Обучение на вътрешни одитори по спецификация НАССР


1. Дата на провеждане:   при сформиране на група

2. Място на провеждане: 
гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
 
3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение на вътрешни одитори е да предостави на участниците необходимата информация за създаване и управление на НАССР система и да им осигури знания и умения за провеждане на вътрешни одити на системата за безопасност на храните. 
За предпочитане е участниците в курса предварително да са запознати с основните изисквания на Спецификация НАССР „Изисквания към НАССР на базата на система за безопасност на храните”.
 
4. Цел на курса
Целта на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за внедряване и поддържане на НАССР системи, както и на квалифицирани кадри за провеждане на вътрешни одити на Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ) в рамките на организациите, за осигуряване на ефикасно функциониране на НАССР системата като се усвоят знания за:
• документите от системата за управление безопасността на храните;
• методите и техниките за прилагането на Спецификация НАССР в практиката;
• методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУБХ;
• приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани с безопасността на храните;
• принципите, процедурите и методите на одит на СУБХ;
• добрите практики при провеждане на вътрешни одити за проверка на съответствието и ефикасността на действащата Система за безопасност на храните,
и се придобият умения за:
• прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;
• идентифициране и анализ на опасностите, определяне на критичните точки за контрол /КТК/, критичните граници за всяка КТК и въвеждане на система за мониторинг на КТК;
• валидиране и верификация на НАССР системата;
• извършване на физически одит на съответствието на работните площадки с НАССР изискванията и поведението на работещите;
• прилагане на принципите, процедурите, техниките и подходящите методи за осъществяване на одита;
• създаване и използване на въпросници (чек-листи) за извършване на одита;
• провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи;
• изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита.
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.2. Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Обхват и приложение. Основни понятия; 
5.3. Предварителни стъпки при разработване на НАССР план; 
5.4. Програми предпоставки за разработване на НАССР план; 
5.5. НАССП принципи; 
5.5.1. Идентифициране на всички потенциални опасности и анализ на опасностите; 
5.5.2. Определяне на критичните точки за контрол /КТК/;
5.5.3. Установяване на критични граници за всяка КТК; 
5.5.4. Въвеждане система за мониторинг на всяка КТК; 
5.5.5. Въвеждане на коригиращи действия; 
5.5.6. Въвеждане на верификационни процедури;
 5.5.7. Документи и съхраняване на записи;
5.7. Програма на одит;
5.8. Дейности, свързани с одита;
5.9. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;
5.10. Отчет за несъответствия и коригиращи действия;
5.11. Компетентност и оценяване на одитори;
5.12. Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора.
 
6. Продължителност на курса
Продължителността на курса е 2 дни (8 часа дневно). Точните часове се посочват в Програмата (т. 9). 
 
7. Сертификат за Вътрешен Одитор
Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление в съответствие с ISO 19011:2011, ISO 22000:2005 и Спецификация HACCP. 
 
8. Плащане
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение на вътрешен одитор НАССР

9. Програма за курса
За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070; 02/88 40 720. 
 
10. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 
 

Обучение на вътрешни одитори по спецификация НАССРЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...