ISO 14001:2015 (БДС EN ISO 14001:2015) Cистеми за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане

ISO 14001
Какво представлява ISO 14001?

• ISO 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда.
• Основен акцент на стандарта е идентифицирането и оценката на аспектите по отношение на околната среда, като по този начин организациите се стремят да намалят негативните въздействия от дейността си.
• ISO 14001 е приложим към всяка организация, независимо от нейната големина, предмет на дейност, степен на развитие или местоположение, която желае да подобри резултатността си спрямо околната среда.
 
История на ISO 14001
• първо издание от 1996;
• актуализация през 2004;
• нова версия, публикувана на 15.09.2015г.
 
Специфични моменти при въвеждането на Системата за управление на околната среда:
• Определяне на контекста на организацията и свързаните с него рискове, които биха могли да повлияят върху постигането на целите и повишаването на резултатността спрямо околната среда;
• Оценяване и управление на рисковете, свързани със заплахи и възможности;
• Доброволно поемане на ангажименти по отношение на околната среда и активен обмен на информация със заинтересованите страни;
• Акцент върху отговорността на висшето ръководство за поемане на водеща роля в подобряването на резултатите спрямо околната среда
• Концепция за жизнения цикъл на продукта, включително дейностите след доставка, използването и обезвреждането;
• Засилен контрола върху изнесените процеси;
• Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни. Разширява се кръгът от заинтересованите страни - освен клиента (съгласно ISO 9001 ) и служителите, тук се разглеждат интересите и на външни за организацията страни – партньори, доставчици, посетители, съседи, местни жители, контролни органи, инвеститори, неправителствени организации;
• Стандартът не определя конкретни показатели за резултатност спрямо околната среда, но изисква организацията да определи своите измерими показатели за оценка на изпълнение на целите, които да бъдат обективни, удостоверими и възпроизводими;
• Съществува много добра нормативна рамка за прилагането му;
• Ангажира всички нива на персонала в организацията, например по отношение на управлението на отпадъците.
• Отделя се голямо внимание на физическото състояние на организацията и реалното изпълнение на изискванията, например по отношение на чистота, разделност при събиране на отпадъците, съхранение на опасни вещества и др.
• Разширява се кръга от екологично ангажирани фирми, чрез поставяне на изисквания към доставчици и подизпълнители по отношение на околната среда;
• Създава механизми за самоконтрол в организацията – мониторинг, оценка на съответствието и вътрешни одити.
 
Предимствата за организацията от въвеждането и сертифицирането съгласно ISO 14001:
• Повишава се доверието на партньори и външни заинтересовани страни;
• Позволява на организацията да управлява своите екологични проблеми, което води до по-добри екологични показатели;
• Минимизира се рискът от екологични инциденти и се намаляват последиците от тях;
• Повишаване на екологичното съзнание на служителите, промяна в мисленето и навиците им и пренасяне на добрите "зелени" практики извън организацията;
• Ефикасен контрол на потреблението на ресурсите, което води и до намаляване на разходите;
• Идентификация на всички приложими за организацията изисквания, улесняване получаването на разрешителни и спазване на техните условия;
• При ефикасно прилагане се елиминира напълно рискът от санкции от страна на контролни органи.


Какви са промените на ISO 14001:2015?
 

ISO 14001:2015 (БДС EN ISO 14001:2015) Cистеми за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилаганеЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...