Изменен е Правилникът за безопасност при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Изменен е Правилникът за 
безопасност при работа по 
електрообзавеждането с 
напрежение до 1000 V

В "Държавен вестник", брой 49 от 4.06.2013 г. е публикуван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

Промяната касае специализираното обучение за безопасност и проверка на знанията на работещите по техническата експлоатация, оперативното обслужване на действащото електрообзавеждане, изпълнението на ремонти, реконструкции и модернизации.
Предвижда се обучението на персонала и проверката на знанията за придобиване или потвърждаване на квалификационна група да се организират и осъществяват в работно време, без или с откъсване от работа, не само от работодателя, но и от енергийни предприятия - титуляри на лицензия по Закона за енергетиката; центрове за професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на професионално обучение по професиите: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, оператор на парни и водогрейни съоръжения, техник по автоматизация и монтьор по автоматизация; висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по професионалните направления: електротехника, електроника и автоматика; енергетика; комуникационна и компютърна техника.
Обучението за придобиване или потвърждаване на кв. група се провежда по писмени програми, с които се определят: образователния минимум от знания и умения за теоретична и практическа подготовка, продължителността на обучението; датите за провеждане на изпитите за придобиване на квалификационна група.
Когато обучението за квалификационна група се провежда от работодателя, той утвърждава изготвените програми и определя със заповед състава на изпитните комисии.
Когато обучението и изпитите за квалификационна група се провеждат от външни организации, техните ръководители утвърждават програмите и определят със заповед състава на изпитните комисии, като се съобразят със специфичните характеристики на действително извършваната работа.
Изпитът за проверка на знанията по безопасност е писмен и/или устен и се провежда по утвърдени от работодателя или от ръководителите на външните организации тестове за всяка квалификационна група.
При полагане на устен изпит се задават най-малко три въпроса, един от които е по правилата за оказване на долекарска помощ при поражение от електрически ток.

Изменението влиза в сила от 05.09.2013 г.
ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...