Открити 6 резултати за "сертификат" в новини:

23 Януари 2020

Курс по НАССР, Вътрешен одитор

На 12 и 13 февруари 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение на вътрешни одитори н...

13 Март 2019

Как да се подготвим за сертификация по ISO 27001?

Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно ISO 27001 е достатъчно да попълнит...

10 Декември 2018

​ISO 30401 Системи за управление на знанията

Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система за управление на знанията. През ноември,...

30 Ноември 2017

IFS Food, нова версия 6.1

IFS Food е стандарт за одит на доставчици на хранителни продукти, на търговци на дребно и едро, както и на други п...

20 Май 2014

Курс за обучение по ISO 9001:2008

На 9 юни 2014 г. КОНСЕХО ЕООД организира Курс за обучение по стандарт ISO 9001:2008. Целта на обучението е да подготви ...

22 Май 2013

Как да изберем своята консултантска организация?

Най-важната причина, за ползването на консултантска фирма с цел сертификация, е помощта, която тя предоставя н...

Открити 44 резултати за "сертификат" в страници:

Обучения
сертификат...   document.location.replace('//www.consejo.bg/'); ...

За фирмата / Защо да изберем КОНСЕХО?
сертификат. Изборът и използването на опитен консултантски екип, с цел сертификация по ISO 9001, ISO 14001, ISO 20000, ISO 22000, ISO 27001, HACCP, OHSAS 18001 и др., е помощта, която той предоставя на своите клиенти, така че те бързо и сигурно ...

За фирмата / Статии и семинари
сертификат...   Unicredit Bulbank: Сертифицирането на компаниите по международни стандарти CIO България: Сертифицирането по международните стандарти - не само въпрос на имидж Участие в конференция „Информационна сигурн...

За фирмата / Кариери
сертификат за владеене на английски език; - възможност за пътуване в командировка; - способност за работа в екип; - познания и опит по стандартите ISO 27001 и ISO 20000 са предимство. Ние предлагаме: - предизвикателна работа с клиенти от разли...

Услуги / Разработване и внедряване на системи за управление
сертификат по различните стандарти:   1 ЕТАП Преглед на състоянието (GAP анализ): преглед на състоянието на действащата система за съответствие с изискванията на конкретния стандарт; анализ на състоянието и определяне на стру...

Услуги / Преработване на системи за управление
сертификати по старите версии на стандартите ще бъдат валидни до 14.09.2018 г., независимо кога са издадени. Не се колебайте да се свържете с нас, за да научите повече, относно новите изисквания и промените, при извършване на прехода към ISО 900...

Услуги / Подготовка за акредитация
сертификати) се признават без да е необходимо отново продукта да се изпитва/калибрира/контролира/сертифицира, както в страната, така и извън нея (в страни подписали EA MLA за съответната област); Забележка: Акредитацията се предоставя от Национале...

Услуги / Подготовка за получаване на статус на Одобрен Икономически Оператор /OИО/
сертификат за OИО, съгласно Ръководството за OИО - TAXUD/B2/047/2011 – Rev.5 и др. указания, публикувани на сайта на Агенция митници. 2. Разработване на необходимите документи (Процедури, Инструкции, Формуляри и т.н.) във връзка с изискванията...

Стандарти / ISO 9001
сертификат... Какво е ISO 9001?      ISO 9001 e най-популярният и широко разпространен международен стандарт, поставящ изискванията към системите за управление, като дадена организация трябва да демонстрира способността си да предост...

Стандарти / ISO 13485
сертификат се осигурява улеснен достъп до Единния европейски пазар и Канада;  • Повишаване на доверието във предоставените стоки/услуги от страна на заинтересованите страни (клиенти, доставчици, регулаторни/контролни органи и служители) ...

Стандарти / ISO 17021
сертификати на национална и международна основа. Тази част от ISO/IEC 17021 служи като основа за улесняване на признаването на сертификатите на системите за управление в интерес на международната търговия. Сертифицирането на система за управлен...

