Излезе новата версия на ISO 22000

Насочен към всички организации в хранително-вкусовата и фуражната промишленост, независимо от размера или сектора, стандарт ISO 22000:2018 "Системи за управление на безопасността на хранителните продукти – Изисквания към всяка организация в хранителната верига", превръща управлението на безопасността на храните в непрекъснато усъвършенстващ се процес. Предприемането на превантивен подход към безопасността на храните допринася за идентифицирането, предотвратяването и намаляването на опасностите, свързани с тях, във всички звена от хранителна верига – от първичното производство до крайната консумация на храни и фуражи.
Новото издание на стандарта е по-кратко и ясно, въвежда нови термини и дефиниции, тълкува разликите между използваните термини и определения, и дава ясна дефиниция за подхода, основан на риска. Това от своя страна улеснява потребителите, които вече са ползвали стандарта, в неговото тълкуване.
Последните подобрения включват:
Адаптиране към структура от високо ниво (HLS), която е обща за всички стандарти ISO. Това улеснява организациите, имащи повече от един стандарт за управление в даден момент да интегрират ISO 22000 с други системи за управление (като ISO 9001 или ISO 14001);
Нов подход към риска като жизненоважна концепция в хранително-вкусовата промишленост, разграничаващ риска на оперативно ниво и този от бизнес нивото на системата за управление, аналогично на стандарти ISO 9001, ISO 14001 и т.н.;
Plan-Do-Check-Act (PDCA): стандартът изяснява цикъла PDCA, чрез обединяването на два отделни цикъла: единият обхваща системата за управление, а другият обхваща принципите на НАССР;
Чрез операционен процес точно се описват различията между ключови термини като: Критични контролни точки (ККТ), Оперативни програми - предпоставки (ОПРП) и Програми - предпоставки (ПРП);
Пряка връзка с Кодекс Алиментариус.

Новата версия на ISO 22000:2018 "Системи за управление на безопасността на хранителните продукти" има следната структура:
1. Обхват
2. Нормативни позовавания
3. Термини и дефиниции
4. Контекст на организацията
5. Лидерство
6. Планиране
7. Поддръжка
8. Дейности
9. Оценяване на ефикасността на системата за управление на безопасността на храните
10. Подобряване

Някои от по-съществените промени в клаузите на ISO 22000 са:
1. Планиране на всички по-важни промени, оказващи влияние върху целостта на системата.
2. Утвърждаване на определени критерии за оценка при избора, наблюдението и преоценяването на доставчици и подизпълнители.
3. При избор и утвърждаване на ПРП винаги се взима предвид серията ISO / TS 22002-x.
4. Процесът по установяване, наблюдение и проверка на програмите-предпоставки, трябва да бъде документиран.
5. Системата за проследимост трябва да бъде проверена за нейната ефективност.
6. С цел минимизиране на щетите от потенциални аварийни ситуации и инциденти се планират превантивни действия. 
7. При описване на условията на работната среда и анализа на опасностите се разглеждат и очакваните сезонни промени или смени на екипа. 
8. Различна категоризация на мерките за контрол: управлявани като ОПРП или като ККТ. Систематичният подход за идентифициране на всяка категория (ПРП, ОПРП или ККТ) е различен. Контролните мерки, управлявани като OПРП, имат измерими и/или наблюдаеми критерии за действие (нов термин), докато управляваните като ККТ имат само измерими критични граници, които позволяват навременно прилагане на коригиращо действие.
8. НАССР и ОПРП планът са включени във въведения нов "План за контрол върху опасностите";
9. Изтъква се необходимостта от назначаване на независим персонал, който да извършва дейностите по проверка на ПРП, Плана за контрол на опасностите и т.н.

Стандартът позволява на всяка организация, включително малките и/или по-слабо развитите организации (например малка ферма, малък доставчик на опаковки, малък магазин за продажба на дребно или магазин за хранителни услуги), да прилага външно разработени елементи в своята Система за управление на безопасността на храните.

Безопасността на храните е свързана с предотвратяване, отстраняване и контрол на опасностите, свързани с хранителните продукти, от мястото на производство до мястото на консумация. Тъй като заплаха за безопасността на храните може да се появи на всеки етап от процеса, всяко едно предприятие във веригата за доставка на храни трябва да упражнява адекватен контрол върху опасностите. Всъщност безопасността на храните може да се поддържа само чрез съвместните усилия на всички страни: правителства, производители, търговци на дребно и крайни потребители.

ISO 22000:2018 отменя и заменя ISO 22000:2005. Организациите, сертифицирани по стандарта, имат три години от датата на публикуване, за да осъществят преход към новото издание. ЕТИКЕТИ

Новини

04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...
18 Февруари 2020
В края на месец януари, 2020 г. беше актуализиран международният стандарт за нас...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...