Обновен е ISO 19011 "Указания за одитиране на системи за управление"

Обновен е ISO 19011 "Указания за одитиране на системи за управление"
След публикуването на второто издание на ISO 19011 през 2011 г. бяха издадени редица нови стандарти за системи за управление, много от които имат обща структура, идентични основни изисквания и общи термини и основни дефиниции. В резултат на това възникна необходимост да се обмисли по-широк подход към одита на системите за управление, както и да се дадат насоки, които да са по-общи. Резултатите от одита могат да дадат принос към анализа на бизнес планирането, а също така да допринесат за идентифицирането на нуждите и дейностите за подобряване на системите за управление.
Третото издание на ISO 19011 отменя и замества изданието от 2011.

Основните разлики в сравнение с второто издание са:
• добавяне към принципите на одита - подход, основан на риска;
• разширяване на насоките за управление на програмата за одит, включвайки възникващия от нея риск;
• разширяване на указанията за извършване на одит, особено в раздела за планиране на одита;
• разширяване на общите изисквания за компетентност на одиторите;
• приспособяване на терминологията на стандарта, с цел да отразява процеса, а не обекта ("нещото");
• премахване на приложението, съдържащо изисквания за компетентност за одитиране на специфични аспекти на системата за управление (поради големия брой стандарти за индивидуална интегрирана система за управление, не би било практично да се включат изисквания за компетентност за всички различни системи и аспекти);
• разширяване на обхвата на Приложение А, с цел да се дадат насоки относно одита на (нови) концепции и понятия като контекст на организацията, лидерство и ангажираност, виртуални одити, съответствие и верига на доставките.
 
Одитът може да се извършва спрямо набор от критерии за одит, поотделно или в комбинация, включително, но не само:
• изисквания, определени в един или повече стандарти на системата за управление;
• политики и изисквания, определени от други заинтересовани страни;
• правни и регулаторни изисквания;
• един или повече процеси на системата за управление, определени от организацията или други страни;
• план/ове за управление на системата, свързан/и с предоставянето на конкретни резултати от дадена система за управление (например план за качество, план на проект).
 
Стандартът дава указания за всички потребители, включително малки и средни организации и се съсредоточава върху вътрешните одити (от първа страна) и одитите, извършени от организациите върху техните външни изпълнители и на други външни заинтересовани страни (от втора страна). Той би могъл да е полезен и за външни одити, извършвани с цел, различна от тази за сертифициране на системите за управление на трета страна. Независимо че в ISO/IEC 17021-1 са предвидени изисквания за управление на сертифициращите одити от трета страна, този документ може да предостави полезни допълнителни указания (вж.Таблица 1).
 
Таблица 1, съпоставка на различните видове одит
Одит от първа страна Одит от втора страна Одит от трета страна
Вътрешен одит Одит от външен изпълнител Сертификационен или акредитационен одит
  Одит от друга външна заинтересована страна Регулаторен, правен или друг подобен одит
 
За да се опрости текстът, в стандарта се използва общия термин в единствено число "система за управление", но ползвателят може да адаптира прилагането на ръководството към своята конкретна ситуация. Това важи и за използването на термини като "лице" и "лица", "одитор" и "одитори".

Стандартът е предназначен за приложение от широк кръг потенциални потребители, включително одитори, организации, прилагащи системи за управление и организации, които се нуждаят от провеждане на одити на системи за управление във връзка със сключени договори или законови изисквания. Освен това, потребителите на стандарта могат да прилагат това ръководство при разработване на собствените си изисквания, свързани с одита.

Ръководството може да се използва и от организации, участващи в обучение на одитори или сертифициране на персонала.
В новата версия на ISO 19011:2018 се възприема комбинирания одитен подход, когато две или повече системи за управление от различни стандарти се одитират заедно. Когато тези системи са интегрирани в една система за управление на качеството, принципите и процесите на одита са същите, както при комбинирания одит (понякога наричан интегриран одит).
 
Източник: www.iso.orgЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...