Нови дефиниции за мерните единици през 2019 година

Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Международната система на мерните единици. Това се случи на 26-тата официална среща на Организацията, проведена във Версай от 13.11. до 16.11 тази година. Промяната се състои в отхвърляне на старите дефиниции за някои от тях (секунда, ампер, и др.) и въвеждане на нови такива (килограм). Участващите в срещата представители на повече от 50 държави мотивират решението си с твърдението, че новите стандарти за дефиниции на мерните единици са по-стабилни и дават възможност за по-точни измервания в различни научни области, където се правят специфични измервания на особено малки и особено големи маси, например фармакология. Промяната в дефинициите за изчисляване на мерните единици влиза в сила от 20 май 2019 г. и няма да доведе до осезаеми промени в ежедневието на хората, тъй като измерването на закупуваните от нас стоки/услуги ще се случва по същия начин, както досега. 
Най-голям интерес предизвика ревизията на мярката за маса килограм. От 1889 г. досега за негов еталон е служел цилиндър, изработен от сплав на 90 % платина и 10 % иридий, който се съхранява в контролирана среда в Международното бюро по мерки и теглилки, Франция. От 20 май 2019 г., когато решението за промяна влиза в сила, този цилиндър вече няма да се използва като еталон и мярката за килограм ще се основава на дефиниция, базирана на научна формула от квантовата механика. По подобен начин през 1960 г. се въвежда дефиницията за единица метър (m), чийто еталон също е бил метален предмет, но вече се основава на формула, свързана със скоростта на светлината. 
Участниците в срещата единодушно одобриха и актуализирането на други ключови единици: секунда (s) – време, ампер (A) – сила на електрически ток, келвин (K) – термодинамична температура, мол (mol) – количество вещество, кандела (cd) – интензитет на светлината в дадено направление.
 
За по-любопитните:
Килограмът (kg) ще се основава на фиксирана цифрова стойност на константата на Планк (h), като h = 6.626 070 15 x 10-34, когато е изразена чрез единица Джаул (J s), което е равно на kg m2 s-1, където и метърът, и секундата са дефинирани спрямо дефинициите за мярка c и ∆vCs)
Секундата (s) ще се основава на фиксирана стойност на честотата на Цезий – ∆vCs
Метърът (m) – на фиксирана цифрова стойност на скоростта на светлината във вакуум (c), която е 299 792 458, изразена в m/s (когато секундата е дефинирана според честотата на Цезий ∆vCs)
 

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...