ISO 19011:2018 (БДС EN ISO 19011:2018) Указания за извършване на одит на системи за управление

ISO 19011


Международният стандарт ISO 19011 дава указания за одит на системи за управление, регламентира управлението на програми на одит и извършване на вътрешни или външни одити на системи за управление, както и указания за оценяване компетентността на лицата, участващи в процеса на одит.
Предназначен е за широк кръг потенциални ползватели, между които одитори, организации, имащи нужда от одити на системи за управление според договори, и сертификационни организации или организации, извършващи обучението на одитори за сертификацията/регистрацията на системи за управление, за акредитацията или за стандартизацията в областта на оценяване на съответствието.
Той е приложим към всички организации, които имат нужда от извършване на вътрешни или външни одити или да управляват програма за одит.
Приложението на този международен стандарт към други видове одити по принцип е възможно, при условие, че се обърне специално внимание на определянето на компетентността необходима на членовете на екип от одитори в такива случаи.
 
Принципи на извършване на одит: 
Извършването на одит се характеризира със застъпване на редица принципи. Те правят одита ефективен и надежден инструмент в подкрепа на политиката и механизмите на управлението, като предоставят информация, на основа на която една организация може да действа за подобряване на своята резултатност Спазването на тези принципи е предпоставка за даване на заключения от одита, които са уместни и достатъчни, и за даване възможност на одиторите да работят независимо един от друг за достигане до сходни заключения в сходни обстоятелства.
a) Етично поведение: основата на професионализма
b) Безпристрастно представяне: задължението да се докладва вярно и точно
с) Надлежно професионално внимание: прилагане на старание и преценка при извършване на одита
d) Независимост: основата за безпристрастността на одита и обективността на заключенията от одита
e) Подход, основан на доказателства: рационалният метод за достигане до надеждни и повторяеми заключения от одита в систематичен процес на одита
Ако организацията, която ще бъде одитирана, е внедрила системи за управление както за качествено управление, така и на околната среда, в програмата на одита могат да се включат комбинирани одити. В такъв случай трябва да се обърне специално внимание на компетентността на екипа от одитори.
Две или повече одитиращи организации могат да си сътрудничат, като техните програми за одит са част от програмата за провеждане на съвместен одит. В такъв случай специално внимание трябва да се отдели на разпределението на отговорностите, осигуряването на всички допълнителни ресурси, компетентността на екипа от одитори и подходящите процедури. Трябва да се постигне договореност за това, преди началото на одита.

ISO 19011:2018 (БДС EN ISO 19011:2018) Указания за извършване на одит на системи за управлениеЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...