Курс за обучение на вътрешен одитор по ISO 14001 :2015

 
1. Дати на провеждане: при сформиране на група
 
2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
 
3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение на вътрешни одитори е да предостави на участниците необходимата информация по стандартите и да им осигури знания и умения за провеждане на вътрешни одити.
За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда".
 
4. Цел на курса
Целта на курса за обучение е да се подготвят квалифицирани кадри за провеждане на вътрешни одити на Системи за управление на околната среда (СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление,
като се усвоят знания за:
• принципите, процедурите и методите на одит на СУОС;
• документите от системата за управление, свързани с управлението на околната среда;
• методите и техниките за прилагането на стандартите за осигуряване на управление на околната среда в практиката;
• добрите практики при провеждане на вътрешни одити за проверка на съответствието и ефикасността на действащата СУОС;
• методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУОС;
• приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с околната среда.
• и се придобият умения за:
• прилагане на принципите, процедурите, техниките и подходящите методи за осъществяване на одита;
• създаване и използване на въпросници (чек-листи) за извършване на одита;
• прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;
• идентифициране и оценка на аспектите на околната среда;
• извършване на физически одит на състоянието на площадката и поведението на работещите;
• провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи;
• изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита;
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.2. Системи за управление на околната среда (СУОС). Основни понятия;
5.3. Въведение в принципите на ISO 14001 . Връзка и съвместимост с други стандартни системи за управление;
5.4. Изисквания към Системите за управление на околната среда;
5.4.1. Аспекти на околната среда;
5.4.2. Законови и други изисквания;
5.4.3. Политика по околна среда;
5.4.4. Цели и програми;
5.4.5. Внедряване и функциониране;
5.4.6. Проверка;
5.5. Цели, структура, принципи и съдържание на ISO 19011 ;
5.6. Роля на одитора;
5.7. Програма на одит;
5.8. Дейности, свързани с одита;
5.9. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;
5.10. Отчет за несъответствия и коригиращи действия;
5.11. Компетентност и оценяване на одитори;
5.12. Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора.
 
6. Продължителност на курса
Продължителността на курса е 2 дни (8 часа дневно). Точните часове се посочват в Програмата.
 
7. Изпит
В края на обучението се провежда изпит под формата на писмен тест. 
 
8. Удостоверение за Вътрешен одитор
Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Сертификат за Вътрешен одитор на системи за управление на околната среда в съответствие с изискванията на ISO 14001 .
 
9. Програма за курса
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070.
 
10. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 

Курс за обучение на вътрешен одитор по ISO 14001 :2015ЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...