Открити 16 резултати за "регламент" в новини:

27 Март 2019

Услуги в облака – нова версия на ISO/IEC 27018:2019

Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата на различни устройства, свързани с интер...

07 Март 2019

Глобите по GDPR до момента

Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59 000. Холандия, Германия и Обедин...

26 Февруари 2019

​Промени в Закона за защита на личните данни

Преди дни депутатите от народното събрание преодоляха ветото на президента Румен Радев и отново гласуваха върнатите за р...

23 Януари 2019

Законопроект за изменение на Закона за защита на личните данни, приет на второ четене

Днес (23.01.2019) в Народното събрание бе приет на второ четене Законопроекта за изменение на Закона за за защита ...

20 Август 2018

Публикувана е актуализирана версия на ISO/IEC 27005 - Управление на риска за сигурността на информацията

Защитата на сигурността на фирмената информация, независимо дали е чувствителна от търговска гледна точка или става дума...

20 Юли 2018

Промените в Закона за защита на личните данни внесени за гласуване в парламента

Окончателният вариант на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е публикуван...

16 Май 2017

Нови правила за защита на личните данни

През месец май 2016 г. влезе в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), относно защитата ...

06 Април 2016

ISO/IEC 17025:2017 – очаквани промени

Стандартът ISO/IEC 17025 "Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране...

06 Април 2015

Курс Етикетиране на храни

На 24 април 2015 г. КОНСЕХО ЕООД организира обучение на тема: "Етикетиране на храни – прилагане на новите...

01 Април 2015

Произходът на месото - задължителен на етикета!

Данните за произхода на на пилешкото, свинското, овчето и козето месо от днес стават задължителни за посочване на етик...

05 Март 2015

Курс Етикетиране на храни

На 27 март 2015 г. КОНСЕХО ЕООД организира Обучение "Етикетиране на храни – прилагане на новите законодателни...

20 Февруари 2015

Проверките за новите етикети на храните започват след 3 месеца

От Областна дирекция по безопасност на храните Кюстендил обявиха, че все още не правят проверки за наличието на информац...

20 Януари 2015

Курс Етикетиране на храни

На 13 февруари 2015 г. КОНСЕХО ЕООД организира Обучение по Етикетиране на храни – прилагане на новите законодателн...

12 Януари 2015

ИА БСА е с възстановен статут като страна по многостранно споразумение на Европейската организация за акредитация (ЕА MLA)

ИА БСА е с възстановен статут като страна по многостранно споразумение на Европейската организация за акредитация (ЕА ML...

21 Март 2014

Промяна в етикетирането на храните

Европейският съюз (ЕС) усъвършенства на правилата, свързани с етикетирането на храни, така че потребителите да имат на т...

05 Март 2014

БДС EN ISO/IEC 17065:2012 "Оценяване на съответствието. Изисквания към органите за сертификация на продукти, процеси и услуги"

Международният стандарт EN ISO/IEC 17065 съдържа изисквания за компетентността, последователността на дейностите и безпр...

Открити 18 резултати за "регламент" в страници:

За фирмата / Декларация за поверителност
регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който КОНСЕХО ЕООД обработва събраните или получени лични данни на своите клиенти, контраге...

Услуги / Подготовка за акредитация
регламент... КОНСЕХО извършва подготовка за акредитиране на: • лаборатории за калибриране и изпитване по международния стандарт ISO 17025; • органи за контрол по международния стандарт ISO 17020; • медицински лаборатории по международния станд...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
регламента; Наблюдение и мониторинг на съответствието на GDРR. GAP анализ По време на GAР анализa се извършва оценка на текущото ниво на съответствие на процесите в организацията към изискванията на GDРR. Нашите консултанти участват както...

Услуги / Длъжностно лице по защита на личните данни като услуга (ДЛЗД/DPO)
регламент... Във връзка с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) предлагаме като услуга възможността да сме Вашето ДЛЗД/DPO. Това е служител на администратор на лични данни или външно за организацията на админи...

Стандарти / ISO 17021
регламентират работата с активи и др.   Част 6 от ISO/IEC 17021 определя изисквания за компетентност за извършване на одит и сертификация на системи за управление на непрекъснатостта на дейността. Персоналът, участващ в процеса по се...

Стандарти / ISO 17065
регламент на Европейската комисия или Наредба на Министерския съвет. БДС EN ISO 17065 е предназначен за ползване от органите за сертификация, от националните органи по акредитация (за България ИА БСА), от регулаторните органи (например от Министър...

Стандарти / ISO 19011
регламентира управлението на програми на одит и извършване на вътрешни или външни одити на системи за управление, както и указания за оценяване компетентността на лицата, участващи в процеса на одит. Предназначен е за широк кръг потенциални ползва...

Стандарти / ISO 20121
регламентира изискванията за създаване, въвеждане, поддържане и подобряване на система за управление на устойчиви събития и предоставя ръководство за изпълнение на тези изисквания като осигурява стабилна рамка за управление на бизнеса, както и станда...

Стандарти / ISO 22716
регламента, е прибавен "принцип" към всеки главен раздел.  Целта на указанията на ISO 22716 за Добри производствени практики (GMP) е определяне на дейностите, които дават възможност да бъде получен краен продукт, отговарящ н...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
регламент... ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БИЗНЕСА, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ОПРЕДЕЛЕНИ В ЕВРОПЕЙСКАТА ПРАВНА РАМКА, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ СЛЕД 25 МАЙ 2018г. Темповете на развитие на информационните технологии и международната търговия в...

Стандарти / IFS Food
регламентира на практика всички аспекти от провеждането на един одит. За разлика от други подобни стандарти, тук освен изискванията към сертифицираната организация, са дадени и изисквания към сертифициращата организация и одиторите, разработена е и п...

Стандарти / GMP
регламентирано в законодателствата на редица страни. Основната цел на тези правила е насочена към опазване на здравето на пациента. Прилагането на GMP навлиза широко и в производството на храни, козметични продукти, ветеринарни препарати, био...

Стандарти / РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 333/2011
регламент, или от някакъв друг проверяващ орган по околната среда по смисъла на член 2, точка 20, буква б) от Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата ...

Стандарти / ОИО
регламент...   Одобреният икономически оператор /ОИО/ може да се определи като икономически оператор, който е надежден по отношение на своите дейности, свързани с митници, и който поради това има правото да се възползва от определени облекчения в целия Ев...

Стандарти / EMAS
регламент...     Схемата за управление по околната среда и одитиране – EMAS (Eco Management and Audit Scheme), е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда, установен чрез Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на С...

Стандарти / IRIS
регламент... Либерализацията на европейския железопътен транспорт представлява особено предизвикателство поради нарастващия конкурентен натиск, особено на пазара на стоки в ЕС. Това, от което железниците се нуждаят най-много, са "готови за експлоатация"...

Стандарти / EN 15038
регламентирана от стандарта ISO 9001, регламентираща целите по качеството, провеждането на вътрешни одити, регистриране на резултатите от проверките, коригиращи действия; управление на човешките ресурси – процедури за подбор на преводачите и ...

Обучения / "Етикетиране на храни - нови законодателни изисквания" (24.04.2015)
регламент 1169/2011 за предоставянето на информация за храните на потребителите. Промени в изискванията за етикетиране на храните, произтичащи от влизането в сила на Регламента; • Изисквания към представяне на хранителна информация (изчислява...

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...
18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...