Системи за управление на околната среда

Какво е система за управление на околната среда?

Част от цялостната система за управление, която обхваща организационната структура, дейностите по планиране, отговорностите, методите, процедурите, процесите и ресурсите за развитие, внедряване, изпълнение, оценяване и поддържане на политиката по опазване на околната среда.

Въвеждането на Система за управление на околната среда /СУОС/, съгласно стандарта ISO 14001 e доброволно и има за цел да демонстрира загрижеността на организацията за намаляване на замърсяването чрез контрол на въздействията, които оказва върху околната среда със своите дейности, продукти или услуги.
Системата за управление на околната среда, съгласно ISO 14001 работи по подобен начин, както общия качествен модел на управление, следвайки цикъла на Деминг "Планирай- Направи – Провери – Действай" (PDCA - Plan-Do-Check-Act ).

А. Планирай (Plan) 

 • Извърши първоначален преглед на състоянието на организацията по отношение на околната среда;
 • Определи приложимите за дейността нормативни и други изисквания;

Внимание!
Не пропускай "другите" изисквания: местни наредби, корпоративни, браншови и клиентски изисквания, споразумения със заинтересовани страни и собствените изисквания. 

 • Установи пропуските и планирай отстраняването им;
 • Идентифицирай и оцени аспектите на околната среда от твоите дейности, продукти и услуги; 

Внимание!
При идентифицирането на аспектите разгледай всички основни и спомагателни дейности (административни, поддръжка, отопление и т.н.) и определи получените при тях: 

- емисии, изпускани във въздуха;

- зауствани отпадни води;

- замърсяване на почви;

- използване на природни ресурси, енергия;

- отдаване на енергия (топлина, лъчения, вибрации);

- образуване на отпадъци;

- образуване на шум, миризми.

- потенциалните извънредни ситуации, характерни за дейността

 • Определи Политика по околната среда (от висшето ръководство);

Внимание!

Твърде амбициозните ангажименти и твърдения в политиката могат да предизвикат повече вреда, отколкото полза;
Всеки ангажимент, поет с политиката трябва да може да бъде доказан и е обект на проверка.

 • Определи общи и конкретни цели по околна среда и програма за управлението им
 • Определи мерките, отговорностите, средствата и сроковете за тяхното постигане, както и индикатори за отчитането им.

 В. Направи го (Do) 

 • Изпълни плана за действие;
 • Документирай системата за управление на околната среда;
 • Приведи в действие Системата за управление на околната среда;
 • Определи ролите и отговорностите на персонала;
 • Определи компетенциите и осигури обучение и осъзнаване на отговорностите;
 • Осъществи подходящия обмен на информация – вътрешен и външен;
 • Осигури оперативно управление на аспектите на околната среда;
 • Осигури готовност за реагиране при извънредни ситуации, свързани с околната среда.

С. Провери (Check) 

 • Анализирй несъответствията, коригиращите и превантивни действия;
 • Оцени съотвествието спрямо приложимите нормативни и други изисквания;
 • Установи проблемите;
 • Проведи предвидения мониторинг на изпълнението;
 • Обобщи резултатите от проверката;

D. Действай (Act) 

 • Анализирай резултатите;
 • Коригирай Системата за управление на околната среда, при необходимост;
 • Проведи допълнителни обучения;
 • Проведи преглед от ръководството.

Типични документи, изисквани от нормативната уредба, обект на разглеждане при въвеждане на Система за управление на околната среда:

 • Работни листове за класификация на отпадъците,съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците;
 • Отчетни книги за отпадъци, съгласно Наредба № 1 от 04.06 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 • Регистрационни документи/Разрешения за дейности с отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците;
 • Комплексни разрешителни, съгласно Закона за опазване на околната среда;
 • Годишни отчети за отпадъци, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 • Удостоверения за регистрация (за вписване в Регистъра на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване; масла; гуми и полимерни торбички), съгласно Закона за управление на отпадъците;
 • Договори за предаване на образуваните отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците;
 • Договор с организация по оползотворяване на отпадъци за участие в колективни системи, съгласно Закона за управление на отпадъците;
 • Идентификационни документи за предаване на опасни отпадъци, съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;
 • Разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (СЕВЕЗО)
 • Разрешителни за водоползване на собствен водоизточник, съгласно Закона за водите;
 • Годишни отчети на консумацията на вода от собствен водоизточник ;
 • Резултати от собствен мониторинг на: емисии във въздуха, качество на вода от собствен водоизточник, качество на отпадни води, шум в околната среда;
 • Документи доказващи преминал технически надзор върху съоръженията с повишена опасност;
 • Информационни листове за безопасност за химически вещества и смеси;
 • Доказателства за поддръжка и проверка на климатични инсталации (досие);
 • Доказателства за за изпълнение на противопожарните изисквания, съгласно Наредба №8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

 

Системи за управление на околната средаЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...