​ISO 30401 Системи за управление на знанията

​ISO 30401 Системи за управление на знанията
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система за управление на знанията.
През ноември, 2018 година излезе първото издание на ISO 30401 "Системи за управление на знанията. Изисквания". Стандартът поставя изискванията и дава насоки за създаване, внедряване, поддържане, преглед и усъвършенстване на ефективна система за управление на знания в организациите. Целта на системата за управление е да стимулира и дава възможност за създаване на стойност чрез знания.

Има различни схващания за управлението на знания, затова този стандарт помага на всяка организация да разработи свое собствено решение, отразяващо нейните конкретни потребности и ситуация.

Целта на стандарта е да се определят добре обосновани принципи за управление на знанията:
• като указания за организации, които имат за цел да бъдат компетентни при оптимизиране на стойността на знанията на организацията;
• като основа за оценяване и признаване на такива организации от легитимни органи за одит.
 
Ръководни принципи:
Същност/Естество на знанията: Знанията са нематериални и комплексни. Знанията произтичат основно от човешкия опит и извлечените поуки;
Стойност: Знанието е ключов източник на стойност за организациите за постигане на техните цели;
Насоченост: Управлението на знанията служи на целите, стратегиите и потребностите на организацията;
Адаптивност: Няма решение за управлението на знания, което да е подходящо за всички организации във всички контексти. Организациите могат да развият собствен подход към обхвата на знанията и тяхното управление, както и към това как да реализират тези усилия на основа на потребностите и контекста;
Споделено разбиране: Хората създават свои собствени познания чрез своето собствено разбиране за получената информация. За споделено разбиране управлението на знанията трябва да включва взаимодействие между хората, като се използват съдържанието, процесите и технологиите, където е подходящо;
Работна среда: Знанието не се управлява пряко, управлението на знанието е насочено към управление на работната среда, като по този начин се формира жизненият цикъл на знанието;
Култура: Културата е от решаващо значение за ефикасността на управлението на знанията;
Цикличност: Прилагането на управление на знанията трябва да бъде на етапи, включващи цикли на обучение и на обратна връзка.
Границите на управление на знанията варират в различните организации по отношение на конкретните бизнес потребности и по отношение на установяването на връзки между съществуващите дейности, изпълнявани в организациите.
 
Изискванията на този международен стандарт са приложими към всички организации, независимо от техния вид или големина или продуктите и услугите, които те предоставят.
 
източник: www.iso.orgЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...