Курс за обучение на вътрешен одитор по ISO 14001 :2015

 
1. Дати на провеждане: при сформиране на група
 
2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
 
3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение на вътрешни одитори е да предостави на участниците необходимата информация по стандартите и да им осигури знания и умения за провеждане на вътрешни одити.
За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда".
 
4. Цел на курса
Целта на курса за обучение е да се подготвят квалифицирани кадри за провеждане на вътрешни одити на Системи за управление на околната среда (СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление,
като се усвоят знания за:
• принципите, процедурите и методите на одит на СУОС;
• документите от системата за управление, свързани с управлението на околната среда;
• методите и техниките за прилагането на стандартите за осигуряване на управление на околната среда в практиката;
• добрите практики при провеждане на вътрешни одити за проверка на съответствието и ефикасността на действащата СУОС;
• методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУОС;
• приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с околната среда.
• и се придобият умения за:
• прилагане на принципите, процедурите, техниките и подходящите методи за осъществяване на одита;
• създаване и използване на въпросници (чек-листи) за извършване на одита;
• прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;
• идентифициране и оценка на аспектите на околната среда;
• извършване на физически одит на състоянието на площадката и поведението на работещите;
• провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи;
• изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита;
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.2. Системи за управление на околната среда (СУОС). Основни понятия;
5.3. Въведение в принципите на ISO 14001 . Връзка и съвместимост с други стандартни системи за управление;
5.4. Изисквания към Системите за управление на околната среда;
5.4.1. Аспекти на околната среда;
5.4.2. Законови и други изисквания;
5.4.3. Политика по околна среда;
5.4.4. Цели и програми;
5.4.5. Внедряване и функциониране;
5.4.6. Проверка;
5.5. Цели, структура, принципи и съдържание на ISO 19011 ;
5.6. Роля на одитора;
5.7. Програма на одит;
5.8. Дейности, свързани с одита;
5.9. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;
5.10. Отчет за несъответствия и коригиращи действия;
5.11. Компетентност и оценяване на одитори;
5.12. Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора.
 
6. Продължителност на курса
Продължителността на курса е 2 дни (8 часа дневно). Точните часове се посочват в Програмата.
 
7. Изпит
В края на обучението се провежда изпит под формата на писмен тест. 
 
8. Удостоверение за Вътрешен одитор
Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Сертификат за Вътрешен одитор на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001 .
 
9. Програма за курса
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070.
 
10. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 

Курс за обучение на вътрешен одитор по ISO 14001 :2015ЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...