Системи за управление на здравето и безопасността

Какво е система за управление на здравето и безопасността при работа?

Част от цялостната система за управление на дадена организация, която разработва и внедрява своята политика по здравето и безопасността при работа и управлява рисковете за здравето и безопасността при работа, свързани с нейната дейност.

Въвеждането на Система за управление на здравето и безопасността при работа /СУЗБР/, съгласно стандарт OHSAS 18001 или ISO 45001 e доброволно и има за цел да помогне на организацията да постави здравето и безопасността на служителите сред основните си приоритети и да демонстрира поетите във тази връзка ангажименти пред външните заинтересовани страни.
Системата за управление на здравето и безопасността при работа функционира по подобен начин, както общия качествен модел на управление, следвайки цикъла на Деминг "Планирай- Направи – Провери – Действай" (PDCA - Plan-Do-Check-Act).

А. Планирай (Plan)

 • Извърши първоначален преглед на състоянието на организацията по отношение на здравето и безопасността при работа, съгласно OHSAS 18001 или ISO 45001 ;
 • Определи приложимите за дейността нормативни и други изисквания;

Внимание!
Не пропускай "другите" изисквания: корпоративни, браншови и клиентски изисквания, споразумения със заинтересовани страни и собствените изисквания:

 • Установи пропуските и планирай отстраняването им;
 • Идентифицирай опасностите и оцени рисковете за здравето и безопасността при работа;

Внимание!
При идентифицирането на опасностите не пропускай:

 • Извършвани от служителя извънредни дейности
 • Опасности извън работното място, например при посещение при клиент;
 • Опасности на съседното работно място;
 • Външни посетители/преминаващи;
 • Определи Политика по здраве и безопасност при работа (от висшето ръководство);

Внимание!
Твърде амбициозните ангажименти и твърдения в политиката могат да предизвикат повече вреда, отколкото полза;
Всеки ангажимент, поет с политиката трябва да може да бъде доказан и е обект на проверка.

 • Определи общи и конкретни цели по здраве и безопасност при работа и програма за управлението им;
 • Определи мерките, отговорностите, средствата и сроковете за тяхното постигане, както и индикатори за отчитането им.

Внимание!
При определянето на мерките или изменение в съществуващи мерки за намаляване на рисковете трябва да се спазва следното правило:

 • Елиминиране на опасността, когато е възможно;
 • Намаляване на риска (чрез намаляване на вероятността от възникване или тежестта на вредата – например заместване на операции, намалено работно време, физически мерки, надписи/предупреждения);
 • Като крайна мярка използването на лични/колективни предпазни средства.

В. Направи го (Do)

 • Изпълни плана за действие;
 • Документирай системата за управление на здравето и безопасността при работа;
 • Приведи в действие Системата за управление на здравето и безопасността при работа;
 • Определи ролите и отговорностите на персонала;
 • Определи компетенциите и осигури обучение и осъзнаване на отговорностите;
 • Осъществи подходящия обмен на информация, комуникация и консултации – вътрешни и външни;
 • Осигури оперативно управление на здравето и безоасността при работа;
 • Осигури готовност за реагиране при извънредни ситуации, свързани със здравето и безопасността при работа.

С. Провери (Check)

 • Разследвай и анализирй злополуките и инцидентите, несъответствията, коригиращите и превантивни действия;
 • Оцени съотвествието спрямо приложимите нормативни и други изисквания;
 • Установи проблемите;
 • Проведи предвидения мониторинг на изпълнението;
 • Обобщи резултатите от проверката;

D. Действай (Act)

 • Анализирай резултатите;
 • Коригирай Системата за управление на здравето и безопасността при работа, при необходимост;
 • Проведи допълнителни обучения и консултации;
 • Проведи преглед от ръководството.

 

Типични документи, изисквани от нормативната уредба, обект на разглеждане при въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа:

 • Договор с регистрирана Служба по трудова медицина, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Удостоверения (документи) за проведени обучения по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Правилник за вътрешния трудов ред, съгласно Кодекса на труда;
 • Длъжностни характеристики, съгласно Кодекса на труда;
 • Оценка на риска за здравето и безопасността на работещите, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
 • Програма за отстраняване или минимизиране на риска, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
 • Cертификати за контрол на микроклимат, шум, осветеност, химични агенти, издадени от акредитиран Орган за контрол;
 • Cертификати за контрол на защитни заземителни уредби, импеданс на контур "фаза-защитен проводник" и мълниезащитна заземителна уредба, издадени от акредитиран Орган за контрол;
 • Документи на Група по условия на труд / Комитет по условия на труд (сформиране, протоколи от тримесечни срещи и др., съгласно – Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Документи, доказващи провеждането на начални, периодични, ежедневни и инзвънредни инструктажи, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Протоколи за раздаване на ЛПС и работно облекло;
 • Документи за съответствие и инструкции за ползване на ЛПС и работно облекло;
 • Авариен план / План за действие при бедствия, аварии и катастрофи, съгласно Закона за защита при бедствия;
 • Протоколи за ежегодно проиграване на Аварийния план / Плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи/Плана за евакуация;
 • Комплект от инструкции за безопасна работа с оборудването;
 • Дневник за ежемесечни проверки на ръчните електрически инструменти
 • Валидни удостоверения за квалификационни групи по електробезопасност, съгласно
 • Документи за проведени профилактични медицински прегледи на служителите, съгласно Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците;
 • Анализи на резултатите от проведените профилактични прегледи на персонала;
 • Ежегодни анализи на заболеваемостта на персонала, на база болнични листове;
 • Дневник за регистриране и отчитане на трудовите злополуки, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
 • Физиологичен режим на труд и почивка, съгласно Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа;
 • Информационни листове за безопасност за използваните химични вещества и смеси;
 • Обозначаване на съществуващите опасности и източници на вредни за здравето и безопасността, съгласно Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
 • Пожарно досие, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
 • Документи за проверка на пожарогасители (ежегодни и ежемесечни) – протоколи и дневници, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
 • Документи за проверка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, съгласно Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
 • Схеми и планове за евакуация, съгласно Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
 • Документи доказващи преминал технически надзор върху съоръженията с повишена опасност.

Системи за управление на здравето и безопасносттаЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...