ISO 20121:2012 (БДС ISO 20121:2012) Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилагане

ISO 20121

Международният стандарт ISO 20121 регламентира изискванията за създаване, въвеждане, поддържане и подобряване на система за управление на устойчиви събития и предоставя ръководство за изпълнение на тези изисквания като осигурява стабилна рамка за управление на бизнеса, както и стандартизирани процедури и процеси за идентифициране, премахване или намаляване на потенциалните социални, икономически и екологични негативни влияния от събитията. 
ISO 20121 е практичен инструмент за управление на събития, така че те да допринасят за трите измерения на устойчивото развитие - икономически, екологични и социални. Стандартът дава възможност за създаване на повече положителни резултати от събитието чрез подобряване на процесите на планиране и оперативните процедури. 
Стандартът е разработен от събитийната индустрия, за да гарантира, че независимо от ранга на събитието, за което се прилага (от училищни мероприятия и местни тържества до "мега събития", като олимпийски игри, музикални фестивали, световни изложения), ще остави след себе си положително наследство от гледна точка на икономически, екологични и социални ползи, с минимален отпадъчен материал, консумация на енергия, или натиск върху местните общности.
ISO 20121 е приложим за всяка организация, която желае да създаде, внедри, поддържа и подобрява система за управление на устойчиви събития като рамка за идентифициране на потенциални негативни въздействия от събития, премахването или намаляването им, както и оползотворяване на по-голямо положително въздействие чрез по-добро планиране на процесите.

Стандартът е подходящ за всички участници в събитийната индустрия и предлага ползи за всички участници в организацията на едно събитие, на всеки етап от веригата на доставки, включително: 
  • организатори на събития;
  • собственици на събития;
  • личен състав на фирмата;
  • доставчици на стоки и услуги (като хранене, щанд конструктори, транспортни фирми);
  • участници;
  • присъстващи;
  • регулаторни органи;
  • общности.

Какви са ползите от внедряване на ISO 20121?
 • Оптимизация на бизнес процесите - възможността да се идентифицират способи за подобряване на процесите на планиране и извършване на дейности за управление на икономически, екологични и социални последици. В допълнение, наблюдението и прегледът, изисквано от стандарта осигурява възможности за намаляване използването на ресурси и съкращаване на разходите. 
 • Преимущество за репутацията на организацията - използването на международно признат стандарт, даващ възможност за прозрачно и ефективно управление на трите аспекта на устойчивото развитие в областта на индустрията, свързана с организиране на събития. 
 • Интеграция с други стандарти, за постигане на още по-добри резултати - интегрирането на ISO 20121 се улеснява, тъй като стандартът се основава на рамката Plan-Do-Check-Act, характерна за повечето ISO стандарти, като ISO 9001 (управление на качеството) и ISO 14001 (управление на околната среда).

Стандарт ISO 20121 е добра възможност да се промени цялостният подход при разглеждане на икономическите, екологичните и социалните аспекти на устойчивото развитие при събитийната индустрия.

 

ISO 20121:2012 (БДС ISO 20121:2012) Системи за управление на устойчиви събития. Изисквания с указания за прилаганеЕТИКЕТИ

Новини

23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...
04 Март 2020
На 25 март 2020 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISО 9001:2015". ...

Полезно

02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...
04 Март 2020
Колко ни притеснява мисълта за съществуването на роботи убийци? На фона на цял...