Наредба № 2 за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучениеНа 11 септември 2015 година в брой 70 на Държавен вестник бе обнародвана Наредба № 2 за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение. Тя урежда разработването на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата и центрове за професионално обучение; спортни училища; прогимназиални, основни, средни общообразователни, специални училища, гимназии и профилирани гимназии в отделни паралелки в тях (ако отговарят на условията, определени с държавните образователни изисквания).
Новата наредба определя принципите за осигуряване на качеството, изискванията към гореизброените образователни институции за усъвършенстване на процесите за управление на качеството, както и показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.
Съгласно наредбата качеството на професионалното образование и обучение се осигурява чрез управление на процеса на развитие на институцията, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на институцията.
За осигуряване на качеството всяко професионално училище или професионална гимназия разработва вътрешна система за осигуряване на качеството, която трябва да включва:
1. Политика и цели по осигуряване на качеството;
2. Органи за управление на качеството и правомощията им;
3. Правила за нейното прилагане;
4. Годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
5. Условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.

Предимствата за образователните организации, прилагащи вътрешна система за осигуряване на качеството са следните
1. Подобряване на работната среда чрез: 
а) прилагане на механизми за адаптиране на обучавания към средата на институцията;
б) осигуряване на достъпна архитектурна среда;
в) модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура;
г) развитие на организационната култура в институцията;
2. Осигуряване развитие на персонала чрез:
а) подобряване на възможностите за допълнителна и продължаващата квалификация на учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност;
б) изграждане на култура за осигуряване на качеството;
в) създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в институцията;
г) повишаване на ефективността на административното обслужване;
д) повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на професионалното образование и обучение;
3. Подобряване на резултатите от обучението чрез:
а) повишаване на мотивацията на обучаемите;
б) повишаване на дела на успешно придобилите професионална квалификация;
в) намаляване дела на ранно отпадналите от обучението;
г) повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна среда;
д) създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове;
4. Подобряване взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателските организации, университетите и други заинтересовани страни чрез:
а) разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда;
б) проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;
в) подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в професионалното образование и обучение;
г) информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение;
д) участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на професионалното образование и обучение.

Наредба № 2 за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение влиза в сила от 11 септември 2015 г.

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...