Обучение на Вътрешен одитор по OHSAS 18001 :2007

 

1. Дати на провеждане: при сформиране на група

2. Място на провеждане: Конферентен център "Office 1 Superstore", гр. София, бул. Цариградско шосе 139 (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
 
3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение на вътрешни одитори е да предостави на участниците необходимата информация по стандартите и да им осигури знания и умения за провеждане на вътрешни одити.
За предпочитане е участниците в курса предварително да са запознати с основните изисквания на OHSAS 18001 :2007 "Системи за управление на здравето и безопасността".
 
4. Цел на курса
Целта на курса на обучението е да се подготвят квалифицирани кадри за провеждане на вътрешни одити на Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР), в рамките на организациите за осигуряване на ефикасно функциониране на системата за управление,
като се усвоят знания за:
• принципите, процедурите и методите на одит на СУЗБР;
• документите от системата за управление, свързани с управлението на здравето и безопасността при работа;
• методите и техниките за прилагането на стандартите за осигуряване на управление на здравето и безопасността при работа в практиката;
• добрите практики при провеждане на вътрешни одити за проверка на съответствието и ефикасността на действащата СУЗБР;
• методите за контрол и оценка за осигуряване функционирането, поддържането и развитието на СУЗБР;
• приложимите закони, наредби и други изисквания, свързани със здравето и безопасността при работа.
и се придобият умения за:
• прилагане на принципите, процедурите, техниките и подходящите методи за осъществяване на одита;
• създаване и използване на въпросници (чек-листи) за извършване на одита;
• прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;
• идентифициране и оценка на рисковете за здравето и безопасността на работещите;
• извършване на физически одит на състоянието на площадката и поведението на работещите;
• провеждане на одит в съответствие с вътрешните процедури и използване на работни документи;
• изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита.
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.2. Системи за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР). Основни понятия;
5.3. Въведение в принципите на OHSAS 18001 . Връзка и съвместимост с други стандартни системи за управление;
5.4. Изисквания към Системите за управление на здравето и безопасността при работа;
5.4.1. Оценка на риска;
5.4.2. Законови и други изисквания;
5.4.3. Политика по здраве и безопасност при работа;
5.4.4. Цели и програми;
5.4.5. Внедряване и функциониране;
5.4.6. Проверка;
5.5. Цели, структура, принципи и съдържание на ISO 19011 :2011;
5.6. Роля на одитора;
5.7. Програма на одит;
5.8. Дейности, свързани с одита;
5.9. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;
5.10. Отчет за несъответствия и коригиращи действия;
5.11. Компетентност и оценяване на одитори;
5.12. Оценяване на одитори. Възможности за допълнително усъвършенстване на уменията на одитора.
 
6. Продължителност на курса
Продължителността на курса е 2 дни (8 часа дневно). Точните часове се посочват в Програмата.
 
7. Изпит
В края на обучението се провежда изпит под формата на писмен тест.
 
8. Удостоверение за Вътрешен одитор
Успешно положилите изпита участници в курса на обучение получават Сертификат за Вътрешен одитор на Cистеми за управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 19011 :2011 на база OHSAS 18001 :2007.
 
9. Програма за курса
За повече информация,моля позвънете на тел.: 0700 12 070.
 
10. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 

Обучение на Вътрешен одитор по OHSAS 18001 :2007ЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...