КОНСЕХО - Консултант по разработване и внедряване на системи за управление ISO

Разработване и внедряване на системи за управление

Услугата по разработване и внедряване на системи за управление (СУ), извършвана от КОНСЕХО, включва установяване на текущия бизнес модел, разработване и внедряване на Системи за управление (СУ) и Интегрирани системи за управление (ИСУ) по международните стандарти:

 
ЕТАПИ НА РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (СУ) до придобиването на сертификат по различните стандарти:
 
1 ЕТАП Преглед на състоянието (GAP анализ):
 • преглед на състоянието на действащата система за съответствие с изискванията на конкретния стандарт;
 • анализ на състоянието и определяне на структура на Системата за управление;
 • разработване на План-график за изпълнение на разработката и съпътстващи документи – заповеди, програми и др.
 
2 ЕТАП Разработване на документите от СУ:  
 • разработване на документите от Системата за управление - процедури, оперативни документи / формуляри, наръчник и др.;
 • приемане на документите от съвместни работни екипи.
 
3 ЕТАП Внедряване:  
 • провеждане на теоретично обучение;
 • провеждане на обучение по внедряване;
 • извършване на пробни вътрешни одити;
 • извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите.
 
4 ЕТАП Функциониране:  
 • провеждане на обучение на вътрешни одитори;
 • извършване на вътрешни одити.
 
5 ЕТАП Сертифициране и придобиване на сертификат:
(извършва се от сертификационна организация*)
 • участие в избора на сертификационна организация и по време на извършване на сертификационния одит;
 • отстраняване на евентуални забележки от одита.

 
* Сертификационният орган винаги е трета независима страна - българско или чуждестранно юридическо лице, акредитирано по надлежния ред да извършва сертификационна дейност. Консултантската и сертификационната дейност не могат да бъдат извършвани от една и съща организация или от свързани организации.
* КОНСЕХО работи с всички сертификационни организации и гарантира успешна сертификация, независимо от избора на сертифициращия орган.
 

КОНСЕХО - Консултант по разработване и внедряване на системи за управление ISOЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...