Стартира проект BG05M9OP001-1.008 "ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД"


Стартира подаването на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд",
с
краен срок за кандидатстване: 14 юни 2016 г., 17:30 ч.

Предвиденото финансиране е 100% за микро, малки и средни предприятия и 80 % за големи предприятия.

Допустими за кандидатстване са следните дейности:
1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси;
2. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца;
3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.
3.1. Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
3.2. Закупуване на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло;
3.3. Придобиване на стандарти за безопасни условия на труд – единствено BS OHSAS 18001:2007. По процедурата е въведено ограничение за кандидатите и ще се финансира въвеждането на стандарта за предприятия, в които има по-висок риск от злополуки - дейности с коефициент на трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, който ще се прилага през 2016 г. или Ктт = 0,66.
3.4. Обучение на работниците и служители относно специфичните рискове за здравето, свързани с индивидуалното работно място и методите и средствата за тяхното ограничаване и предотвратяване;
3.5. Обучение на служители и работници за безопасна работа с нововъведеното по проекта работно оборудване и технологии, в случай че не е осигурено такова от доставчика.
4. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.;
5. Дейности за организация и управление на проекта - до 10 % от общите разходи по проекта;
6. Дейности за информиране и публичност - до 2 % от общите разходи по проекта.

Допълнителна информация може да намерите тук.

За повече информация можете да се свържете с нас и лично да коментираме възможностите за придобиване на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007, както и партньорство за подготовка и управление на проектите!

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...