Открити 11 резултати за "критерии" в новини:

02 Април 2020

Какво трябва да включва Планът за непрекъсваемост на бизнес процесите при пандемия съгласно ISO 22301?

Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в работната среда поради конкурентни, прав...

08 Август 2018

Обновен е ISO 19011 "Указания за одитиране на системи за управление"

След публикуването на второто издание на ISO 19011 през 2011 г. бяха издадени редица нови стандарти за системи за управл...

20 Юли 2018

Промените в Закона за защита на личните данни внесени за гласуване в парламента

Окончателният вариант на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е публикуван...

11 Юли 2018

Излезе новата версия на ISO 22000

Насочен към всички организации в хранително-вкусовата и фуражната промишленост, независимо от размера или сектора, станд...

18 Април 2018

​БИС публикува БДС ISO 45001:2018

Международният стандарт БДС ISO 45001:2018 "Системи за управление на здравето и безопасност...

27 Март 2018

Публикувана е нова версия на ISO 31000, която опростява управлението на риска

Посегателство върху марка и репутация на организация, кибер-престъпност, политически рискове и тероризъм са само някои о...

13 Март 2018

Публикуван e новият ISO 45001 "Управление на системи за здравето и безопасността при работа"

ISO 45001, новият стандарт за здравословни и безопасни условия на труд вече е публикуван на www.isо.оrg. Този стандарт с...

19 Юни 2017

ISO 22000:2018 - очаквани промени

Основните предложени промени в стандарт ISO 22000 включват изменения в неговата структура, както и изясняване на ключови...

28 Май 2014

ASIS PSC.1-2012 Система за управление на качеството на частни охранителни фирми

ASIS International публикува нова серия стандарти, насочени към частните доставчици на услуги за сигурност, които имат з...

28 Август 2013

ISO 14001 "Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания и указания за прилагане"

В основата на стандарта ISO 14001 лежи загрижеността на човечеството за осъществяване на устойчиво развитие на планетата...

15 Март 2013

ПРОМЕНИ в IFS Food версия 6

Бихме искали да ви информираме за промени в стандарта за храни IFS Food. Тези актуализации се прилагат от 1 април 2013 г...

Открити 11 резултати за "критерии" в страници:

Услуги / Подготовка за получаване на статус на Одобрен Икономически Оператор /OИО/
критериите за предоставяне на статус на OИО. Издаване на сертификати за одобрен икономически оператор (ОИО) се извършва от Централно митническо управление /ЦМУ/. Повече за Одобрен икономически оператор...

Услуги / Внедряване на GDPR (Регламент 2016/679)
критерии...   ЕТАПИТЕ НА КОНСУЛТИРАНЕ ПО GDРR ИЗИСКВАНИЯТА МОГАТ УСЛОВНО ДА БЪДАТ РАЗДЕЛЕНИ НА:  GAP анализ и оценка на текущото ниво на съответствие;  Изготвяне на правила и процедури за изпълнение на изискванията на GDРR; Съдейств...

Стандарти / ISO 13009
критерии за управление на плажове и тяхната безопасност. С използването му операторите на плажове ще могат да взимат по-информирани решения за управлението на пясъчните ивици, за които отговарят, опирайки се на последователен подход, основан на най-д...

Стандарти / ISO 17021
критерии, за да се постигнат очакванията на заинтересованите страни.   Структура: ISO/IEC 17021 съдържа няколко части в зависимост от икономическата област на одитиране, като Част 1 представлява общи изисквания. Част 1: Изискв...

Стандарти / ISO 39001
критерии, свързани с RTS, които организацията определя като такива, върху които тя може да окаже контрол или да повлияе; • непрекъсното развитие и подобрение на системата за управление.   Организацията трябва да има процес, който:&...

Стандарти / ISO 45001
критерии за безопасността при работа и не предвижда изисквания за концепцията на системата за управление на здравето и безопасността на работното място. Системата за управление на организацията трябва да бъде специфична спрямо нейния контекст, за да ...

Стандарти / GDPR - РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679
критериите за определяне на срока за съхранение;  - правото на възражение срещу обработката;  - съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. - правото за искане за коригиране или изтриване на лични данни ...

Стандарти / РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 333/2011
критериите кога скрапът от чугун, стомана и алуминий, включително скрапът от сплави на алуминия, престава да бъде отпадък.   Критериите следва да гарантират, че скрапът от чугун, стомана и алуминий, получен от дейност по оползотворя...

Стандарти / ОИО
критерии на всеки икономически оператор, установен на митническата територия на Общността /чл. 5a, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 относно създаване на Митнически кодекс на Общността/.   Статус на ОИО ...

Системи за управление / Системи за безопасност на храните
критерии...   Разработването и внедряването на НАССР система се основава на следните международни стандарти, закони и наредби от българското законодателство: ISO 22000 "Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания ...

Обучения / ISO 9001:2015 "Системи за управление на качествотo" - запознаване и интерпретиране
критериите за тяхното ефикасно функциониране, изходните продукти от тях; идентифициране на рисковете за всички ключови процеси в организацията; прилагане на Системата за управление; управление на ресурсите; методите за контрол на качеството н...

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...