IFS Food - Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продукти

IFS Food

 

Международният стандарт IFS Food е разработен с цел да осигури база за одитиране на производителите, които произвеждат под т. нар. „частни” търговски марки (Private labels).

Това са търговски марки, притежавани от търговските вериги, като производството на съответните продукти е възложено на определени производители. За да се осигурят по отношение на продуктите, продавани под техни частни търговски марки, търговските вериги правят одити на тези производители. Одитите се извършват от независими одитори, работещи за упълномощени сертифициращи органи.

През януари 2012 г. беше публикувана новата версия 6 на стандарта IFS Food. Тя е съвместно разработена от всички заинтересовани страни - производителите в хранително-вкусовата промишленост и сертифициращите органи.

Основните промени са следните:

  • ново изчисление на продължителността на одита;
  • опростен процес на сертифициране;
  • по-големи изисквания за качество;
  • по-големи изисквания за опаковане;
  • нови критерии за продуктова търговия;
  • защита на храните – контролен списък и насоки;
  • засилени критерии за одобрение от одитора.

Стандартът IFS Food, версия 6 се състои от четири части (Parts):
Част 1 – Service protocol of the IFS, в свободен превод това е „Принципи при одитиране на IFS”;
Част 2 – IFS, Catalogue of requirements, или “Сборник от изисквания на IFS”;
Част 3 – Requirements for Certification bodies and Auditors, или „Изисквания към сертифициращите органи и одиторите”;
Част 4 – Report, или „Доклад”.

Идеята на IFS Food е да регламентира на практика всички аспекти на провеждане на един одит. За разлика от другите подобни стандарти, тук освен изискванията към сертифицираната организация, са дадени и изисквания към сертифициращата организация и одиторите, разработена е и подробна система за оценка и числено изразяване на резултатите от одита, дори са дадени изискванията към структурата и съдържанието на одиторските доклади. 

Изискванията към организациите са дадени в Част 2, те са разделен на 5 глави.

Глава 1-ва на IFS Food поставя общите изисквания към системата за управление на качеството. Включва изисквания към: 

- Системата за управление на качеството;
- HACCP – дадени са изискванията към прилагане на основните принципи
- Общ наръчник по качеството – дадени са изисквания към структурата и съдържанието на този документ;
- Процедури;
- Изисквания към документацията;
- Съхраняване на записи.

Глава 2-ра на IFS Food поставя изискванията за Отговорността на ръководството. Поставят се изисквания за Политика по качеството, Демонстриране на ангажираност от страна на висшето ръководство, Преглед на ръководството, Ориентация към клиента. Вижда се, че в тази глава може да бъдат много от изискванията включени в ISO 9001

Глава 3-та на IFS Food третира изискванията към управляване на ресурсите. Поставят се изисквания към персонала – облекло, лична хигиена, здравен статус, обучение. Отделно се третират помещенията за персонала – за преобличане, за миене, тоалетни. Влизането в зоните с висок риск трябва да става през т.нар. „филтър”, състоящ се от съблекалня, баня и облекалня. 

Глава 4-та на IFS Food е най-обширната. Там се третират изискванията към реализацията на продукта. Включени са изисквания, подобни на изискванията от клауза 7 на ISO 9001 :2008. Накратко това са - Преглед на договора; Спецификация на продукта; Проектиране на продукта; Закупуване; Опаковане; Наблюдаване на състоянието на организацията (Organization performance monitoring) – включва вътрешни проверки и проверки на доставчиците; Специфични изисквания към обработката; Изисквания към производствената среда – местоположение, стени, тавани, прозорци, осветление и т.н.; Хигиена на помещенията; Отпадъци; Контрол над вредителите; Обръщение на стоковите наличности – изискване за FIFO принцип; Транспорт; Поддръжка; Оборудване; Валидиране на оборудването – за да се докаже, че е подходящо; Проверка и калибриране на измервателно оборудване; Обща проследимост; Проследимост на Генетично модифицирани организми; Алергени. 

В Глава 5-та на IFS Food са изброени изисквания към провеждане на Вътрешен одит; Контрол над време/температура/процеси; Контрол над количества; Риск от физическо и химическо замърсяване; Откриване на метали и чужди тела; Анализ на продукта; Оплаквания от клиенти; Правила за изтегляне на продукт от пазара или недопускане на продукт на пазара; Несъответстващ продукт; Коригиращи действия. 

Част 3-та на IFS Food съдържа изискванията към сертифициращите организации и към обучението и компетентността на одиторите. Сертифициращите органи трябва да бъдат акредитирани по ISO 17021. Всъщност това е минималното изискване, на практика сертифициращите органи биват одобрявани след задълбочено проучване относно тяхната компетентност и ресурсна обезпеченост. Работата се контролира непрекъснато и във всеки един момент могат да бъдат лишени от възможност да провеждат проверки по IFS. Причината за тази строгост е много проста – IFS е средството за защита на създателите на IFS от некоректни доставчици или по-точно средство за защита на техния бизнес. 

Част 4-та съдържа на IFS Food изискванията към доклада, а също и инструкции, които трябва да бъдат следвани от одитираната организация при планиране и предприемане на коригиращи действия.

IFS Food - Стандарт за одит на качеството и безопасността на хранителни продуктиЕТИКЕТИ

Новини

20 Ноември 2018
"Zero Hunger" или нулев глад е една от амбициозните цели на Обеди...
01 Ноември 2018
На 15 ноември 2018 г. КОНСЕХО ЕООД ще проведе обучение "ISO 9001:2015"...

Акценти

10 Декември 2018
Вече има стандарт, който да помогне на организациите при изграждане на система з...
28 Ноември 2018
Международното бюро за мерки и теглилки (BIPM), взе решение за реформи в Междуна...