ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти

ISO 22000

 

Област на приложение:
Международният стандарт ISO 22000 дефинира изискванията към системата за управление на безопасността на храните в хранителната верига, когато дадена организация трябва да демонстрира своята способност да контролира хранителните опасности, за да гарантира, че всеки хранителен продукт е безопасен в момента на консумирането му от човека.

ISO 22000 е приложим за всички организации, без значение от размера им, които са включени в който и да е аспект на хранителната верига, и желаят да внедрят системи, които гарантират постоянно предоставяне на безопасни хранителни продукти.

Стандарт ISO 22000 определя изискванията, които дават възможност на организацията да:
• планира, внедри, прилага, експлоатира, поддържа и актуализира система за управление на безопасността на хранителните продукти, предназначена да доставя крайни продукти, които според тяхната предвидена употреба, ще са безопасни за консуматора;
• демонстрира съответствието с приложимите нормативни изисквания по отношение на безопасността на храните;
• оценява и преценява изискванията на клиентите и доказва съответствия с онези предварително договорени с клиентите изисквания, свързани с безопасността на храните, с цел да повишава удовлетвореността на клиентите;
• ефективно да комуникира със своите доставчици, клиенти и другите заинтересовани страни от хранителната верига по въпросите, които са свързани с хранителната безопасност;
• гарантира, съответствието с декларираната политика по безопасността на хранителните продукти;
• доказва това съответствие пред други заинтересовани страни, и 
• получи сертификация или регистрация на системата за управление на безопасността на хранителните продукти от външна организация, или да провежда самооценка, или да декларира съответствие с този международен стандарт.
 
ISO 22000 конкретизира изискванията към системата за управление на безопасността на храните, които включват общопризнатите и придобили международна популярност елементи за гарантиране на безопасността на храните по цялата хранителна верига, включително и до точката на крайното им потребление:
• добра комуникация по цялата хранителна верига
• системно управление, контрол на процесите
• прилагане на НАССР принципите
• спазване на Добрите хигиенни и производствени практики.
 
Стандартът ISO 22000 обединява принципите на системата НАССР (Анализ на опасностите, контрол на критичните точки и ръководство за прилагането му) с пререквизитните програми (ПРП), познати като Добри хигиенни и производствени практики (GMP ).
 
ISO 22000 изисква всички опасности, за които основателно се предполага, че могат да възникнат в хранителната верига, включително опасностите, свързани с вида на процеса и на използваните инсталации, да бъдат идентифицирани и оценени. Така той дава средства за определяне и документиране, защо някои от установените опасности трябва да бъдат контролирани от организацията и защо за други това не е необходимо.
 
Стандартът ISO 22000 може да бъде прилаган от организациите, както самостоятелно, така и в Интегрирана система за управление с други стандарти като ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , IFS Food , BRC и др.
 

ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на хранителни продуктиЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...