ISO 14001:2015 (БДС EN ISO 14001:2015) Cистеми за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане

ISO 14001
Какво представлява ISO 14001?

• ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.
• Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.
• ISO 14001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина, предмет на дейност, степен на развитие или местоположение, която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда.
 
История на ISO 14001
• първо издание от 1996;
• актуализация през 2004;
• нова версия, публикувана на 15.09.2015г.
 
Специфични моменти при въвеждането на Системата за управление на околната среда:
• Определяне на контекста на организацията и свързаните с него рискове, които биха могли да повлияят върху постигането на целите и повишаването на резултатността спрямо околната среда;
• Оценяване и управление на рисковете, свързани със заплахи и възможности;
• Доброволно поемане на ангажименти по отношение на околната среда и активен обмен на информация със заинтересованите страни;
• Акцент върху отговорността на висшето ръководство за поемане на водеща роля в подобряването на резултатите спрямо околната среда
• Концепция за жизнения цикъл на продукта, включително дейностите след доставка, използването и обезвреждането;
• Засилен контрола върху изнесените процеси;
• Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни. Разширява се кръгът от заинтересованите страни - освен клиента (съгласно ISO 9001 ) и служителите, тук се разглеждат интересите и на външни за организацията страни – партньори, доставчици, посетители, съседи, местни жители, контролни органи, инвеститори, неправителствени организации;
• Стандартът не определя конкретни показатели за резултатност спрямо околната среда, но изисква организацията да определи своите измерими показатели за оценка на изпълнение на целите, които да бъдат обективни, удостоверими и възпроизводими;
• Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
• Ангажира всички нива на персонала в организацията, например по отношение на управлението на отпадъците.
• Отделя се голямо внимание на физическото състояние на организацията и реалното изпълнение на изискванията, например по отношение на чистота, разделност при събиране на отпадъците, съхранение на опасни вещества и др.
• Разширява се кръга от екологично ангажирани фирми, чрез поставяне на изисквания към доставчици и подизпълнители по отношение на околната среда;
• Създава механизми за самоконтрол в организацията – мониторинг, оценка на съответствието и вътрешни одити.
 
Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно ISO 14001:
• Повишава се доверието на партньори и външни заинтересовани страни;
• Позволява на организацията да управлява своите екологични проблеми, което води до по-добри екологични показатели;
• Минимизира се рискът от екологични инциденти и се намаляват последиците от тях;
• Повишаване на екологичното съзнание на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите "зелени" практики извън организацията;
• Ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите;
• Идентификация на всички приложими за организацията изисквания, улесняване получаването на разрешителни и спазване на техните условия;
• При ефикасно прилагане се елиминира напълно рискът от санкции от страна на контролни органи.


Какви са промените на ISO 14001:2015?
 

ISO 14001:2015 (БДС EN ISO 14001:2015) Cистеми за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилаганеЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...