ISO 14001:2004

ISO 14001:2004

Международният стандарт ISO 14001:2004 посочва изискванията към Системата за управление на околната среда, като очертава рамката, която организацията трябва да следва, за да създаде ефективна система за управление на околната среда. Той осигурява приложими инструменти за фирми и организации, които искат да идентифицират и контролират своето въздействие върху околната среда и непрекъснато да подобряват екологичните си показатели. Стандартът e приложим за всички видове организации, независимо от техния вид, размер и дейност. 


Предимства от внедряване на ISO 14001:2004

  • Подобрява управлението на екологичния риск в организацията;
  • Подобрява контрола върху суровините и енергията, което намалява режийните разходи и съответно увеличава печалбата.
  • Намалява разхода за управление на отпадъците;
  • Гарантира, че организацията спазва законовите изисквания, касаещи околната среда;
  • Ангажира всички нива в организацията чрез поставяне на цели и очаквани резултати и делегиране на отговорности;
  • Дава конкурентно предимство и подобрява корпоративния имидж сред регулаторни органи, клиенти и обществеността.

Внедряването на система за управление на околната среда по ISO 14001:2004 демонстрира загрижеността на организацията за намаляване на глобалното замърсяване чрез контролиране на влиянието, което оказва върху околната среда със своите действия, продукти или услуги.
ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...