Процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“

по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“,
Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”,
Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП
Краен срок за подаване на проектни предложения – 15.08.2016 г., 
17:30 часа.
 
Основната цел на процедурата: Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.
Приложимият режим на държавна/минимална помощ е „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
 
Общ размер на безвъзмездната финансова помощ Финансиране от Европейския фонд за регионално развитие Национално
съфинансиране
58 674 900 лева
30 000 000 евро
49 873 665 лева
25 500 000 евро
8 801 235 лева
4 500 000 евро
 
Минимален размер на заявената
безвъзмездна финансова помощ
Максимален размер на заявената
безвъзмездна финансова помощ
50 000 лева 391 166 лева
 
Максимален интензитет на помощта: 70%
Остатъкът от общите допустими разходи по проекта трябва да бъде съфинансиран чрез собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които средства изключват всякаква публична подкрепа.
 
Критерии за допустимост на кандидатите:
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните критерии:
1/ Са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;
2/ Отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия;
3/ Имат минимум 3 /три/ приключени финансови години към датата на обявяване на процедурата (2013, 2014 и 2015 г.);
4/ Са реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните 3 /три/ приключени финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
 
Категория на предприятието Нетни приходи от продажби
Микро предприятие ≥ 210 000 лева
Малко предприятие ≥ 750 000 лева
Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева
 
5/ Развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:
 
Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства:
С20 „Производство на химични продукти“
C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
С27 „Производство на електрически съоръжения“
С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
 
Интензивни на знание услуги:
J58 „Издателска дейност“
J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
J60 „Радио- и телевизионна дейност“
J61 „Далекосъобщения“
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
J63 „Информационни услуги“
М72 „Научноизследователска и развойна дейност“
 
Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства:
С10 „Производство на хранителни продукти“
С11 „Производство на напитки“
С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
С14 „Производство на облекло“
С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
С24 „Производство на основни метали“
С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
С31 „Производство на мебели“
С32 „Производство, некласифицирано другаде“
С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.

За да удостоверят, че осъществяват основната си икономическа дейност в горепосочените допустими сектори, кандидатите следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност, издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за 2015 г.).
 
I. Допустими дейности за финансиране:
1. Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти:
1.1. Дейности за услуги по въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), системи за управление на околната среда (EMAS , БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.
 
Не се допускат: Разходи за въвеждане и сертифициране на системи за здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 18001, подкрепяни по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и разходи за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001, подкрепяни по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на ОПИК.
 
1.2. Дейности за услуги по сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти: стандарти за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), системи за управление на околната среда (EMAS , БДС EN ISO 14001), системи за управление безопасността на хранителните продукти (БДС EN ISO 22000), стандарти за подобряване сигурността на веригата на доставки (БДС ISO 28000), управление на сигурността на информацията (БДС ISO/IEC 27001) и др.
Допустимо въвеждането и сертифицирането и по други стандарти, но само в случай че същите могат да се удостоверят със сертификат за съответната/ите въведена/и система/и за управление.
Проектите по процедурата могат да включват дейности за въвеждане и сертифициране на повече от една система за управление съобразно нуждите на предприятието.
 
ВАЖНО!
Във връзка с въвеждането на системи за управление, допустими са услуги за сертифициране, извършени от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC 17021:2011, а след 14.06.2017 г. по ISO/IEC 17021-1:2015 (След установяване, чрез оценка за преход, че акредитираните органи по сертификация по БДС EN ISO/IEC 17021:2011 съответстват на изискванията за акредитация и БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015, органите по акредитация ще преиздадат сертификатите за акредитация по гореспоменатия стандарт със срок на валидност съгласно действащия сертификат за акредитация), от: националния орган по акредитация на Република България - Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, която е страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EAMLA в област сертификация на системи за управление или страна по IAF MLA (International Accreditation Forum, Multilateral recognition Agreement).
При сертификация по международни браншови схеми се признават следните регистрирани сертификации: СД ISO/TS 16949 от IATF, БДС ISO/IEC 20000-1 от ITSMF и EN ISO 17100 от член на EUATC (European Union Association of Translation Companies) и от международната система за оценяване на съответствието LICS (Language Industry Certification System), разработена от Австрийския институт за стандартизация (ÖNORM) и международната терминологична мрежа Termnet.
По отношение на проектите/дейностите за въвеждане на Схемата на Общността за управление по околна среда и одитиране (EMAS ), допустими са услуги за сертифициране, извършени от акредитиран проверяващ по околна среда (ПОС) в съответствие с Регламент ЕО № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит и за отмяна на Регламент (ЕО) № 761/2001 и решения 2001/681/ЕО и 2006/193/ЕО на Комисията (ОВ L 342,22/12/2009).
Задължителен краен резултат от въвеждане на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/международни стандарти е придобиването на сертификат за въведената система в срока на изпълнение на проекта (не повече от 18 месеца).
ИЗКЛЮЧЕНИЕ: В случаите, когато се въвежда СД ISO/TS 16949 (техническа спецификация при серийното производство и производството на резервни части за автомобилната индустрия), е допустимо в рамките на срока за изпълнение на проекта да бъде получено писмо за съответствие, като задължението за получаването на сертификат следва да бъде изпълнено в рамките на срок от 3 години след приключването на проекта.
Допустима е и сертификация по публикациите на НАТО от серията AQAP’s 2000, изпълнявана от специализиран орган на Министерството на отбраната, нотифициран в изпълнение на международен договор в рамките на НАТО. За този орган не е задължителна предварителна акредитация по посочените международни стандарти за акредитация.

