​Промени в Закона за защита на личните данни

​Промени в Закона за защита на личните данни
Преди дни депутатите от народното събрание преодоляха ветото на президента Румен Радев и отново гласуваха върнатите за разглеждане разпоредби от Закона за личните данни (ЗЗЛД). В днешния брой на Държавен вестник (бр. 17 от 26.02.2019 г.)  е обнародван промененият Закон за защита на личните данни. 

Какви са промените:
•  Поставен е значително по-силен акцент върху съответствието с Регламент (ЕС) 2016/679 (напр. терминологичният речник е изцяло пренасочен към определенията на понятията в чл. 4 от Регламента);
•  Конкретизират се правомощията, статутът и задълженията на Комисията за защита на личните данни като независим надзорен орган и на Инспектората към Висшия съдебен съвет;
•  Дефинират се по-изчерпателно правомощията на администратора и на обработващия лични данни;
•  Дава се повече информация относно условията за обработване на специални категории лични данни; принципите, свързани с обработването на лични данни; мерките за сигурност; средствата за правна защита на субектите на лични данни и др.

•  Отменят се:
    –  Членове 2, 3, 4 и 5 от Глава първа – "Общи положения";
    –  Глава четвърта – "Защита на личните данни";
    –  Глава пета – "Права на физическите лица";
    –  Глава шеста – "Предоставяне на лични данни на трети лица".

•  Променят се:
    –  наименованието и съдържанието на Глава трета "Инспекторат към Висшия съдебен съвет";
    –  наименованието и съдържанието на Глава седма – "Упражняване на правата на субектите на данни. Средства за правна защита";
    –  наименованието и съдържанието на Глава осма – "Правила за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания, включително предпазването от заплахи за обществения ред и сигурност и тяхното предотвратяване".

•  Създават се:
    –  глава четвърта "а" – "Общи правила при обработване на лични данни. Особени случаи на обработване на лични данни";
    –  в глава седма ("Упражняване на правата на субектите на данни. Средства за правна защита") се създават членове: 37а, 37б, 37в, 38а, 38б-г, 40.
    –  в глава осма:
        - Раздел II "Права на субекта на данни";
        - Раздел III "Администратор на лични данни и обработващ лични данни";
        - Раздел IV "Предаване на лични данни на трети държави или международни организации"; и
        - Раздел V "Надзор за спазване на правилата за защита на личните данни. Средства за правна защита".
    –  Глава девета – "Принудителни административни мерки. Административнонаказателни разпоредби".

Новини

27 Март 2019
Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата ...
25 Март 2019
На 18 април 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организира обучение за практич...

Полезно

18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...
13 Март 2019
Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно...