Открити 23 резултати за "ISO 14001" в новини:

11 Октомври 2020

​EMAS или СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ОДИТ

Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е доброволна схема на Европейския съюз, це...

18 Октомври 2019

Пет важни въпроса, които компаниите за съхранение и дистрибуция на храни трябва да винаги да имат предвид

Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишленост не е лесна задача. С навреме снабдени...

16 Януари 2019

5 съвета за извличане на максимална полза от Прегледа от ръководството

Прегледът от ръководството е официална, структурирана среща на висшето ръководство и се провежда на редовни планирани ин...

10 Декември 2018

​ISO 30401 Системи за управление на знанията

Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система за управление на знанията. През ноември,...

11 Юли 2018

Излезе новата версия на ISO 22000

Насочен към всички организации в хранително-вкусовата и фуражната промишленост, независимо от размера или сектора, станд...

13 Март 2018

Публикуван e новият ISO 45001 "Управление на системи за здравето и безопасността при работа"

ISO 45001, новият стандарт за здравословни и безопасни условия на труд вече е публикуван на www.isо.оrg. Този стандарт с...

10 Февруари 2017

Стартира преразглеждането на ISO 19011

Международният стандарт ISO 19011 "Указания за извършване на одит на системи за управление”, е в процес на пр...

12 Август 2016

ISO 22301 Системи за управление на непрекъснатостта на дейността

Международният стандарт ISO 22301 определя изискванията за създаване и управление на ефикасна система за управление на н...

16 Юни 2016

BG16RFOP002-2.002 "РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП"

На 15.06.2016 г. е ОБЯВЕНА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И...

11 Февруари 2016

ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено допитване”

ISO/DIS 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа” достигна етап „обществено...

05 Октомври 2015

ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 вече и на български

На 25.09.2015 г. Българският институт по стандартизация (БИС) публикува официалните преводи на стандартите ISO 9001:2015...

23 Септември 2015

ISO 9001:2015 е публикуван

ISO 9001:2015 бе публикуван официално на 23 септември 2015 г.  ISO 9001 е най-широко приетият стандарт за систем...

15 Септември 2015

Промени в ISO 14001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи, днес (15.09.2015) влезе в сила новото издание на...

03 Септември 2015

ISO 13485 Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове

Международният стандарт ISO 13485 е специално разработен за производството на медицински изделия и свързаните с тях ...

20 Май 2015

Успешна сертификация по ISO 50001

КОНСЕХО подготви успешно за сертифициране по ISO 50001:2011 дружеството "Енергоремонт Холдинг" АД. На 12.05.20...

11 Декември 2014

ISO 14001 ревизия 2015

Защо ISO 14001 се ревизира? ISO 14001 е най-широко прилаганият международен стандарт в областта на околната среда с...

26 Септември 2014

Курс за обучение по ISO 14001:2004 "Системи за управление по отношение на околната среда"

На 8 октомври 2014 г. КОНСЕХО ЕООД организира Обучение по стандарт ISO 14001:2004 "Системи за управление ...

02 Юни 2014

ISO 14001 Системи за управление на околната среда

ISO 14000 е серия от стандарти за управление на околната среда, разработени и публикувани от International Organization ...

28 Февруари 2014

Годишен отчет за отпадъци

Във връзка с функционирането на Системата за управление на околната среда (ISO 14001), КОНСЕХО Ви напомня за влезлите в ...

28 Август 2013

ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата...

11 Юли 2013

Интегрирани системи за управление (ИСУ)

Под интегрирана система за управление (ИСУ) трябва да се разбира обща система за управление, отговаряща на изискванията ...

01 Юли 2013

ISO/IEC 20000 Информационни технологии. Управление на услуги

ISO/IEC 20000-1:2011 Информационни технологии. Управление на услуги. Част 1: Изисквания относно системата за управление ...

31 Май 2013

ISO 14001:2004

Международният стандарт ISO 14001:2004 посочва изискванията към Системата за управление на околната среда, като оче...

Открити 19 резултати за "ISO 14001" в страници:

За фирмата / За нас
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, HACCP и други. Екипът на КОНСЕХО е участвал в реализирането на проекти във всички отрасли на икономиката. Реализираните проекти от екипа на КОНСЕХО са над 500, в областите - производство и пр...

За фирмата / Защо да изберем КОНСЕХО?
ISO 14001, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27001, HACCP, OHSAS 18001 и др., е помощта, която той предоставя на своите клиенти, така че те бързо и сигурно да бъдат сертифицирани и да получат сертификат с международно признание. Причината, поради която всяк...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
ISO 14001 ISO 20000-1 ISO 22000 ISO 27001 ISO 28000 ISO 45001 HACCP IFS Food SA 8000 GLOBALG.A.P. OHSAS 18001 PCI DSS PA DSS GMP GDP и др.   ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРА...

Услуги / Преработване на системи за управление
ISO 14001:2015, КОНСЕХО ЕООД предлага консултантски услуги за преработка на съществуващите Системи за управление и подобряване на цялостното управление на бизнес процесите. Тъй като промените са значителни, актуализацията на документацията ...

Стандарти / ISO 13485
ISO 14001, ISO 45001 и др.; Организация с въведена и сертифицирана система за управление на качеството съгласно ISO 13485 e важно звено от националната инфраструктура по качеството.   ...

Стандарти / ISO 14001
ISO 14001? • ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целит...

Стандарти / ISO 17021
ISO 14001...   Област на приложение Международният стандарт ISO/IEC 17021 съдържа принципите и изискванията за компетентност, последователност и безпристрастност на одита и сертификацията на системи за управление от всички видове (напр. системи за упр...

Стандарти / ISO 20000-1
ISO 14001 – и включва цикъла Планирай – Направи – Провери – Действай (цикъл на Деминг) (PDCA) и изискването за непрекъснато усъвършенстване. Съгласно изискванията на ISO/IEC 20000 организацията трябва непрекъснато да подобр...

Стандарти / ISO 20121
ISO 14001 (управление на околната среда). Стандарт ISO 20121 е добра възможност да се промени цялостният подход при разглеждане на икономическите, екологичните и социалните аспекти на устойчивото развитие при събитийната индустрия.   ...

Стандарти / ISO 22301
ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда", ISO/IEC 27001 "Системи за управление на сигурността на информацията", ISO/IEC 20000-1 "Информационни технологии. Управление на услугите" и ISO 28000 "...

Стандарти / ISO 28000
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и др.   С внедряването на стандарт ISO 28000 организация може да създаде надеждна система за управление на сигурността на веригите за доставка.     Как да внедрим ISO 28000? (Реализация на...

Стандарти / ISO 45001
ISO 14001... Област на приложение: ISO 45001 е международен стандарт, който определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа като дава насоки за неговото прилагане и по този начин дава възможност на дадена организация ...

Стандарти / OHSAS 18001
ISO 14001...   Какво представлява BS OHSAS 18001? BS OHSAS 18001 е стандарт, който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да се даде възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравет...

Стандарти / FSSC 22000
ISO 14001, с цел постигане на ефективна интеграция на системата.   Кратка предистория на FSSC 22000: ISO 22000 не беше одобрен през процеса на сравнителен анализ на GSFI главно защото изискването за пререквизитните програми за производств...

Стандарти / EMAS
ISO 14001) със съответните подходящи начини за контрол и процедури. Процесът трябва да бъде наблюдаван и одитиран през равни интервали, за да се определи доколко се спазват изискванията на схемата и общите и конкретните цели по околна среда, поставен...

Системи за управление / Системи за управление на околната среда
ISO 14001 e доброволно и има за цел да демонстрира загрижеността на организацията за намаляване на замърсяването чрез контрол на въздействията, които оказва върху околната среда със своите дейности, продукти или услуги. Системата за управление на ок...

Системи за управление / Интегрирана система за управление
ISO 14001), за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS 18001); ИСУ за управление на безопасността на храните (ISO 22000; НАССР; IFS Food); за управление на информационните услуги и сигурността на информацията (ISO 20000-1; ...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Запознаване и интерпретация
ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда".   4. Цел на курса Целта на курса за обучение е да се подготвят квалифицирани кадри за въвеждане и поддържане на Системи за управление на околната среда (СУОС), ...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Вътрешен одитор
ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда".   4. Цел на курса Целта на курса за обучение е да се подготвят квалифицирани кадри за провеждане на вътрешни одити на Системи за управление на околната среда (С...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...