ISO 13009:2015 (БДС ISO 13009:2015) Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажове

ISO 13009

Международният стандарт ISO 13009 определя общите изисквания и препоръки за дружествата, поддържащи плажове, които предлагат туристически и потребителски услуги. Стандартът дава насоки както за концесионерите на плажни ивици, така и за потребителите по отношение на обслужването, устойчивото управление и планиране, собствеността на плажа, надеждната инфраструктура и потребностите от предоставяне на услуги, включително безопасност на плажа, информация и комуникация, почистване и извозване на отпадъци. 
ISO 13009 е първият специфичен стандарт, разработен специално за плажове. Преди публикуването му почти не са съществували насоки, които да помогнат на операторите на плажове да определят и планират тяхното управление. В резултат на това, много плажове не са разработвани и управлявани по устойчив начин, често оставяйки неприятни впечатления у туристите и ползвателите. ISO 13009 дава насоки за подпомагане създаването на международни критерии за управление на плажове и тяхната безопасност. С използването му операторите на плажове ще могат да взимат по-информирани решения за управлението на пясъчните ивици, за които отговарят, опирайки се на последователен подход, основан на най-добрите практики. 
С цел определяне на начина за прилагане на изискванията на ISO 13009, е предвидено използването на процедура за управление на риска, която да извежда рисковете и опасностите, характерни за всеки плаж, и идентифицира подходящите мерки за контрол, необходими за намаляване на риска от възникване на инциденти. Извършването на оценка на риска е лесен начин да се подпомогне управлението и безопасността на един плаж. Чрез нея също така се определя и типа плаж (плаж с висока активност или плаж с ниска активност). Всеки плаж е уникален и има свои собствени характеристики. Даден плаж може да се определи като плаж с ниска активност през по-голямата част от годината, но да се класифицира като плаж с висока активност за две седмици от годината (напр. по време на сезон или карнавален период), поради което се изисква различен управленски подход: предприемане на временни мерки и функции, които да бъдат добавени. Стандартът дава възможност на операторите да използват специфични изисквания от стандарта в зависимост от типа на обслужвания плаж в конкретен период от годината.
В допълнение към общата организация на плажа, стандартът включва и други важни аспекти като осигуряване на обучение и информация за безопасността на плажа, маркировка, достъп и зониране, наблюдение и спасителна дейност, качество на водата и развлекателни съоръжения.

Основни области, обхванати от стандарт ISO 13009:2015:
  • информационни услуги, предоставяни на плажове;
  • услуги, свързани с безопасността по плажовете - сигнализация, флагове, зониране, мерки за контрол;
  • достъпност;
  • почистване и извозване на отпадъци;
  • търговски услуги и развлечения - заведения за хранене, спорт и др.;
  • мониторинг и оценка на риска.

Какви са ползите от внедряване на ISO 13009?
Внедряването на стандарт ISO  13009 носи редица ползи и предимства както за операторите на съоръжения на плажовете, така и за местните общности в областите, в които туризмът е една от основните икономически дейности:
  • по-добри туристически услуги и по-висока удовлетвореност на клиентите, чрез предоставяне на качествени туристически услуги с цел изграждане на добър имидж на дестинацията, и като следствие икономически растеж на региона;
  • съответствие с нормативните изисквания;
  • високоефективна и поддържана инфраструктура;
  • предотвратяване на инциденти и управление на извънредни ситуации;
  • ограничаване на въздействието върху околната среда, чрез управление на възникващите спрямо нея социални и икономически рискове;
  • увеличаване на доверието сред местното население;
  • непрекъснато подобряване;
  • подкрепа за увеличаване на обществената осведоменост относно устойчивото развитие на плажните зони;
  • подобряване на икономическата и социална структура на морските курорти.

Стандартът е приложим за всички плажове по време на техния активен сезон.

 

ISO 13009:2015 (БДС ISO 13009:2015) Туризъм и свързаните с него услуги. Изисквания и препоръки за концесионери и ползватели на плажовеЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...