ОДОБРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР

ОИО

 
Одобреният икономически оператор /ОИО/ може да се определи като икономически оператор, който е надежден по отношение на своите дейности, свързани с митници, и който поради това има правото да се възползва от определени облекчения в целия Европейски съюз. Статус на „одобрен икономически оператор“ може да бъде предоставен при условията на предвидените в законодателството критерии на всеки икономически оператор, установен на митническата територия на Общността /чл. 5a, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 относно създаване на Митнически кодекс на Общността/.
 
Статус на ОИО се предоставя под формата на сертификат, който се издава от Митническите органи. Митническият орган за издаване на сертификат за ОИО за Република България е Централно митническо управление /ЦМУ/, чл. 14в от Регламент (ЕИО) № 2454/93г. на Комисията. Статус на ОИО, предоставен от една държава членка, се признава от митническите власти във всички държави членки.
 

Видове сертификати за одобрен икономически оператор:
 
- Сертификат ОИО – Опростени митнически процедури;
- Сертификат ОИО – Сигурност и безопасност и 
- Сертификат ОИО – опростени митнически процедури/ сигурност и безопасност.
 
Сертификат се предоставя само на икономически оператори, които отговарят на нормативно установени изисквания и изпълняват следните общи критерии:
 
• документиране на изпълнението на митническите изисквания; 
• задоволителна система на управление на търговската и при необходимост на транспортната документация, която дава възможност за подходящ митнически контрол; 
• доказана платежоспособност и  
• когато е приложимо — стандарти за сигурност и безопасност.
 
Необходими документи за кандидатстване за ОИО в Агенция „Митници”, Централно митническо управление /ЦМУ/:
 
1. Заявление за сертификат се изготвя в писмена или електронна форма в съответствие с образец. Заявлението се подава в Агенция „Митници”, ЦМУ. При първоначалното подаване на заявлението към него се прилагат свидетелства за съдимост на лицата: управител, собственик на капитала; лицето, отговорно или упражняващо контрол върху управлението на стопанската дейност; юридически (законен) представител по митническите въпроси, когато това е приложимо.
 
2. Обща информация/ 10 задължителни приложения:
 
• данни за основните собственици/акционери - имена и адреси и дяловото им участие; данни за членовете на съвета на директорите или на управителния съвет; собствениците известни ли са на митническите органи с некоректни действия в миналото. 
 
• лице от администрацията на заявителя, което отговаря за митническите въпроси;
 
• описание на икономическите дейности на заявителя;
 
• подробна информация за местонахождението на обектите на заявителя и кратко описание на дейностите, извършвани във всеки един обект; подробна информация за това дали заявителят и всеки обект действа във веригата за доставки от свое име и за своя сметка, или действа от свое име и за сметка на друго лице, или действа от името на и за сметка на друго лице;
 
• подробна информация за това дали стоките се купуват от и/или се доставят на търговци, които са свързани със заявителя;
 
• описание на вътрешната структура на организацията на заявителя;
 
• брой на служителите общо и по отделни направления;
 
• имената на основните служители (изпълнителни директори, ръководители на направления, главни счетоводители, началник на митнически отдел и т.н.). Описание на приетите правила в случай, когато компетентният служител не е налице - временно или постоянно;
 
• имена и длъжност на лицата в администрацията на заявителя, които имат специална митническа подготовка. Оценка на нивото на знания на тези лица по отношение на използването на информационни технологии в митническите и търговските процедури и общите търговски въпроси;
 
• съгласие или несъгласие с публикуването на информацията от сертификата за ОИО в списъка с одобрените икономически оператори, съгласно чл. 14ч, пар. 4.
 
3. Въпросник за самооценка (ВСО) /Приложение 1 на Ръководство за ОИО - TAXUD/B2/047/2011 – Rev.3 от 17.04.2012г./ - за да се оцени готовността на икономическия оператор да изпълни критериите за ОИО.
 

Митническият орган разглежда заявлението и приложенията към него и извършва първоначална проверка в срок от 30 дни от получаването му, след което трябва да извърши предварителна проверка, за да провери дали са изпълнени условията и критериите за предоставяне на статус на ОИО. Решение обикновено се взема в рамките на 120 календарни дни от датата на приемане на заявлението, независимо че при надлежно обосновани обстоятелства митническият орган може да удължи този срок с още 60 календарни дни. Срокът може да бъде удължен и по молба на заявителя и със съгласието на митническия орган.
 
Срокът на валидност на сертификата ОИО е неограничен. /чл. 14р пар. 3 от Регламент (ЕИО) №2454/93г. на Комисията/
 
В резултат от извършена проверка от страна на митническите органи, след издаването на сертификата за ОИО и установени сериозни недостатъци, статуса на ОИО може да бъде временно прекратен. Временното прекратяване на статуса може да стане по искане на притежателя на сертификата, когато той временно не е в състояние да спази някой от критериите за ОИО /чл. 14ф от Регламент (ЕИО) № 2454/93г. на Комисията/.
 
Сертификатът за ОИО може да бъде отменен. Както временното прекратяване, така и отнемането също може да стане по искане на титуляря на сертификата. В такъв случай операторът има право да подаде ново заявление за сертификат за ОИО веднага щом ситуацията му се стабилизира по отношение на изпълнението на критериите. Ако отнемането става по решение на издаващия митнически орган, операторът няма право да подаде ново заявление за сертификат за ОИО за срок от три години от датата на отнемането. /чл. 14х от Регламент (ЕИО) № 2454/93г. на Комисията/.
 
Документи и информация свързани със статута на ОИО, в т.ч. указания, Ръководство за ОИО - TAXUD/B2/047/2011 – Rev.5 от 28.05.2014 г., Въпросник за самооценка и обяснителни бележки за попълването и др. са публикувани в официалния сайт на Агенция Митници, в раздел "Информация за бизнеса" в секция "Одобрени икономически оператори".

ОДОБРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...