Подготовка за акредитация на органи за контрол и лаборатории по ISO 17020 и ISO 17025

Подготовка за акредитация


КОНСЕХО извършва подготовка за акредитиране на:
• лаборатории за калибриране и изпитване по международния стандарт ISO 17025 ;
• органи за контрол по международния стандарт ISO 17020 ;
• медицински лаборатории по международния стандарт ISO 15189 .

Акредитацията е част от цялостна система, включваща оценяване на съответствието и надзор на пазара, предназначена за оценяване и гарантиране на съответствие с приложимите изисквания. Особеното значение на акредитацията се основава на факта, че тя дава официално удостоверение за техническата компетентност на органите за оценяване на съответствието.

Какви са ползите от внедряване на система за управление?

За акредитираните органи за оценяване на съответствието (лаборатории, органи за контрол, органи по сертификация):
• те стават важно звено от инфраструктурата по качество в страната;
гарантират високо качество на предоставяните от тях услуги (изпитване, калибриране, контрол, сертификация);
• внедряването на система за управление и последващо предоставяне на акредитация от национален орган по акредитация (за България такъв орган е ИА БСА) е доказателство за компетентност на лабораторията/органа за контрол/органа по сертификация не само по отношение на организацията и управлението, но и по отношение на дейността им;
• предоставят на клиента технически валидни (достоверни, проследими) резултати);
• извършват дейност, както в нерегулирани, така и в регулирани области (чрез въведени със законодателството регулаторни механизми, които изискват дейностите по изпитване, калибриране, контроли сертификация да се извършват от акредитирани органи за оценяване на съответствието (например в областта на екологията, безопасността на храните, горивата и много други);
• в случаи на рекламации и/или несъответствия лабораторията/органа може да "върне лентата назад", т.е да проследи целия ход на процесите по обратен ред и да установи причината за възникването;

За клиентите (потребителите на услугите) на акредитираните лабораториите:
• улеснява се движението на стоки и услуги в Европейското икономическо пространство, което благоприятства развитието на бизнеса;
• осигурява се доверие в резултатите от изпитване/калибриране/контрол/сертификация с позоваване на акредитация - резултатите от дейността (протоколи, сертификати) се признават без да е необходимо отново продукта да се изпитва/калибрира/контролира/сертифицира, както в страната, така и извън нея (в страни подписали EA MLA за съответната област);

Забележка: Акредитацията се предоставя от Национален орган по акредитация (съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 765/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93). Националният орган за България е ИА БСА, който е страна пo ЕА (MLA) за всички области.

ЕТАПИ ПО ПОДГОТОВКА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ:

1 ЕТАП Преглед на състоянието:
• преглед на състоянието за установяване на съответствието с изискванията на приложимия стандарт (БДС EN ISO/IEC 17020; БДС EN ISO/IEC 17025БДС EN ISO 17065 и БДС EN ISO 15189 );
• анализ на състоянието и определяне на структура на Системата за управление в съответствие със спецификата на дейността;
• разработване на план - график за изпълнение на разработката, изготвяне на съпътстващите документи.;

2 ЕТАП Разработване на документите от СУ:
• разработване на документите от Системата за управление – наръчник, процедури, списъци и формуляри по качеството и др.;
• приемане на документите от съвместен работен екип;

3 ЕТАП Внедряване:
• провеждане на теоретично обучение;
• провеждане на обучение по внедряване;
• извършване на проверки за степента на внедряването на системата;
• извършване на изменения в документите при установена необходимост по време на одитите;

4 ЕТАП Фунциониране:
• провеждане на обучение на вътрешни одитори;
• извършване на вътрешни одити;

5 ЕТАП Подаването на заявление и придружимите към него документи в Националният орган по акредитация – за България - Изпълнителна агенция "Българската служба по акредитация" (www.nab-bas.bg);

• съдействие при попълване и окомплектоване на заявлението и приложимите към него документи;

6 ЕТАП Оценяване от страна на ИА БСА
• съдействие за отстраняване на установени пропуски/несъответствия от ИА БСА.

Подготовка за акредитация на органи за контрол и лаборатории по ISO 17020 и ISO 17025ЕТИКЕТИ

Новини

23 Декември 2020
Пандемията от COVID-19 обърна наопаки представите ни за работна среда и работода...
02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публику...

Полезно

02 Декември 2020
На 12.03.2018 г. Международната организация по стандартизация (ISO) публи...
11 Октомври 2020
Схемата за околна среда и одит (EMAS – Eco-management and Audit Scheme) е ...