Националната информационна система за отпадъците се отлага за 01.01.2021 г.


 

Информираме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане на задължените лица чрез Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2021 г.

С Указ № 317 на Президента на Република България за обнародване в Държавен вестник (бр. 1/03.01.2019 г.) приетите изменения в преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
§ 29. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2017 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.

Източник:
http://eea.government.bgЕТИКЕТИ

Новини

26 Февруари 2019
Преди дни депутатите от народното събрание преодоляха ветото на президента Румен...
18 Февруари 2019
Започна приемането на заявления за финансиране на сертификация по стандарта GLOB...

Полезно

13 Март 2019
Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно...
07 Март 2019
Сигналите за нарушения на личните данни в Европа, свързани с GDPR, надвишават 59...