Система за управление на качеството

Системата за управление на една организация определя такова управление, с което се гарантира на клиентите едно постоянно качество предлагания продукт/услуга, независимо от количеството и срока за изпълнение, както и съответствие с приложимите нормативни изисквания. Системата за управление стимулира непрекъснатото повишаване на удовлетворението на клиента.

Разработването и внедряването на Системи за управление на качеството е съпътствано с внедряването и познаването на следните международни стандарти:

ISO 9000 – Системи за управление на качеството – Основни принципи и речник;
ISO 9001 – Системи за управление на качеството – Изисквания;
ISO 9004 – Системи за управление на качеството. Ръководство за подобряване на резултатите
ISO 10013 – Указания за разработването на документацията на система за управление на качеството
ISO 19011 – Указания за извършване на одит на системи за управление.

Какво трябва да направи всяка организация, която е решила да се сертифицира по  ISO 9001 ?

Трябва да внедри система за управление на качеството, която да е в съответствие с изискванията на ISO 9001 и утвърдения начин на работа във фирмата. Фирмата може да използва свои собствени ресурси в зависимост от възможностите или да наеме външен консултант.

След като системата бъде разработена и утвърдена от ръководството, системата трябва да бъде внедрена успешно, което се проверява с провеждането на необходимите вътрешни одити. Системата трябва да притежава достатъчен обем доказателства, които да бъдат използвани при сертификацията.

Предимствата за сертифицираните фирми са многопосочни:

 • Подобряване на проследимостта на процесите на една организация;
 • По-добро определяне на целите на организацията и очакванията на клиентите;
 • Постигане и поддържане на качество на продуктите/услугите на организацията, за да се задоволят изискванията и подразбиращите се потребности на клиентите;
 • Нарастване на удовлетвореността на клиентите;
 • Доверие, че исканото качество е постигнато и поддържано;
 • Доказване на сегашните и потенциалните клиенти способностите на организацията;
 • Разширавяне на пазара или запазване на пазарни дялове;
 • Повишаване компетентността на служителите;
 • Получаване на сертификат/регистрация;
 • Насърчаване на инвеститорите;
 • Получаване на национално и международно признание;
 • Възможност за конкуренция с по-големи организации.

 

ISO 9001 Модел

"Всичко, свързано с качеството, започва и свършва с клиента"

 

Система за управление на качествотоЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...