IRIS Международен стандарт за железопътната индустрия

IRIS

Либерализацията на европейския железопътен транспорт представлява особено предизвикателство поради нарастващия конкурентен натиск, особено на пазара на стоки в ЕС. Това, от което железниците се нуждаят най-много, са "готови за експлоатация" транспортни системи, които да отговарят на различните изисквания на отделните държави по основните междуконтинентални маршрути, а също и на общите регулаторни изисквания. Железопътните оператори очакват от железопътната индустрия конкурентоспособност, доказани транспортни решения, съоръжения и оборудване, отговарящи на стандартите и изискванията за високо качество. IRIS обобщава и рамкира тези глобални искания за железопътния бизнес, като подпомага подобряване на качеството в железопътния сектор и намаляване на разходите.  
Популяризиран от UNIFE и подкрепен от оператори, системни интегратори и производители на оборудване, IRIS (International Railway Industry Standard) допълва международно признатия стандарт за качество ISO 9001, като въвежда специфични изисквания, касаещи железопътната индустрия. Целта на IRIS е да разработи и внедри глобална система за оценка на фирмите-доставчици в железопътната индустрия. Моделиран е на базата на сходни стандарти за качество, които вече съществуват в аерокосмическата и автомобилната промишленост, и способства да се избегне многократно одитиране на системите за управление на бизнеса, като следователно така се увеличава ефективността на бюджета.
 
ПРЕДИМСТВА НА IRIS:
 • Целите и принципите на системата са приложими за всички (производители на оборудване, системни интегратори, оператори или бизнес партньори);
 • Успешното прилагане на IRIS създава печеливши условия за всички заинтересовани страни;
 • IRIS спомага за повишаване на имиджа и осигуряване на конкурентно бъдеще;
 • В уеб базата данни IRIS производителите, операторите и системните интегратори могат да въвеждат и актуализират своите данни. След сертифицирането, при желание, тази информация може да бъде предоставена на други страни или потенциалните клиенти;
 • Производителите на оборудване спестяват ценно време, тъй като е необходимо само веднъж да кандидатстват за сертифициране – едновременно за ISO 9001 и IRIS;
 • Единният стандарт за качество значително опростява процеса на оценка и одобряване на доставчиците, като премахва необходимостта от собствени одити за одобрение на системни интегратори, тъй като информация и надеждни данни за тях има в общата уеб база данни на IRIS;
 • Операторите се възползват от подобренията по цялата верига за доставки (подобрено оборудване, подвижен състав и сигнализация). Операторите могат да разчитат на взискателен, международно признат стандарт за цялата индустрия. В резултат на това се повишават качеството, безопасността и надеждността, както и процесите на управление на бизнеса в индустрията;
 • Стандартът IRIS е собственост и се управлява от UNIFE, за да се гарантира неговата независимост;
 • IRIS се основава на структурата на ISO 9001 и добавя специфични изисквания към железопътната система за управление на бизнеса, напр. относно управление на проекти, дизайн, RAMS, LCC и др.
 • IRIS съдържа:
 • Задължителни изисквания с формулировка „трябва“;
 • Незадължителни изисквания с формулировката „би следвало“.
 • Не е необходимо да се предоставя чувствителна бизнес-информация. Резултатите от одита са поверителни и защитени;
 • Регламентирани са изискванията към сертифициращите органи и одиторите – всички сертифициращи органи трябва да притежават акредитация в съответствие с ISO/IEC 17021 и одобрение от IRIS. Само одитори, одобрени от IRIS, които са участвали в обучението по IRIS и са преминали писмен и устен изпит, могат да проверят стандарта. Одиторите могат да извършват одит само в сферата си на компетентност в определена категория продукти. И накрая, одиторите, които спазват тези изисквания, работят само за един одобрен от IRIS орган за сертифициране;
 • Удобството на уеб портала IRIS: съдържа онлайн база данни, която предоставя цялата важна и необходима информация относно одитите. Има секция, достъпна за всички, но основната част от портала за одит не е отворена за обществеността. Само железопътни компании, които отправят искания и сертифициращи органи, одобрени от групата IRIS, могат да получат достъп. Всеки предаден одитен доклад с IRIS сертификат ще бъде включен в онлайн базата данни. Името и адресът на одитираното дружество, заедно с обхвата и валидността на сертификата му, се публикуват. Одитираното дружество може да избере да предостави повече подробности за одита на своите клиенти, като им предостави специфичен достъп. В противен случай тази информация е строго поверителна;
 • IRIS предлага ефикасна и прозрачна система за одитиране на железопътните доставчици.
 
Любопитно:
 • 1762 компании вече са се сертифицирали по IRIS;
 • Около 2000 компании са регистрирани в Портала IRIS като първа стъпка в процеса на сертифициране по IRIS;
 • Сключени са договори с 15 сертифициращи органа за извършване на IRIS сертификационни одити;
 • Повече от 250 одиторa са обучени от Центъра за управление на IRIS и са преминали писмени и устни изпити за IRIS;
 • Наръчник по IRIS се предлага в електронен вариант на английски, немски, френски, руски и полски език;
 • IRIS е в тясна връзка с ISO/TS 22163:2017 "Железопътни приложения - Система за управление на качеството - Изисквания към системата за управление на бизнеса на железопътните организации: ISO 9001:2015 и специфични изисквания за прилагане в железопътния сектор".

 

IRIS Международен стандарт за железопътната индустрияЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...