Националната информационна система за отпадъците се отлага за 01.01.2021 г.


 

Информираме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане на задължените лица чрез Националната информационна система за отпадъците (НИСО) се отлага за 01.01.2021 г.

С Указ № 317 на Президента на Република България за обнародване в Държавен вестник (бр. 1/03.01.2019 г.) приетите изменения в преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията
§ 29. В Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 105 от 2016 г.; изм., бр. 102 от 2017 г.) в § 68 от преходните и заключителните разпоредби думите „1 януари 2019 г.“ се заменят с „1 януари 2021 г.“.

Източник:
http://eea.government.bgЕТИКЕТИ

Новини

03 Януари 2019
  Информираме всички заинтересовани лица, че задължителното отчитане...
20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...

Акценти

16 Януари 2019
Прегледът от ръководството е официална, структурирана среща на висшето ръководст...
02 Януари 2019
ISO проведе допълнително събитие в рамките на 24-та конференция на страните по Р...