Курс за обучение на вътрешни одитори по ISО 9001:2015Внимание! Обявеното обучение няма да се проведе поради въведеното извънредно положение в България заради разрастващата се пандемия от COVID-19.
 

1. Дати на провеждане: 25 и 26 март 2020 г.

2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139, сграда "Office 1 Superstore" (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе").
 
3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение на Вътрешни одитори е да предостави на участниците необходимата информация по стандартите: концепции за управление; основни принципи; термини и определения; изисквания на стандартите към СУ за качество на услуги, продукти, средства за измерване, обучение на персонала и др.; техники за провеждане на одити (вътрешни, надзорни и сертификационни); методи за контрол, анализ и подобряване на СУ за успешно ръководене, функциониране и удовлетвореност на клиентите на организациите.
Препоръчително е участниците в курса да са предварително запознати с основните изисквания на ISO 9001 и ISO 19011 .
 
4. Цел на курса
Целта на курса на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за провеждане на одити на Системи за Управление, в рамките на организации за осигуряване на ефективно функциониране на Системата за управление като се усвоят знания за:
• принципите, процедурите и методите на одит на Системата за управление;
• съдържанието на всички документи от Системата за управление – Документирана информация, Процедури, Работни инструкции, Оперативни документи/формуляри, които са продукт от действието на системата;
• начините за провеждане на вътрешни одити за проверка на ефикасността на действащата Система за управление, качеството на услугата и производствените процеси;
• методите за контрол и оценка на ефикасността на Системата за управление;
• приложимите закони, наредби и други изисквания, отнасящи се до съответните процеси и продукти в организацията
• и се придобият умения за:
• прилагане на принципите, процедурите, техниките и методите за осъществяване на одита;
 идентифициране на процесите и индикаторите за тяхното измерване;
• изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита;
• провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи;
• комуникация с външните одитори и потребители, желаещи достъп до документите на системата.
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.2. Системи за управление. Основни понятия;
5.3. Историческо развитие на стандартите за качествено управление;
5.4. Основни принципи на системите за управление. Общи изисквания към системите за управление;
5.5. Въведение в ISО 9001. Връзка и съвместимост с други стандартни системи за управление;
5.6. Изисквания към системите за управление;
5.7. Цели, структура, принципи и съдържание на ISО 19011;
5.8. Отчет за несъответствия и коригиращи действия;
5.9. Въпросници;
5.10. Роля на одитора;
5.11. Програма на одит;
5.12. Дейности, свързани с одита;
5.13. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;
5.14. Компетентност и оценяване на одитори;
5.15. Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора.
 
6. Програма на курса
Продължителността на курса е 2 дни.  
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070.
 
7. Сертификат за Вътрешен одитор
Успешно положилите изпита участници в курса получават Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на качеството .
 
8. Плащане 
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 3 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение 
 
9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 

Курс за обучение на вътрешни одитори по ISО 9001:2015ЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...