IRIS Международен стандарт за железопътната индустрия

IRIS

Либерализацията на европейския железопътен транспорт представлява особено предизвикателство поради нарастващия конкурентен натиск, особено на пазара на стоки в ЕС. Това, от което железниците се нуждаят най-много, са "готови за експлоатация" транспортни системи, които да отговарят на различните изисквания на отделните държави по основните междуконтинентални маршрути, а също и на общите регулаторни изисквания. Железопътните оператори очакват от железопътната индустрия конкурентоспособност, доказани транспортни решения, съоръжения и оборудване, отговарящи на стандартите и изискванията за високо качество. IRIS обобщава и рамкира тези глобални искания за железопътния бизнес, като подпомага подобряване на качеството в железопътния сектор и намаляване на разходите.  
Популяризиран от UNIFE и подкрепен от оператори, системни интегратори и производители на оборудване, IRIS (International Railway Industry Standard) допълва международно признатия стандарт за качество ISO 9001, като въвежда специфични изисквания, касаещи железопътната индустрия. Целта на IRIS е да разработи и внедри глобална система за оценка на фирмите-доставчици в железопътната индустрия. Моделиран е на базата на сходни стандарти за качество, които вече съществуват в аерокосмическата и автомобилната промишленост, и способства да се избегне многократно одитиране на системите за управление на бизнеса, като следователно така се увеличава ефективността на бюджета.
 
ПРЕДИМСТВА НА IRIS:
 • Целите и принципите на системата са приложими за всички (производители на оборудване, системни интегратори, оператори или бизнес партньори);
 • Успешното прилагане на IRIS създава печеливши условия за всички заинтересовани страни;
 • IRIS спомага за повишаване на имиджа и осигуряване на конкурентно бъдеще;
 • В уеб базата данни IRIS производителите, операторите и системните интегратори могат да въвеждат и актуализират своите данни. След сертифицирането, при желание, тази информация може да бъде предоставена на други страни или потенциалните клиенти;
 • Производителите на оборудване спестяват ценно време, тъй като е необходимо само веднъж да кандидатстват за сертифициране – едновременно за ISO 9001 и IRIS;
 • Единният стандарт за качество значително опростява процеса на оценка и одобряване на доставчиците, като премахва необходимостта от собствени одити за одобрение на системни интегратори, тъй като информация и надеждни данни за тях има в общата уеб база данни на IRIS;
 • Операторите се възползват от подобренията по цялата верига за доставки (подобрено оборудване, подвижен състав и сигнализация). Операторите могат да разчитат на взискателен, международно признат стандарт за цялата индустрия. В резултат на това се повишават качеството, безопасността и надеждността, както и процесите на управление на бизнеса в индустрията;
 • Стандартът IRIS е собственост и се управлява от UNIFE, за да се гарантира неговата независимост;
 • IRIS се основава на структурата на ISO 9001 и добавя специфични изисквания към железопътната система за управление на бизнеса, напр. относно управление на проекти, дизайн, RAMS, LCC и др.
 • IRIS съдържа:
 • Задължителни изисквания с формулировка „трябва“;
 • Незадължителни изисквания с формулировката „би следвало“.
 • Не е необходимо да се предоставя чувствителна бизнес-информация. Резултатите от одита са поверителни и защитени;
 • Регламентирани са изискванията към сертифициращите органи и одиторите – всички сертифициращи органи трябва да притежават акредитация в съответствие с ISO/IEC 17021 и одобрение от IRIS. Само одитори, одобрени от IRIS, които са участвали в обучението по IRIS и са преминали писмен и устен изпит, могат да проверят стандарта. Одиторите могат да извършват одит само в сферата си на компетентност в определена категория продукти. И накрая, одиторите, които спазват тези изисквания, работят само за един одобрен от IRIS орган за сертифициране;
 • Удобството на уеб портала IRIS: съдържа онлайн база данни, която предоставя цялата важна и необходима информация относно одитите. Има секция, достъпна за всички, но основната част от портала за одит не е отворена за обществеността. Само железопътни компании, които отправят искания и сертифициращи органи, одобрени от групата IRIS, могат да получат достъп. Всеки предаден одитен доклад с IRIS сертификат ще бъде включен в онлайн базата данни. Името и адресът на одитираното дружество, заедно с обхвата и валидността на сертификата му, се публикуват. Одитираното дружество може да избере да предостави повече подробности за одита на своите клиенти, като им предостави специфичен достъп. В противен случай тази информация е строго поверителна;
 • IRIS предлага ефикасна и прозрачна система за одитиране на железопътните доставчици.
 
Любопитно:
 • 1762 компании вече са се сертифицирали по IRIS;
 • Около 2000 компании са регистрирани в Портала IRIS като първа стъпка в процеса на сертифициране по IRIS;
 • Сключени са договори с 15 сертифициращи органа за извършване на IRIS сертификационни одити;
 • Повече от 250 одиторa са обучени от Центъра за управление на IRIS и са преминали писмени и устни изпити за IRIS;
 • Наръчник по IRIS се предлага в електронен вариант на английски, немски, френски, руски и полски език;
 • IRIS е в тясна връзка с ISO/TS 22163:2017 "Железопътни приложения - Система за управление на качеството - Изисквания към системата за управление на бизнеса на железопътните организации: ISO 9001:2015 и специфични изисквания за прилагане в железопътния сектор".

 

IRIS Международен стандарт за железопътната индустрияЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...