Промяна в етикетирането на храните

Промяна в етикетирането на храните

Европейският съюз (ЕС) усъвършенства на правилата, свързани с етикетирането на храни, така че потребителите да имат на тяхно разположение етикет с основни важни характеристики, четлив и разбираем, за да направят информиран избор при закупуване на продукти. В контекста на общественото здраве, новите правила засилват защитата срещу алергени.

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно информацията за потребителите относно хранителните продукти, изменен с Регламент (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Directive87/250/EEC на Комисията, на Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/CE на Комисията, на Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и Регламент (ЕО) №  608/2004 на Комисията.

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (EO) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията, за кратко наричан Регламент (ЕС) № 1169/2011 обединява директиви 2000/13/CE относно етикетирането на храните и 90/496/ЕИО относно етикетирането за питателност на храните с цел подобряване на равнището на информираност и защита на потребителите в Европейския съюз.
Приложение
Регламент (ЕС) № 1169/2011 се прилага спрямо стопанските субекти в хранителната промишленост на всички етапи от хранителната верига. Той се прилага за всички храни, предназначени за крайния потребител, включително за храни, доставяни от заведения за обществено хранене, или храни, предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене.
Регламент (ЕС) № 1169/2011 се прилага, без да се засягат изискванията за етикетиране, предвидени в специални разпоредби на Европейския съюз (ЕС), приложими за определени храни.
Общи изисквания
Едно от основите изисквания на регламента е информацията за храните да бъде точна, ясна и лесноразбираема за потребителя. 
Етикетирането, представянето на храните, както и рекламата, свързана с тях, трябва:
• да не заблуждава купувача по отношение на характеристиките, свойствата или въздействието им;
• да не приписва на някоя храна свойства за предпазване или лекуване на заболявания у хората (с изключение на натуралните минерални води и храните за специална хранителна употреба, за които са предвидени специални разпоредби).
Отговорности на стопанския субект
Стопанският субект, под чието име или търговско наименование храната се предлага на пазара, или вносителят (ако този стопански субект не е установен в ЕС) отговаря за информацията за храните.
Той трябва да осигурява наличието и точността на информацията за храните в съответствие с европейското законодателство в областта на храните и съответните национални изисквания.

При предварително опакованите храни задължителната информация за храните се поставя на опаковката или на етикет, прикачен към нея.
При храни, които не са предварително опаковани, информацията за храните трябва да се предаде на стопанския субект, който получава тези храни, за да може да ги предостави на крайния потребител при необходимост.
Задължителни данни
Задължителните данни трябва да са лесноразбираеми и видими, ясно четливи и незаличими, когато е необходимо. Височината на буквите „х“ трябва да е най-малко 1,2 mm (с изключение за опаковки или контейнери с малки размери).
Задължителните данни включват:
• наименование;
• списък на съставките;
• вещества, причиняващи алергии или непоносимост (фъстъци, мляко, синап, риба, зърнени култури, съдържащи глутен и др.);
• количество на определени съставки или категории съставки;
• нетно количество на храната;
• срок на минимална трайност или срок на годност;
• специални условия за съхранение и/или условия за употреба;
• името или търговско наименование и адрес на стопанския субект или вносителя;
• страна на произход или място на произход за някои видове месо, мляко или когато липсата на посочване може да заблуди потребителя;
• указания за употреба, когато при липсата на такива указания би било трудно храната да се използва по подходящ начин;
• по отношение на напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол, действителното обемно съдържание на алкохол;
• обявяване на хранителната стойност.
Задължителните данни за наименование, нетно тегло и действителното обемно съдържание на алкохол са включени в едно и също зрително поле.
Задължителните данни трябва да са посочени на език, който е лесен за разбиране от потребителя, или на няколко езика, ако е необходимо.
Пропускане на определени задължителни данни
Предвидени са специални разпоредби за:
• стъклени бутилки, предназначени за повторна употреба;
• опаковки с малки размери;
• обявяване на хранителната стойност за храните, изброени в приложение V;
• напитки, които съдържат повече от 1,2 обемни процента алкохол.
Доброволна информация
Предоставената на доброволен принцип информация трябва да отговаря на следните изисквания:
• тя не заблуждава потребителя;
• тя е недвусмислена и не обърква потребителя;
• когато е уместно, тя се основава на съответните научни данни.
От друга страна, доброволната информация за храните не се представя за сметка на разполагаемото пространство, предвидено за задължителната информация за храните.
Допълнителната информация, която посочва: а) непреднамереното наличие в храната на вещества, които могат да причинят алергии или непоносимост; б) приемливостта на храната за вегетарианци или вегани; в) референтните количества на прием за конкретни групи от населението и т.н., трябва да отговаря на гореспоменатите изисквания.
 
Дата на прилагане
Настоящият регламент се прилага от 13 декември 2014 г., с изключение на разпоредбите, свързани с обявяването на хранителната стойност, които се прилагат от 13 декември 2016 г.
Датата на прилагане на приложение VI относно наименованието на храните и специфичните съпровождащи данни е 1 януари 2014 г.
 
Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно информацията за потребителите относно хранителните продукти
 

Предстоящо обучение: ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИ - НОВИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ
 ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...