Стандарти / ISO 17025
сертификати, доклади) могат да се приемат без да са необходими допълнителни лабораторни дейности, което е предпоставка за подобряване на международната търговия. Лабораторните резултати се ползват, като гарант за надеждността на дейностите, които мо...

Стандарти / ISO 17100
сертификат... Международният стандарт ISO 17100 определя изискванията относно всички аспекти на процеса на писмен превод, засягащи пряко качеството и предоставянето на преводачески услуги. Стандартът съдържа предписания за доставчиците на преводачески услуги, св...

Стандарти / ISO 18788
сертификат... Първото издание на международния стандарт ISO 18788 "Системи за управление на частни дейности за сигурност. Изисквания с указания за прилагане" е в сила от 15.09.2015 г. Стандартът определя изисквания и дава насоки за организациите, които...

Стандарти / ISO 19011
сертификат... Международният стандарт ISO 19011 дава указания за одит на системи за управление, регламентира управлението на програми на одит и извършване на вътрешни или външни одити на системи за управление, както и указания за оценяване компетентността на лиц...

Стандарти / ISO 20121
сертификат... Международният стандарт ISO 20121 регламентира изискванията за създаване, въвеждане, поддържане и подобряване на система за управление на устойчиви събития и предоставя ръководство за изпълнение на тези изисквания като осигурява стабилна рамка з...

Стандарти / ISO 22000
сертификат... Област на приложение: Международният стандарт ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, когато дадена организация трябва да демонстрира своята способност да контролира храни...

Стандарти / ISO 22716
сертификат... Международният стандарт ISO 22716 дава указания за производството, контрола, съхранението и експедирането на козметични продукти. Стандартът описва основните принципи за прилагането на Добра производствена практика (GMP) в предприятията от...

Стандарти / ISO 22301
сертификат... Международният стандарт ISO 22301 определя изискванията за създаване и управление на ефикасна система за управление на непрекъснатостта на дейността /СУНД/. ISO 22301 е разработен през 2012 г., въз основа на BS 25999, и има за цел да изгради систе...

Стандарти / ISO 45001
сертификат... Област на приложение: ISO 45001 е международен стандарт, който определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа като дава насоки за неговото прилагане и по този начин дава възможност на дадена организация ...

Стандарти / ISO 50001
сертификат...   Международният стандарт ISO 50001 има за цел да помогне на организациите да определят системите и процесите, необходими за подобряване на енергийните характеристики, вкл. енергийната ефективност, използването и потреблението на енергия...

Стандарти / OHSAS 18001
сертификат...   Какво представлява BS OHSAS 18001? BS OHSAS 18001 е стандарт, който определя изискванията за Система за управление на здравето и безопасността при работа, за да се даде възможност на всяка организация да управлява рисковете за здравет...

Стандарти / HACCP
сертификат... Безопасността на храните е от изключителна важност за общественото здраве, която се осигурява с въвеждането на ефективни НАССР системи.  Какво е HACCP?  • HACCP е съкращение на Hazard Analysis ans Critical Control Point, коет...

Стандарти / IATF 16949
сертификат...   Стандартът IATF 16949 е най-разпространеният стандарт в автомобилния сектор. IATF 16949 е съвместна разработка на международната автомобилна група (IATF) и Асоцияцията на автомобилните производители (AIAG). Този нов стандарт...

Стандарти / IFS Food
сертификатите IFS, в тях задължително са включени QR кодове.   Структура: Стандартът IFS Food, версия 6.1 се състои от пет части: Част 1 – Правила за одит; Част 2 – Списък на изискванията за одита; Част 3 – Изис...

Стандарти / FSSC 22000
сертификат FSSC 22000: Удовлетворение на клиентите – чрез доставка на продукти, които постоянно отговарят на изискванията на клиентите, включващи качество, безопасност и гаранция за произход; Намалени оперативни разходи – чр...

