Обучение на вътрешни одитори за одитиране на системи за безопасност на храните

Внимание! Обявеното обучение няма да се проведе поради въведеното извънредно положение в България заради разрастващата се пандемия от COVID-19.
 
1. Дата на провеждане:   8 и 9 април 2020

2. Място на провеждане: гр. София, бул. Цариградско шосе 139,  сграда "Office 1 Superstore" (до метростанция "ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР Цариградско шосе")
 
3. Предназначение на курса
Предназначението на курса за обучение на вътрешни одитори е да предостави на участниците знания и умения за подготовка и провеждане на вътрешни одити на НАССР системи за безопасност на храните, в съответствие с изискванията на ISO 19011:2018 "Указания за извършване на одит на системи за управление". Необходимо е участниците в курса да са запознати с основните изисквания за създаване и внедряване на НАССР системи за безопасност на храните.
 
4. Цел на курса
Целта на обучението е да се подготвят служителите за внедряване и поддържане на НАССР системи, както и на квалифицирани кадри за провеждане на вътрешни одити на Системи за управление на безопасността на храните (СУБХ) в рамките на организациите, за осигуряване на ефикасно функциониране на НАССР системата като се усвоят знания за:
• изискванията към документите от системата за управление безопасността на храните;
• методите и техниките за прилагане принципите на НАССР в практиката;
• методите за контрол и оценка на функционирането, поддържането и развитието на СУБХ;
• принципите за извършване на одити;
• планиране на вътрешни одити на СУБХ;
• добрите практики при провеждане на вътрешни одити за проверка на съответствието и ефикасността на действащата Система за безопасност на храните,
и се придобият умения за:
• прилагане на изискванията на съответните процедури, стандарта и нормативните документи;
• идентифициране и анализ на опасностите, определяне на критичните точки за контрол /КТК/, критичните граници за всяка КТК и въвеждане на система за мониторинг на КТК;
• валидиране и верификация на НАССР системата;
• прилагане на принципите, процедурите, техниките и подходящите методи за осъществяване на одита;
• извършване на одит на съответствието на работните площадки и поведението на работещите с НАССР изискванията;
• изготвяне на доклад и оценка на резултатите от одита.
 
5. Съдържание на курса на обучение
5.1. Въведение;
5.2. Система за управление на безопасността на хранителните продукти. Обхват и приложение. Основни понятия; 
5.3. Предварителни стъпки при разработване на НАССР план; 
5.4. Програми предпоставки за разработване на НАССР план; 
5.5. НАССП принципи: 
5.5.1. Идентифициране на всички потенциални опасности и анализ на опасностите; 
5.5.2. Определяне на критичните точки за контрол /КТК/;
5.5.3. Установяване на критични граници за всяка КТК; 
5.5.4. Създаване на система за мониторинг на всяка КТК; 
5.5.5. Въвеждане на коригиращи действия; 
5.5.6. Практики за проверка (верификация) на НАССР системата;
5.5.7. Документи и съхраняване на записи.
5.6. Вътрешен одит на Система за безопасност на храните. Термини и определения
5.6.1 Принципи на одитиране
5.6.2. Управление на програми за одит – определяне и оценяване на рисковете и възможностите, свързани с програмите за одит;
5.6.3. Дейности, свързани с извършване на одита;
5.6.4. Практически аспекти на процесите на събиране на информация и докладване;
5.6.5. Лични качества, знания и умения на одитора;
5.6.6 Компетентност и оценяване на одитори.


6. Продължителност на курса
Продължителността на курса е 2 дни.
Точните часове са посочени в Програмата

За повече информация, моля позвънете на тел.: 0700 12 070
 
7. Сертификат за Вътрешен одитор
Успешно положилите изпита участници получават Сертификат за Вътрешен одитор на Системи за управление на безопасността на храните. 
 
8. Плащане
Плащанията се извършват авансово по банков път, в срок до 5 работни дни преди провеждането на курса, съгласно предварително издадена проформа-фактура.
Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG10UNCR70001521770519; BIC: UNCRBGSF
Получател: КОНСЕХО ЕООД
Основание: Курс за обучение на вътрешен одитор НАССР
 
9. Забележка
Курсът може да бъде отменен при недостатъчен брой заявки за участие, при което таксата ще бъде върната и курсът ще бъде насрочен за друга дата.
 

Обучение на вътрешни одитори за одитиране на системи за безопасност на хранитеЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...