1.3 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите сертифицирана/и система/и за управление.
 
2. Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти:
2.1 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствието на продукти с т.нар. „съществени изисквания”;
2.2 Дейности за услуги във връзка с постигане на съответствие и оценка на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти;
2.3 Дейности за услуги във връзка с присъждане на екомаркировката на ЕС;
2.4 Дейности за инвестиции в ново оборудване (контролни системи, технически средства за измерване и изпитване и т.н.) и/или специализирани софтуерни приложения.
 
3. Внедряване и сертифициране на добри производствени практики:
3.1 Дейности за услуги във връзка с внедряване и сертифициране на добри производствени практики (ДПП);
3.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящи за внедряване и/или спазване на съответствие с изискванията на добри производствени практики.

4. Ре-сертификация на системите за управление:
4.1 Дейности за услуги във връзка с ре-сертификацията на вече въведена от предприятието система за управление;
4.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждане и/или спазване на съответствието с изискванията на въведената/ите ре-сертифицирана/и система/и за управление.
ВАЖНО: Ре-сертификацията е допустима, само когато е налице преминаване към по-нова версия на вече приложения стандарт за управление. Дейностите по ре-сертификация са допустими, само в случай че вече приложения стандарт за управление не е изтекъл към 16.06.2017 г.
 
5. Реинженеринг на процесите в предприятията:
5.1 Дейности за ползване на специализирани консултантски услуги за реинженеринг на процесите в предприятията;
5.2 Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за препроектиране/реорганизация на бизнес процесите в предприятията като резултат от ползваните услуги за реинженеринг на процесите в предприятията.
 
6. Представяне пред потенциални инвеститори и участие на капиталовите пазари в страната и чужбина:
6.1. Дейности за услуги, свързани с организиране и провеждане на представяне на МСП пред индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина:
- организиране на представяния (срещи с потенциални индивидуални и институционални инвеститори в страната и чужбина);
- изготвяне на кратки представяния по информацията, включена в проспектите (т.нар. тийзъри).
6.2. Дейности за услуги, свързани с емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари в страната и чужбина:
- подготовка на проспект за емитиране на ценни книжа;
- емитиране на ценни книжа в страната и чужбина.
 
II. Дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги:
1/ Дейности за услуги за разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
2/ Дейности за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
3/Дейности за инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията;
4/ Дейности за услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service);
5/ Дейности за услуги за „колокация“ на сървъри.

III. Дейности за визуализация на проекта
Приоритет ще бъде даден на малки и средни предприятия, които кандидатстват за:
- проекти, които се изпълняват на територията на Северозападния район за планиране в съответствие с предвиденото в Споразумението за партньорство прилагане на териториален подход за целенасочена подкрепа на този район;
- проекти за въвеждане (вкл. ре-сертификация) на системи за управление на околната среда (проекти, включващи дейности за въвеждане на системи за управление съгласно изискванията на Схемата на Общността за управление по околна среда и одитиране (EMAS ), стандарт БДС EN ISO 14001 ; ERP системи, включващи модули за управление на отпадъците от дейността, екомаркировка на ЕС).
 
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес:
http://eumis2020.government.bg.
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма:
www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.


За повече информация можете да се свържете с нас и лично да коментираме възможностите за въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на стандарти: ISO 9001 EMAS ISO 14001 ISO 22000 ISO 28000 ISO 27001 , както и партньорство за подготовка и управление на проектите!

Процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.002 „РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП“ЕТИКЕТИ

Новини

26 Септември 2019
На 16 и 17 октомври 2019 г. КОНСЕХО ЕООД организир...
13 Септември 2019
Светът, в който живеем днес, е по-свързан от всякога, а дигиталните технологии н...

Полезно

18 Октомври 2019
Предоставянето на складови и логистични услуги в хранително-вкусовата промишлено...
18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...