Стандарти / GLOBALG.A.P.
сертификат доказва пред потребителите и търговците на дребно ангажимент за безопасно и устойчиво производство на храни. Програмата е уважавана от търговците на дребно по целия свят и може да помогне за разширяване на пазара на селскостопански продукт...

Стандарти / GMP
сертификата е да се гарантира, че продуктите от всяка партида имат еднакви качества. Основно изискване към производителите е непрекъснато да правят записи на всеки технологичен етап. За всяка операция се изисква протокол (хартиен или магнитен), който...

Стандарти / ОИО
сертификат, който се издава от Митническите органи. Митническият орган за издаване на сертификат за ОИО за Република България е Централно митническо управление /ЦМУ/, чл. 14в от Регламент (ЕИО) № 2454/93г. на Комисията. Статус на ОИО, предоставен от ...

Стандарти / IRIS
сертификат ще бъде включен в онлайн базата данни. Името и адресът на одитираното дружество, заедно с обхвата и валидността на сертификата му, се публикуват. Одитираното дружество може да избере да предостави повече подробности за одита на своите клие...

Системи за управление / Какво е система за управление?
сертификат... Системата за управление на една организация определя такова управление, с което се гарантира на клиентите едно постоянно качество / безопасност / сигурност на предлагания продукт/услуга, независимо от количеството и срока за изпълнение, както и ...

Системи за управление / Системи за управление на качеството
сертификат/регистрация; Насърчаване на инвеститорите; Получаване на национално и международно признание; Възможност за конкуренция с по-големи организации.   ISO 9001 Модел "Всичко, свързано с качеството, започва и свър...

Обучения / Онлайн обучение "НАССР, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията
сертификат...   ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НACCP, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията   1. Дата на провеждане:   26.08.2020 г. 2. Предназначение на курса  Предназначението на курса е да даде на участни...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качествотo" - запознаване и интерпретиране
сертификат...     Внимание! Обявеното обучение няма да се проведе поради въведеното извънредно положение в България заради разрастващата се пандемия от COVID-19.   1. Дата на провеждане: 25.03.2020 г.   2. Място на провежд...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качеството" - Вътрешен одитор
сертификат... Внимание! Обявеното обучение няма да се проведе поради въведеното извънредно положение в България заради разрастващата се пандемия от COVID-19.   1. Дати на провеждане: 25 и 26 март 2020 г. 2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цари...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Запознаване и интерпретация
сертификат...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група   2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Вътрешен одитор
сертификат...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група   2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе") ...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - запознаване и интерпретация
сертификат...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група   2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")...

Обучения / OHSAS 18001 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа" - вътрешен одитор
сертификат...   1. Дати на провеждане: при сформиране на група 2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")   ...

Обучения / ISO 27001:2013 "Системи за управление сигурността на информацията" - запознаване и интерпретация
сертификат...   1. Дата на провеждане: при сформиране на група   2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - запознаване и прилагане на изискванията
сертификат...     Внимание! Обявеното обучение няма да се проведе поради въведеното извънредно положение в България заради разрастващата се пандемия от COVID-19.   1. Дата на провеждане:   08.04.2020 г. 2. Място на провеждане: гр. ...

Обучения / "НАССР, Безопасност на храните" - вътрешен одитор
сертификат... Внимание! Обявеното обучение няма да се проведе поради въведеното извънредно положение в България заради разрастващата се пандемия от COVID-19.   1. Дата на провеждане:   8 и 9 април 2020 2. Място на провеждане: гр. София, бу...

Обучения / "Етикетиране на храни - нови законодателни изисквания" (24.04.2015)
сертификат...   1. Дата на провеждане: при сформиране на група                                       2. Място на провеждане: Конферентен център "O...

Обучения / ISO 17025:2017 “Общи изисквания за компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране"
сертификат... 1. Дата на провеждане:    2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе") карта.   3. Предназначение: Предназначението на обучението е да се предостав...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...