​EMAS или СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ОДИТ

Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е доброволна схема на Европейския съюз, целяща да насърчава непрекъснатото подобряване на екологичните резултати на организациите чрез въвеждане и прилагане на система за управление по околна среда, оценка на показателите на подобна система, предоставяне на информация относно екологичните резултати, открит диалог с обществеността и други заинтересовани страни, както и активно участие на служителите. 
Схемата EMAS е създадена с Регламент (ЕО) № 1221/2009 (известен и като EMAS III) и е пряко приложима във всички отрасли и е открита за всички видове организации в публичния и частния сектор, които се стремят да подобрят екологичните си резултати. 

Фокусът на EMAS e в: 
 • по-строгите изисквания по отношение на измерването и оценката на екологичните резултати във връзка с поставените цели и задачи, както и непрекъснатото подобряване на тези екологични резултати;
 • спазването на законодателството в областта на околната среда, което се гарантира чрез държавен надзор;
 • активното участие на работниците и служителите; 
 • основните екологични показатели, които създават сравнимост на многогодишна основа в рамките на една организация и между различни организации;
 • предоставянето на информация на широката общественост чрез заверената екологична декларация, както и
 • регистрацията от публичен орган след проверка от акредитиран проверяващ по околна среда.
EMAS е най-надеждната и най-устойчива система за управление по околна среда (СУОС) на пазара, която прибавя няколко нови елемента към изискванията на международния стандарт за системи за управление по околна среда ISO 14001. Както ЕMAS, така и ISO 14001 имат общата цел да осигурят добро управление по околна среда. Всъщност изискванията на ISO 14001 към СУОС са неразделна част от EMAS, като EMAS надгражда изискванията на стандарта. Основната разлика между EMAS и ISO 14001 е задължението на организацията да публикува изявление относно аспектите на околната среда, чрез своята екологична декларация.
EMAS и системите за енергийно управление (напр. ISO 50001) имат сходни изисквания. Тъй като управлението на използването на енергия е част от EMAS, регистрираните по EMAS организации вече подобряват своята енергийна ефективност, а оттам и изпълняват повечето изисквания на системите за енергийно управление. Следователно това също може да доведе до намаляване на разходите.
Организациите, в които се обмисля регистриране по EMAS, следва да имат предвид също така техническото и финансовото подпомагане или субсидии, предлагани от държавите членки, националните, регионалните или местните органи и компетентните органи по EMAS.

 
Какви са ползите от участието в EMAS?
 • Подобрени екологични и финансови резултати
  • намалени негативни въздействия върху околната среда, в резултат от дейността;
  • енергийна ефективност;
  • ресурсна ефективност и по-ниски разходи;
 • По-добро управление на екологичните рискове и възможности
  • механизъм, гарантиращ спазване на регулаторните изисквания в областта на околната среда;
  • намален риск от глоби, свързани с екологичното законодателство
 • Регулаторни облекчения - дружествата, които осъществяват дейност в производствените сектори, могат да извлекат ползи, включващи предимства според законодателството за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
 • По-голяма ангажираност и мотивиране на работниците и служителите
  • подобрено качество на работното място, повишаване на осъзнатостта на работещите 
 • Повишено доверие, репутация и прозрачност
  • проверка за съответствие с екологичното законодателство от верифициращ орган по EMAS;
  • нови бизнес възможности на пазари, където "зелените" производствени процеси са от значение;
  • по-добри отношения с клиентите, с местната и по-широката общественост и с регулаторните органи;
  • използване на логото на EMAS като маркетингов инструмент или за продажба с цел популяризиране на отличните екологични резултати на организацията.

Регистрацията по EMAS дава възможност на организациите да покажат на заинтересованите лица, като клиенти, регулаторни органи и граждани, че те оценяват, управляват и намаляват въздействието на извършваните от тях дейности върху околната среда. 



ЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...