Открити 7 резултати за "управление на околната среда" в новини:

15 Септември 2015

Промени в ISO 14001:2015

След близо три години обсъждания и преминаване през различните етапи, днес (15.09.2015) влезе в сила новото издание на...

11 Декември 2014

ISO 14001 ревизия 2015

Защо ISO 14001 се ревизира? ISO 14001 е най-широко прилаганият международен стандарт в областта на околната среда с...

02 Юни 2014

ISO 14001 Системи за управление на околната среда

ISO 14000 е серия от стандарти за управление на околната среда, разработени и публикувани от International Organization ...

28 Февруари 2014

Годишен отчет за отпадъци

Във връзка с функционирането на Системата за управление на околната среда (ISO 14001), КОНСЕХО Ви напомня за влезлите в ...

28 Август 2013

ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата...

11 Юли 2013

Интегрирани системи за управление (ИСУ)

Под интегрирана система за управление (ИСУ) трябва да се разбира обща система за управление, отговаряща на изискванията ...

31 Май 2013

ISO 14001:2004

Международният стандарт ISO 14001:2004 посочва изискванията към Системата за управление на околната среда, като оче...

Открити 8 резултати за "управление на околната среда" в страници:

Стандарти / ISO 14001
управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както икономическите си цели, така и целите, свързани с околната среда. • Основен акцент на стандарта е ид...

Стандарти / ISO 17021
управление на околната среда) и за органи, предоставящи тези дейности. Органите за сертификация, които работят в съответствие с този международен стандарт не е необходимо да предлагат сертификация на всички видове системи за управление. Сертификацият...

Стандарти / ISO 20121
управление на околната среда). Стандарт ISO 20121 е добра възможност да се промени цялостният подход при разглеждане на икономическите, екологичните и социалните аспекти на устойчивото развитие при събитийната индустрия.   ...

Стандарти / EMAS
управление на околната среда, обикновено съгласно ISO 14001) със съответните подходящи начини за контрол и процедури. Процесът трябва да бъде наблюдаван и одитиран през равни интервали, за да се определи доколко се спазват изискванията на схемата и о...

Системи за управление / Системи за управление на околната среда
управление на околната среда? Част от цялостната система за управление, която обхваща организационната структура, дейностите по планиране, отговорностите, методите, процедурите, процесите и ресурсите за развитие, внедряване, изпълнение, оценяване ...

Системи за управление / Интегрирана система за управление
управление на околната среда (ISO 14001), за управление на здравето и безопасността при работа (OHSAS 18001); ИСУ за управление на безопасността на храните (ISO 22000; НАССР; IFS Food); за управление на информационните услуги и сигурността ...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Запознаване и интерпретация
управление на околната среда (СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление,  като се усвоят знания за: • принципите на СУОС; • документите от системата за управление, св...

Обучения / ISO 14001:2015 "Системи за управление по отношение на околната среда" - Вътрешен одитор
управление на околната среда (СУОС), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системите за управление, като се усвоят знания за: • принципите, процедурите и методите на одит на СУОС; • документите от с...

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...