ISO 22716:2007 Козметични продукти. Добра производствена практика (GМP)

ISO 22716

ISO 22716 дава указания за производството, контрола, съхранението и експедирането на козметични продукти.

Стандартът описва основните принципи за прилагането на Добра производствена практика (GMP ) в предприятията от козметичната индустрия.

Добрата производствена практика представлява практическа разработка на идеята за осигуряване на качеството чрез описване на дейностите в предприятието и се основава на добре обосновано точно решение и оценяване на риска. 

ISO 22716 е набор от практически указания, оперативни правила и организационни насоки за управление на човешките, техническите и административните фактори, които оказват влияние върху качеството на продукта.

Тези указания са създадени, с цел проследяване на потока продукти от получаването до експедирането им. 

Стандарт ISO 22716 разглежда управлението на следните елементи, свързани с производствения процес:

    ▪ Персонал (3)

    ▪ Помещения (4)

    ▪ Съоръжения (5)

    ▪ Суровини и опаковъчни материали (6)

    ▪ Производство (7)

    ▪ Крайни продукти (8)

    ▪ Лаборатория за контрол на качеството (9)

    ▪ Третиране на продукт, който не съответства на изискванията (10)

    ▪ Отпадъци (11)

    ▪ Външни изпълнители (12)

    ▪ Отклонения (13)

    ▪ Рекламации и изтегляне (14)

    ▪ Управление на промените (15)

    ▪ Вътрешен одит (16) 

    ▪ Документация (17)

Допълнително, за да се изясни пътят за постигане целите на регламента, е прибавен "принцип" към всеки главен раздел. 

Целта на указанията на ISO 22716 за Добри производствени практики (GMP ) е определяне на дейностите, които дават възможност да бъде получен краен продукт, отговарящ на определените спецификации.

Стандартът дава указания, свързани с качеството на продукта, но като цяло не включва аспекти за безопасност на персонала, работещ в предприятието и опазване на околната среда.

Регламентът не е приложим за дейностите, свързани с научни изследвания и разработки, както и с дистрибуцията на готовите козметични продукти. 

Как да внедрим ISO 22716:2007? (Реализация на системи за управлениe)

ISO 22716:2007 Козметични продукти. Добра производствена практика (GМP)ЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...