Курс за обучение по ISО 9001:2015


 
 

Внимание! Обявеното обучение няма да се проведе поради въведеното извънредно положение в България заради разрастващата се пандемия от COVID-19.
 

1. Дата на провеждане: 25.03.2020 г.
 
2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139, сграда "Office 1 Superstore" (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")

3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение е да предостави на участниците необходимата информация за стандарт ISО 9001:2015; основни принципи; изисквания на стандарта към СУ за успешно управление, качеството на предоставяните продукти и услуги, заобикаляща среда и ресурси за измерване, обучение на персонала и др.; методи за контрол, анализ и подобряване на СУ, ефикасно функциониране и удовлетвореност на клиентите на организациите.
За предпочитане е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 9001 .
 
4. Цел на курса
Целта на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за практическо прилагане на изискванията на стандарта и поддържане ефикасното функциониране на Системи за управление, в рамките на организацията, като се усвоят знания за:
 • контекст на организацията - вътрешни и външни въпроси, имащи отношение към целите, стратегическата насоченост и процесите в системата за управление;
 • лидерство и ангажираност на ръководството - отговорността на ръководството, относно фуънкциониране на ситемата за управление и процесите;
 • рискове и възможности - действия за оценяване на рисковете и възможностите;
 • съдържанието на документите от СУ – Документирана информация, Процедури, Инструкции, Оперативни и други справочни документи, които са продукт от действието на системата;
 • методите за измерване и анализ на функционирането, поддържането и развитието на Системата за управление;
 • наблюдение, измерване, анализ и оценяване на ключовите процеси;
 • приложимите закони, наредби и други изисквания, отнасящи се до съответните процеси и продукти в организацията;
и се придобият умения за:
 • идентифициране на контекста и заинтересованите страни за организацията;
 • идентифициране на процесите, критериите за тяхното ефикасно функциониране, изходните продукти от тях;
 • идентифициране на рисковете за всички ключови процеси в организацията;
 • прилагане на Системата за управление;
 • управление на ресурсите;
 • методите за контрол на качеството на продуктите и услугите;
 • управлението на процесите за проектиране и разработване на продукти и услуги;
 • управление на ресурсите за наблюдение и контрол на процесите и продуктите;
 • практиките за изучаване удовлетвореността на клиентите, техните изисквания и очаквания;
 • управление на процесите за провеждане на одити;
 • наблюдение, измерване, анализ и оценяване на ключовите процеси;
 • прилагане на корекции и коригиращи действия за непрекъснато подобряване ефикасността на Системата за управление;
 • интегриране с други стандарти.
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение в ISО 9001:2015;
5.2. Контекст на организацията;
5.3. Лидерство, Планиране и овладяване на рисковете;
5.4. Поддържане;
5.5. Дейности;
5.6. Оценяване на резултатността;
5.7. Подобряване.
5.8. Връзка и съвместимост с други системи за управление.
 
6. Програма за курса
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070.

7. Плащане 
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 2 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение 

8. Сертификат
Всеки участник получава Сертификат от проведения курс.
 
9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.

Курс за обучение по ISО 9001:2015ЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...