EMAS - Схема за управление по околната среда и одитиране

EMAS

 

 

Схемата за управление по околната среда и одитиране – EMAS (Eco Management and Audit Scheme), е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда, установен чрез Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) .

EMAS спомага за рационалното използване на ресурсите, минимизиране на замърсяването, участието на служителите и печелившия бизнес. EMAS цели да направи управлението по околна среда един непрекъснат процес, водещ до непрекъснато подобряване на резултатността спрямо околната среда. Вместо да се разглеждат въпросите, свързани с опазването на околната среда, случай по случай, участващите в EMAS организации трябва да внедрят ефективна СУОС (Система за управление на околната среда, обикновено съгласно ISO 14001 ) със съответните подходящи начини за контрол и процедури. Процесът трябва да бъде наблюдаван и одитиран през равни интервали, за да се определи доколко се спазват изискванията на схемата и общите и конкретните цели по околна среда, поставени от самата организация.

ЕМАS е приложима за всички видове организации, от големите промишлени предприятия до малките организации и общините. Организациите, които са регистрирани по EMAS отговарят на всички закони, имат изградени системи за управление по околна среда, и публично обявяват своите постижения в тази насока, като цялата им дейност се проверява от независими експерти – проверяващи по околна среда. Такива организации се познават по специалната емблема на EMAS, гарантираща достоверността на информацията, която те предоставят на широката общественост.

Регистрация по EMAS

Колкото и добре да се счита, че е организирана дадена СУОС по ISO 14001, винаги е препоръчително организацията да е подготвена предварително за оценката при регистрирането. Така се гарантира, че СУОС по ISO 14001  може да бъде регистрирана, но се дава възможност и за извършване на последни корекции. Освен това служи като подготовка за участващите в оценяването. Не е за пренебрегване и фактът, че добрата подготовка за оценяване намалява напрежението и тревогата на представителя на ръководството и на оценителя.

Регламентът EMAS изисква от дърфжавите членки да насърчават EMAS в цяла Европа, както и на национално, регионално и местно ниво. Това включва не само предоставяне на информация за целта и съдържанието на Регламента и насърчаване на участието в схемата, но също обръщане на внимание на това как EMAS може да се използва при прилагането и изпълнението на друго законодателство за околната среда. При изпълнението на тези дейности за популяризиране, трябва да се вземат предвид по-специално специфичните нужди на МСП. Въпреки това, достъпът до информация, повишаването на осведомеността сред клиентите и потребителите, разясняване на ползите от участие и предоставяне на техническа помощ са мерки в интерес на всички организации, независимо от техния размер и сектор.

 

EMAS - Схема за управление по околната среда и одитиранеЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...