Промени в ISO/IEC 20000-1:2018

Промени в ISO/IEC 20000-1:2018
Публикувана е новата версия на ISO / IEC 20000-1:2018 "Информационни технологии - Управление на услугите – Част 1: Изисквания към системата за управление на услугите". Стандартът е разработен с цел да повиши качеството на услугите и способността на организацията да създава, прилага, поддържа и непрекъснато подобрява своята система за управление на услугите (SMS). Включени са планирането, проектирането, преходът, доставката и подобряването на услугите, за да се отговори на изискванията за обслужване и да се постигне качество.

Основните промени в сравнение с предишното издание на стандарта са следните:
  • Въведени са нови общи изисквания за контекста на организацията, планиране на постигането на цели и действия за справяне с рисковете и възможностите. Има някои общи изисквания, които са актуализиран вариант на предишните, например документирана информация, ресурси, компетентност и информираност;
  • Отчитане на нарастващите тенденции в управлението на услуги, включително теми като управлението на множество доставчици от вътрешен или външен интегратор на услуги и необходимостта от определяне на стойността на услугите за клиентите;
  • Премахнати са някои от детайлите, за да се съсредоточи темата върху това какво да направи организацията, за да изпълни свободно изискванията;
  • Включени са нови функции, като добавяне на изисквания за познаване и планиране на услугите;
  • Разделени клаузи, които преди бяха комбинирани за управление на инциденти, управление на заявки за услуги, управление на непрекъснатостта на услугата, управление на наличността на услуги, управление на нивото на обслужване, управление на каталога на услугите, управление на капацитета, управление на търсенето;
  • Преименувано "Управление на процесите, контролирани от други страни", на "Контрол на страните, участващи в жизнения цикъл на услугата", и актуализирани изискванията, така че да включват услуги и техните компоненти, както и процеси. Изяснява, че организацията не може да докаже съответствие с изискванията, посочени в този документ, ако други страни се използват за предоставяне или обслужване на всички услуги, компоненти на услуги или процеси в обхвата на системата за управление на услугата (SMS);
  • Разделена клауза 3 (термини и определения) в подклаузи за условията на системата за управление и условията за управление на услугите. Има много промени в дефинициите;
  • Свеждане до минимум на изискваната документирана информация, оставяйки само ключови документи, като например плана за управление на услугата.
  • Подробните изисквания за докладване от клаузата за съобщаване на услуги са преместени в клаузите, на базата на които е възможно да се изготвят докладите.
Преработената версия на ISO / IEC 20000-1 взема под внимание промените в пазарните тенденции, включително комерсиализацията на услугите и управлението на множество доставчици от вътрешен или външен интегратор на услуги. Той също така включва нови функции като изисквания за планиране на знания и услуги.

Стандартът може да бъде от полза за всеки, който предоставя услуги на клиенти, независимо дали става дума за цяла компания или конкретен отдел, като не само подобрява обслужването, но и гарантира, че дейностите по управление на услугите отговарят на нуждите и целите на бизнеса.


източник: www.iso.orgЕТИКЕТИ

Новини

03 Юни 2019
Корупцията е широко разпространено явление в световен мащаб. Тя поражда сериозни...
27 Март 2019
Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата ...

Полезно

18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...
13 Март 2019
Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно...