​ISO 30401 Системи за управление на знанията

​ISO 30401 Системи за управление на знанията
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система за управление на знанията.
През ноември, 2018 година излезе първото издание на ISO 30401 "Системи за управление на знанията. Изисквания". Стандартът поставя изискванията и дава насоки за създаване, внедряване, поддържане, преглед и усъвършенстване на ефективна система за управление на знания в организациите. Целта на системата за управление е да стимулира и дава възможност за създаване на стойност чрез знания.

Има различни схващания за управлението на знания, затова този стандарт помага на всяка организация да разработи свое собствено решение, отразяващо нейните конкретни потребности и ситуация.

Целта на стандарта е да се определят добре обосновани принципи за управление на знанията:
• като указания за организации, които имат за цел да бъдат компетентни при оптимизиране на стойността на знанията на организацията;
• като основа за оценяване и признаване на такива организации от легитимни органи за одит.
 
Ръководни принципи:
Същност/Естество на знанията: Знанията са нематериални и комплексни. Знанията произтичат основно от човешкия опит и извлечените поуки;
Стойност: Знанието е ключов източник на стойност за организациите за постигане на техните цели;
Насоченост: Управлението на знанията служи на целите, стратегиите и потребностите на организацията;
Адаптивност: Няма решение за управлението на знания, което да е подходящо за всички организации във всички контексти. Организациите могат да развият собствен подход към обхвата на знанията и тяхното управление, както и към това как да реализират тези усилия на основа на потребностите и контекста;
Споделено разбиране: Хората създават свои собствени познания чрез своето собствено разбиране за получената информация. За споделено разбиране управлението на знанията трябва да включва взаимодействие между хората, като се използват съдържанието, процесите и технологиите, където е подходящо;
Работна среда: Знанието не се управлява пряко, управлението на знанието е насочено към управление на работната среда, като по този начин се формира жизненият цикъл на знанието;
Култура: Културата е от решаващо значение за ефикасността на управлението на знанията;
Цикличност: Прилагането на управление на знанията трябва да бъде на етапи, включващи цикли на обучение и на обратна връзка.
Границите на управление на знанията варират в различните организации по отношение на конкретните бизнес потребности и по отношение на установяването на връзки между съществуващите дейности, изпълнявани в организациите.
 
Изискванията на този международен стандарт са приложими към всички организации, независимо от техния вид или големина или продуктите и услугите, които те предоставят.
 
източник: www.iso.orgЕТИКЕТИ

Новини

26 Септември 2019
На 16 и 17 октомври 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организир...
13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...