ISO 20121:2012 (БДС ISO 20121:2012) Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане

ISO 20121

Международният стандарт ISO 20121 регламентира изискванията за създаване, въвеждане, поддържане и подобряване на система за управление на устойчиви събития и предоставя ръководство за изпълнение на тези изисквания като осигурява стабилна рамка за управление на бизнеса, както и стандартизирани процедури и процеси за идентифициране, премахване или намаляване на потенциалните социални, икономически и екологични негативни влияния от събитията. 
ISO 20121 е практичен инструмент за управление на събития, така че те да допринасят за трите измерения на устойчивото развитие - икономически, екологични и социални. Стандартът дава възможност за създаване на повече положителни резултати от събитието чрез подобряване на процесите на планиране и оперативните процедури. 
Стандартът е разработен от събитийната индустрия, за да гарантира, че независимо от ранга на събитието, за което се прилага (от училищни мероприятия и местни тържества до "мега събития", като олимпийски игри, музикални фестивали, световни изложения), ще остави след себе си положително наследство от гледна точка на икономически, екологични и социални ползи, с минимален отпадъчен материал, консумация на енергия, или натиск върху местните общности.
ISO 20121 е приложим за всяка организация, която желае да създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на устойчиви събития като рамка за идентифициране на потенциални негативни въздействия от събития, премахването или намаляването им, както и оползотворяване на по-голямо положително въздействие чрез по-добро планиране на процесите.

Стандартът е подходящ за всички участници в събитийната индустрия и предлага ползи за всички участници в организацията на едно събитие, на всеки етап от веригата на доставки, включително: 
  • организатори на събития;
  • собственици на събития;
  • личен състав на фирмата;
  • доставчици на стоки и услуги (като хранене, щанд конструктори, транспортни фирми);
  • участници;
  • присъстващи;
  • регулаторни органи;
  • общности.

Какви са ползите от внедряване на ISO 20121?
 • Оптимизация на бизнес процесите - възможността да се идентифицират способи за подобряване на процесите на планиране и извършване на дейности за управление на икономически, екологични и социални последици. В допълнение, наблюдението и прегледът, изисквано от стандарта осигурява възможности за намаляване използването на ресурси и съкращаване на разходите. 
 • Преимущество за репутацията на организацията - използването на международно признат стандарт, даващ възможност за прозрачно и ефективно управление на трите аспекта на устойчивото развитие в областта на индустрията, свързана с организиране на събития. 
 • Интеграция с други стандарти, за постигане на още по-добри резултати - интегрирането на ISO 20121 се улеснява, тъй като стандартът се основава на рамката Plan-Do-Check-Act, характерна за повечето ISO стандарти, като ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление на околната среда).

Стандарт ISO 20121 е добра възможност да се промени цялостният подход при разглеждане на икономическите, екологичните и социалните аспекти на устойчивото развитие при събитийната индустрия.

 

ISO 20121:2012 (БДС ISO 20121:2012) Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилаганеЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...