IFS Food - Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти

IFS Food

Стандартът IFS Food е само един от стандартите, принадлежащи към групата стандарти на марката IFS (International Featured Standards).
Стандартът IFS Food е GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните) признат стандарт за одит на производителите на храни. Фокусът е върху безопасността на храните и качеството на процесите и продуктите. Стандартът е приложим за компании за преработка на храни и компании, които опаковат насипни хранителни продукти.
IFS Food се прилага, когато продуктите са „преработени“ или когато съществува опасност от замърсяване на продукта по време на първичното опаковане. Стандартът е важен за всички производители на храни, особено за тези, които произвеждат частни марки, тъй като съдържа много изисквания, свързани със спазването на спецификациите на клиента.
Стандартът подкрепя производствените и маркетинговите отдели в усилията им за безопасност и качество на марката. IFS Food е разработен с пълно и активно участие на сертифициращи органи, търговци на дребно, представители на хранително-вкусовата промишленост и други заинтересовани страни.

През октомври 2020 г. беше публикувана версия 7.0 на стандарта IFS Food.

Какви са промените в новата версия?

 • Повишен фокус върху оценката на място и по-малко върху документацията;
 • Нов термин: одитът се превръща в оценка, за да се подчертае продуктовият и процесният подход на IFS в съответствие с ISO / IEC 17065;
 • Намален брой изисквания с 15%;
 • Подобрена структура, съобразена с нуждите на заинтересованите страни
 • Въпросник, съобразен с най-новите изисквания за бенчмаркинг на GFSI, версия 2020.1, FSMA и разпоредбите на ЕС
 • Подобрена и по-добре дефинирана система за оценка
 • Докладът за оценка е по-ясно структуриран и лесен за ползване
 • Културата за безопасност на храните е включена във въпросника за оценка
 • Всяка трета оценка на сертифициране по IFS няма да бъде обявена предварително
 • Задължителен GLN за компании в ЕИП и Великобритания.
 
Структура
IFS Food версия 7 обхваща шест основни области на бизнеса и всички се считат за ключови за установяването на ефективни процеси, които гарантират безопасността и качеството на продуктите.
 • Управление и ангажираност - преглед на ангажимента на висшето ръководство за подкрепа на устойчивостта на културата на безопасност на храните и политиката за осигуряване на качеството.
 • Система за безопасност и управление на качеството на храните - необходима, за да отговаря на законовите изисквания и изискванията за безопасност на храните, както и на спецификациите на клиентите.
 • Управление на ресурсите - управление на човешките ресурси, условията на труд, хигиена и санитария, за да се гарантира безопасността на продуктите.
 • Оперативни процеси - производство на безопасни, качествени продукти според спецификациите на клиента.
 • Измервания, анализи и подобрения - проверки, валидиране на процесите и управление на жалби и коригиращи действия.
 • План за защита на храните - защита на целостта на компанията и произвежданите продукти.
 
Предимства от сертифицирането на IFS Food
 • Риск-базираният подход на IFS, позволява индивидуални оценки на риска и създава фокус върху областите, важни за специфичните процеси на всяка компания.
 • Системата води до непрекъснато усъвършенстване: Системата за оценка на IFS показва как оцененият бизнес може допълнително да подобри своята ефективност, като помага да се достигне следващото ниво в управлението на безопасността на продуктите и качеството.
 • Гъвкавият подход позволява индивидуални решения: Той дава възможност на компаниите да определят методи за контрол на опасностите, които са най-подходящи за техните уникални условия.
 • Изискванията намаляват експлоатационните разходи и увеличават ефективността: Прилагайки изискванията на IFS, компаниите подобряват своите процеси, намалявайки отпадъците и разходите, свързани с изтегляне, жалби или бракувани продукти и преработка.
 • IFS Сертификатът увеличава продажбите: Сертифицираните компании запазват настоящите клиенти и печелят нови с IFS. Те показват, че отговарят на очакванията на клиентите по отношение на безопасността и качеството на продукта и са надежден бизнес партньор.
 

IFS Food - Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продуктиЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...