ISO 45001:2018 (БДС ISO 45001:2018) Cистеми за управление на здравето и безопасността при работa

ISO 45001


Област на приложение:
ISO 45001 е международен стандарт, който определя изискванията за система за управление на здравето и безопасността при работа като дава насоки за неговото прилагане и по този начин дава възможност на дадена организация да подобри резултатите си при предотвратяване на наранявания и заболявания, причинени от условията на работната среда.
ISO 45001 е приложим за всяка една организация, която желае да създаде, внедри и поддържа система за управление на ЗБР, за да подобри здравето и безопасността при работа, да премахне или намали до минимум рисковете за ЗБР (включително недостатъците на системата), да се възползва от възможностите за ЗБР и отстрани несъответствията на системата за управление на ЗБР, свързани с нейните дейности. Всички изисквания на стандарта могат да бъдат интегрирани в процесите на управление на организацията.
 
Стандартът е приложим за всяка организация, независимо от нейната големина, вид и дейности, Той е приложим спрямо рисковете за ЗБР, които са под управлението на организацията, като се вземат предвид фактори като контекста, в който функционира организацията, потребностите и очакванията на нейните работници и на други заинтересовани страни.
ISO 45001 позволява на организацията да интегрира чрез своята система за управление на здраве и безопасност при работа, други аспекти на здравето и безопасността, като например благосъстоянието на своите служители.
 
ISO 45001 не определя конкретни критерии за безопасността при работа и не предвижда изисквания за концепцията на системата за управление на здравето и безопасността на работното място. Системата за управление на организацията трябва да бъде специфична спрямо нейния контекст, за да посрещне собствените ѝ нужди за предотвратяване на наранявания и заболявания на служителите.
ISO 45001 не разглежда конкретно въпроси като безопасността на продукта, имуществените щети или въздействие върху околната среда, а самата организацията не е задължена да взема предвид тези въпроси, освен ако те не представляват риск за нейните служители.
ISO 45001 не е правно обвързващ документ, а е инструмент за управление, който организациите могат да използват доброволно, ако желаят да премахнат или да сведат до минимум опасните рискове за здравето и безопасността на своите служители.
 
Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд, базирана на ISO 45001, спомага за подобряване на условията на работната среда чрез:
• разработване и прилагане на политика и цели по здраве и безопасност;
• разработване и прилагане на политика и цели по здраве и безопасност;
• създаване на систематични процеси, които да отчитат "контекста" и които вземат под внимание рисковете и възможностите за организацията, както и правните и други изисквания;
• определяне на опасностите и рисковете за здравето и безопасността, свързани с дейността, с цел тяхното премахване или свеждане до минимум на потенциалните им последици;
• създаване на оперативен контрол за управление на рискове по здраве и безопасност, както и тези, свързани с правните и други изисквания;
• повишаване на осведомеността за рисковете, свързани със здравето и безопасността;
• оценяване на изпълнението на изискванията по здраве и безопасност и търсене на подходящи мерки за подобряване на системата;
• осигуряване на активна роля на служителите при разрешаване на проблемите, свързани със здравето и безопасността при работа.
 
Ползи от внедряване на ISO 45001:
В съответствие с политиката по ЗБР на организацията, очакваните резултати от внедряването на системата за управление на ЗБР включват:
• постоянно подобряване на резултатността по ЗБР;
• изпълнение на законови и други изисквания;
• постигане на целите по БЗР.
 
Комбинацията от горе посочените мерки ще подобрят репутацията на организацията, както и биха могли да допринесат за:
• по-добра способност за реагиране по отношение на законовото съответствие;
• намаляване на общите разходи от инциденти на работното място;
• намаляване разходите от прекъсванията в производството;
• намаляване на разходи за застрахователни премии;
• намаляване на отсъствията и текучеството на персонала.
 
ISO 45001 следва структурата, възприета в други ISO стандарти за управление, като например ISO 9001 и ISO 14001. При разработването на стандарта са взети предвид също и други международни стандарти (
OHSAS 18001 и ILO-OSH на Международната организация на труда), национални стандарти, както и Международните трудови стандарти и конвенции (ILS).
 
Внедряването на ISO 45001 е сравнително лесно, особено за онези организации, които имат вече система за управление на здравето и безопасността при работа и е лесно да хармонизират и интегрират изискванията на ISO 45001 с другите ISO стандарти за управление.


Как да внедрим ISO 45001? (Реализация на системи за управление)

 

ISO 45001:2018 (БДС ISO 45001:2018) Cистеми за управление на здравето и безопасността при работaЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...