IFS Food - Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти

IFS Food

 
Област на приложение:
Международният стандарт IFS Food е разработен с цел да осигури база за одитиране на производителите, които произвеждат под т. нар. „частни” търговски марки (Private labels).
Това са търговски марки, притежавани от търговските вериги, като производството на съответните продукти е възложено на определени производители. За да гарантират качеството на продуктите, продавани под техни частни търговски марки, търговските вериги правят одити на тези производители. Одитите се извършват от независими одитори, работещи за упълномощени сертифициращи органи.
През юли 2018 г. беше публикувана версия 6.1 на стандарта IFS Food. Тя е съвместно разработена от всички заинтересовани страни - производителите в хранително-вкусовата промишленост и сертифициращите органи.
 
Какви са промените в новата версия?
Най-важните промени в IFS Food v.6.1 са:
• добавени са изисквания относно измамите с хранителни продукти;
• променено е изискването за управление на алергените;
• интегрираната програма е адаптирана към правилата, валидни от 01.05.2017 г.;
• промяна в изискванията към органите по сертификация;
• добавена е част с изисквания за реда за провеждане на необявени одити;
• с цел проследяване на истинността на сертификатите IFS, в тях задължително са включени QR кодове.
 
Структура:
Стандартът IFS Food, версия 6.1 се състои от пет части:
Част 1 – Правила за одит;
Част 2 – Списък на изискванията за одита;
Част 3 – Изисквания към органи по акредитация, органи по сертификация и одитори;
Част 4 – Докладване, софтуер AuditXpressTM и одиторски портал IFS;
Част 5 – Правила за провеждане на необявен одит/одит без предупреждение.
Идеята на IFS Food е да регламентира на практика всички аспекти от провеждането на един одит. За разлика от други подобни стандарти, тук освен изискванията към сертифицираната организация, са дадени и изисквания към сертифициращата организация и одиторите, разработена е и подробна система за оценка и числово изразяване на резултатите от одита, както и изисквания към структурата и съдържанието на одиторските доклади.
 
Част 1-ва на IFS Food определя правилата за извършване на одит като определя:
• общите изисквания към системата за управление на качеството и безопасността на храните;
• видовете одит и неговия обхват;
• процеса на сертифициране;
• издаването на сертификат;
• разпространението и съхранението на доклада от одита;
• дейностите, свързани с  управление на отношенията с IFS – използване на логото на IFS, програма "Интегритет" и др.
 
Част 2-ра на IFS Food представлява списък с изискванията за одита, като голяма част от тях са включени в ISO 9001 . Основно това са изисквания към:
• отговорността на висшето ръководство;
• системата за управление на качеството и безопасността на храните;
HACCP ;
• управлението на ресурсите;
• планирането и производствения процес;
• измерванията, анализите и подобренията;
• защитата на храните и външни проверки.
Част 3-та на IFS Food поставя изисквания към органите по акредитация, сертификация и одиторите, включени в процеса по акредитация и сертификация на IFS: обучения, получаване и отнемане на сертификация и акредитация, полагане на изпити и разширения на обхвата, както и други специфични правила. Работата се контролира непрекъснато и във всеки един момент органите/одиторите могат да бъдат лишени от възможност да провеждат проверки по IFS. Причината за тази строгост е много проста – IFS е средството за защита на създателите на IFS от некоректни доставчици или по-точно средство за защита на техния бизнес.
 
Част 4-та съдържа изискванията на IFS Food към одиторския доклад, а също и инструкции, които трябва да бъдат следвани от одитираната организация при планиране на одита, изготвяне на доклада и предприемане на коригиращи действия. В същата част са представени правилата за работа с Програмата auditXpressTM.
 
В част 5-та от IFS Food са разгледани правилата за провеждане на необявен одит/одит без предупреждение – редът за провеждане на такъв тип одити, планирането и обхватът на одита, дейностите на мястото на провеждане, изготвянето на доклад и други допълнителни изисквания.
 
Ползи от внедряване на IFS Food:
Предимствата за организациите, които са внедрили IFS Food са:
• прозрачност и улесняване на достъпа до пазара;
• приемане по цялата верига на доставки;
• непрекъснато подобрение чрез диференцираната IFS система за оценяване;
• управление на доставчиците в базата данни на IFS;
• многоезични инструменти за прилагане чрез насоки, обучение, уеб-семинари и електронно обучение;
• измеримо подобрение на процесите и по този начин предотвратяване и намаляване на разходите.


 

IFS Food - Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продуктиЕТИКЕТИ

Новини

27 Октомври 2020
TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) е механизъм за оценка...
23 Юли 2020
На 27 август 2020 г. КОНСЕХО ЕООД организира онлайн обучение за п...

Полезно

11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...
02 Април 2020
Бизнесът не може да си позволи да игнорира рисковете от избухване на епидемия в ...