Международната организация по стандартизация ISO със събитие на Световната конференция по климата

Международната организация по стандартизация ISO със събитие на Световната конференция по климата
ISO проведе допълнително събитие в рамките на 24-та конференция на страните по Рамковата конвенция на Обединените нации за изменение на климата (UNFCCC COP24), която се проведе в Катовице, Полша, от 2 до 14 декември 2018 г. Организирана от координационната група по климатичните изменения в ISO (TF7), съвместно с Института за управление и оценка на околната среда (IEMA) и Международния форум за акредитация (IAF), събитието на ISO включва разговори и дискусии относно използването на международните стандарти в помощ на предприемането на мерки за въздействие върху климатичните промени.
Работната група работи с експерти от различни комисии по ISO, като ги напътства при определянето на критичните аспекти, свързани с изменението на климата в стандартите на ISO.
Обсъдени бяха възможностите, които международните стандарти дават на глобалните предизвикателства, свързани с изменението на климата, като интегриране на действията в областта на климата, подкрепа на техниките за измерване и мониторинг, улесняване на технологиите и нетехнологичните иновации и насърчаване на поведенческите промени и адаптирането към изменението на климата. Стандартите по ISO могат също така да допринесат за напредъка на рамковия документ Sendai Framework за намаляване на риска от бедствия, определящ темпото за смекчаване на бедствията до 2030 г.
На събитието са представени и обсъдени най-новите стандарти и насоки по ISO, свързани с адаптирането към изменението на климата и емисиите на парникови газове, включително ISO 14064-1 за количествено определяне на емисиите на парникови газове и ISO 14067 за количествено определяне на въглеродния отпечатък на продуктите. На събитието бяха представени и нови, разработвани в момента, стандарти за адаптиране към изменението на климата (ISO 14090); въздействието, уязвимостта и оценката на риска (ISO 14091); и стандарт за пускане на зелени облигации, постъпленията от които ще се използват за екологични проекти (ISO 14030).
В допълнение, ще бъде изпробвано картографирането на ISO, извършено през 2018 г., което свързва стотици международни стандарти на ISO с целите на Обединените нации за устойчиво развитие.
 
Повече информация можете да получите на:
http://unfccc.int

Новини

03 Юни 2019
Корупцията е широко разпространено явление в световен мащаб. Тя поражда сериозни...
27 Март 2019
Интернет допринася значително за напредването на световната икономика и появата ...

Полезно

18 Април 2019
Нараняванията по пътищата са една от водещите причини за смърт в световен мащаб,...
13 Март 2019
Ако мислите, че за да получите сертификат за сигурност на информацията, съгласно...