​Промени в Закона за защита на личните данни

​Промени в Закона за защита на личните данни
Преди дни депутатите от народното събрание преодоляха ветото на президента Румен Радев и отново гласуваха върнатите за разглеждане разпоредби от Закона за личните данни (ЗЗЛД). В днешния брой на Държавен вестник (бр. 17 от 26.02.2019 г.)  е обнародван промененият Закон за защита на личните данни. 

Какви са промените:
•  Поставен е значително по-силен акцент върху съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679 (напр. терминологичният речник е изцяло пренасочен към определенията на понятията в чл. 4 от Регламента);
•  Конкретизират се правомощията, статутът и задълженията на Комисията за защита на личните данни като независим надзорен орган и на Инспектората към Висшия съдебен съвет;
•  Дефинират се по-изчерпателно правомощията на администратора и на обработващия лични данни;
•  Дава се повече информация относно условията за обработване на специални категории лични данни; принципите, свързани с обработването на лични данни; мерките за сигурност; средствата за правна защита на субектите на лични данни и др.

•  Отменят се:
    –  Членове 2, 3, 4 и 5 от Глава първа – "Общи положения";
    –  Глава четвърта – "Защита на личните данни";
    –  Глава пета – "Права на физическите лица";
    –  Глава шеста – "Предоставяне на лични данни на трети лица".

•  Променят се:
    –  наименованието и съдържанието на Глава трета "Инспекторат към Висшия съдебен съвет";
    –  наименованието и съдържанието на Глава седма – "Упражняване на правата на субектите на данни. Средства за правна защита";
    –  наименованието и съдържанието на Глава осма – "Правила за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване".

•  Създават се:
    –  глава четвърта "а" – "Общи правила при обработване на лични данни. Особени случаи на обработване на лични данни";
    –  в глава седма ("Упражняване на правата на субектите на данни. Средства за правна защита") се създават членове: 37а, 37б, 37в, 38а, 38б-г, 40.
    –  в глава осма:
        - Раздел II "Права на субекта на данни";
        - Раздел III "Администратор на лични данни и обработващ лични данни";
        - Раздел IV "Предаване на лични данни на трети държави или международни организации"; и
        - Раздел V "Надзор за спазване на правилата за защита на личните данни. Средства за правна защита".
    –  Глава девета – "Принудителни административни мерки. Административнонаказателни разпоредби".

Новини

26 Февруари 2019
Преди дни депутатите от народното събрание преодоляха ветото на президента Румен...
18 Февруари 2019
Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOB...

Полезно

13 Март 2019
Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно...
07 Март 2019
Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59...