще могат да взимат по-информирани решения за управлението на пясъчните ивици, за които отговарят, опирайки се на последователен подход, основан на най-добрите практики. 
С цел определяне на начина за прилагане на изискванията на ISO 13009, е предвидено използването на процедура за управление на риска, която да извежда рисковете и опасностите, характерни за всеки плаж, и идентифицира подходящите мерки за контрол, необходими за намаляване на риска от възникване на инциденти. Извършването на оценка на риска е лесен начин да се подпомогне управлението и безопасността на един плаж. Чрез нея също така се определя и типа плаж (плаж с висока активност или плаж с ниска активност). Всеки плаж е уникален и има свои собствени характеристики. Даден плаж може да се определи като плаж с ниска активност през по-голямата част от годината, но да се класифицира като плаж с висока активност за две седмици от годината (напр. по време на сезон или карнавален период), поради което се изисква различен управленски подход: предприемане на временни мерки и функции, които да бъдат добавени. Стандартът дава възможност на операторите да използват специфични изисквания от стандарта в зависимост от типа на обслужвания плаж в конкретен период от годината.
В допълнение към общата организация на плажа, стандартът включва и други важни аспекти като осигуряване на обучение и информация за безопасността на плажа, маркировка, достъп и зониране, наблюдение и спасителна дейност, качество на водата и развлекателни съоръжения.

Основни области, обхванати от стандарт ISO 13009:2015:
  • информационни услуги, предоставяни на плажове;
  • услуги, свързани с безопасността по плажовете - сигнализация, флагове, зониране, мерки за контрол;
  • достъпност;
  • почистване и извозване на отпадъци;
  • търговски услуги и развлечения - заведения за хранене, спорт и др.;
  • мониторинг и оценка на риска.

Какви са ползите от внедряване на ISO 13009?
Внедряването на стандарт ISO  13009 носи редица ползи и предимства както за операторите на съоръжения на плажовете, така и за местните общности в областите, в които туризмът е една от основните икономически дейности:
  • по-добри туристически услуги и по-висока удовлетвореност на клиентите, чрез предоставяне на качествени туристически услуги с цел изграждане на добър имидж на дестинацията, и като следствие икономически растеж на региона;
  • съответствие с нормативните изисквания;
  • високоефективна и поддържана инфраструктура;
  • предотвратяване на инциденти и управление на извънредни ситуации;
  • ограничаване на въздействието върху околната среда, чрез управление на възникващите спрямо нея социални и икономически рискове;
  • увеличаване на доверието сред местното население;
  • непрекъснато подобряване;
  • подкрепа за увеличаване на обществената осведоменост относно устойчивото развитие на плажните зони;
  • подобряване на икономическата и социална структура на морските курорти.

Стандартът е приложим за всички плажове по време на техния активен сезон.

 

ISO 13009:2015 (БДС ISO 13009:2015) Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажовеЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...